Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...
+ -
Trvání 
2019-01-01 -2022-12-30Zavedení cílené ochrany porostů obilnin proti hmyzím škůdcům v precizním zemědělství
Číslo:QK1910281
Zadavatel:
Spoluřešitel:
Anotace:
Projekt směřuje k zavedení cílené ochrany proti vybraným škůdcům obilnin v podmínkách precizního zemědělství. Základem projektu jsou dlouhodobé řady pozorování početnosti škůdců obilnin (mšice, kohoutci a další druhy) a jejich přirozených nepřátel a existence předběžných modelů prognózy maximální abundance škůdců v závislosti na kvalitě porostu. Budou vytvořeny statistické modely předpovědi maximální abundance vybraných druhů škůdců v závislosti na kvalitě porostu a početnosti přirozených nepřátel. Založeny budou na semiparametrickém regresním přístupu a formalizované selekci mezi vysvětlujícími proměnnými a faktory. V závislosti na těchto faktorech budou doporučeny postupy cílené ochrany a ověřeny v podmínkách precizního zemědělství.
2018-05-01 -2020-04-30Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum v teoretické informatice
Číslo:CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008361
Zadavatel:Mgr. Igor Sedlár Ph.D.
Spoluřešitel:
Anotace:
Teoretická informatika používá matematických metod k objasnění základních informatických pojmů a je tak klíčovou součástí informatického výzkumu jako takového. Jednou z centrálních součástí teoretické informatiky je logika, jež se soustředí na modelování souborů informací a usuzování s nimi. Ke klasické výrokové a predikátové logice existuje množství alternativ, tzv. neklasických logik, které mají za cíl lépe popisovat různé aspekty souborů informací a usuzování s nimi (vágnost, neúplnost, spornost, omezení usuzujících lidí nebo strojů atd.) V rámci tohoto projektu Ústav informatiky hostí mobility tří zahraničních vědců rozvíjejících neklasické logiky a aplikujících je na specifické problémy v teoretické informatice. Cílem je zkoumat (i) neklasické logiky pro verifikaci programů, (ii) aplikace neklasických logik při zkoumání tzv. vážených (weighted) struktur (především jde o tzv. Valued Constraint Satisfaction Problem, VCSP) a (iii) neklasické logiky s tzv. zobecněnými kvantifikátory se zřetelem na jejich výpočetní vlastnosti. Tento projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.
2018-01-01 -2020-06-30Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu
Číslo:CZ.07.1.02/0,0/0,0/16_040/0000383
Zadavatel:
Spoluřešitel:
Anotace:
Projekt Urbi Pragensi se zabývá zpřesněním předpovědi počasí, zavedením předpovědi kvality ovzduší a zpřesněním vyhodnocení důsledků klimatické změny pro území hl. m. Prahy s použitím moderních metod založených na zahrnutí parametrizace procesů na úrovni městských struktur do modelů s vysokým rozlišením. Mikroměřítkové simulace pak detailně ukáží situaci ve vybraných oblastech s výraznou zátěží tepelného ostrova města i zvýšenou koncentrací škodlivin, což přispěje k odhadům zdravotních rizik a opatřením proti nim. ÚI je zapojen do řešení konceptů KK1 (meteorologická předpověď), KK2 (předpověď znečištění ovzduší) a je hlavním koordinátorem konceptu KK4 (mikroměřítkové simulace). Hlavním řešitelem projektu je Univerzita Karlova, dalším spoluřešitelem je Český hydrometeorologický ústav. Při řešení projektu úzce spolupracujeme s partnerskými vědeckými institucemi v ČR a v zahraničí (Německo, Finsko) i s partnery, kteří budou výsledky využívat (např. Magistrát hl. města Prahy, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Operátor ICT a další).
2017-04-01 -2020-03-31Spolupráce na experimentech ve Fermilab
Číslo:CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001787
Zadavatel:
Spoluřešitel:
Anotace:
Předmětem projektu za pracoviště Ústav informatiky je vylepšení metod pro zpracování dat z experimentů ve Fermilab a návrh nových postupů pro zpracování těchto dat založených na algoritmech strojového učení a umělé inteligence. Cílem je neustálé vylepšování možností získání nových vědeckých poznatků na spolupracujících experimentech ve Fermilab, vývoj nových inovativních metod zpracování dat ve fyzice vysokých energií, a vylepšení výpočetních infrastruktur účastnických institucí experimentů ve Fermilab. Cílovou skupinou výsledků projektu jsou výzkumní pracovníci vysokých škol a obecně pracovníci výzkumných organizací. Z výstupů projektu profitují pracovníci výzkumných organizací účastnících se projektu za Českou republiku a dále pracovníci všech spolupracujících zahraničních výzkumných institucí z experimentů ve Fermilab.
2017-01-01 -2017-12-31zkouska
Číslo:0001
Zadavatel: RNDr. Ladislav Andrej CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
2017-01-01 -2019-12-31Metaučení pro extrakci pravidel s numerickými konsekventy
Číslo:GA17-01251S
Zadavatel:prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Jedním z klíčových směrů dobývání znalostí z dat, zvláště důležitým v situaci, kdy má být srozumitelné člověku, je extrakce pravidel z dat. Projekt je zaměřený na pravidla s konsekventy odpovídajícími numerickým proměnným. Přes všudypřítomnost takových proměnných pro ně získávání pravidel ještě nedospělo tak daleko jako pro klasifikační a asociační pravidla. Hlavním cílem projektu je vývoj rámce, který by umožnil ohodnocování různých algoritmů pro extrakci pravidel s numerickými konsekventy z dané množiny dat. Tradiční algoritmy přistupují k proměnným z konsekventu jako k závisle proměnným a k proměnným z antecedentu jako k regresorům regresních modelů. Doplňují je nově se objevující algoritmy z výpočtové topologie. Rámec bude založený na metaučení, tj. učení z metadat o předchozím chování algoritmů na množinách dat s podobnými hodnotami metapříznaků. Metaučení se několik desetiletí úspěšně užívá v klasifikaci a některých dalších oblastech dobývání znalostí, ale jeho použití k extrakci tohoto druhu pravidel je nové.
2017-01-01 -2019-12-31Pevnost materiálů a strojních součástí na bázi železa: Víceškálový přístup
Číslo:GA17-12925S
Zadavatel:
Spoluřešitel:doc. Dr. Ing. Miroslav Rozložník
Anotace:
Tvárné nebo křehké chování trhlin patří ke klíčovým faktorům ovlivňujícím statickou a dynamickou pevnost strojních konstrukcí z materiálů na bázi alfa-Fe, např. feritických ocelí. Predikce kontinua o křehce-tvárném chování centrální trhliny pod biaxiálním tahovým zatížením ukazují, že se změnou hodnot tzv. T-napětí může dojít ke změně tvárného chování trhliny na křehké porušování. Využijeme 3D atomární simulace metodou molekulární dynamiky (MD) v alfa-Fe při různých teplotách k ověření predikcí kontinua o tomto tvárně-křehkém přechodu pod vlivem T-napětí a to jak u centrální trhliny pod tahovým bi-axiálním zatížením, tak i u vzorků s okrajovými trhlinami pod jednoosým tahem, dostupných pro lomové experimenty. Téma je důležité pro reaktorové tlakové nádoby z feritických ocelí a interpretaci lomových experimentů. Dalším cílem je propojení s výpočty z prvních principů kvantové mechaniky na modelových clusterech omezené velikosti, zaměřenými na kohezní energii, tahovou a smykovou pevnost, atomární konfigurace a síly v okolí defektů, které určí parametry meziatomárních potenciálů pro MD.
2017-01-01 -2019-12-31Predikátové škálované logiky a jejich aplikace v informatice
Číslo:GA17-04630S
Zadavatel:
Spoluřešitel:doc. Ing. Petr Cintula Ph.D.
Anotace:
Klasická matematická logika, založená na konceptuálně jednoduchém jádru výrokové Booleovy logiky, hraje v moderní informatice zásadní roli. Aplikační potenciál klasické logiky je omezen bivalencí pravdivostních hodnot, která umožňuje modelovat pouze výroky, které jsou buď pravdivé, nebo nepravdivé. Výrokové logiky škálovaných pojmů (jako je např. vysoký či bohatá) byly v uplynulých dvou desetiletích důkladně studovány, ale jejich predikátové extenze (zahrnující mj. modality nebo kvantifikátory) jsou stále pouze částečně prozkoumané a jen zřídka aplikované na konkrétní informatické problémy. Hlavním cílem navrženého projektu je rozvinout teorii a aplikace predikátových škálovaných logik. Vybudujeme obecný matematický rámec pro studium těchto logik a budeme aplikovat dosažené výsledky v následujících informatických problémech obsahujících škálované pojmy: v reprezentaci vágních a neurčitých znalostí, problémech splňování s ohodnocenými omezujícími podmínkami a modelování koaličních her. Plánujeme vytvořit matematické základy predikátových škálovaných logik a aplikovat dosažené výsledky v následujících informatických problémech obsahujících škálované pojmy: v reprezentaci neurčitých znalostí, problémech splňování s ohodnocenými omezujícími podmínkami a modelování koaličních her.
2016-03-01 -2019-02-28Syntax a sémantika: Metody, interakce a souvislosti v substrukturálních logikách
Číslo:689176
Zadavatel:
Spoluřešitel:doc. Ing. Petr Cintula Ph.D.
Anotace:
Substructural logics are formal reasoning systems that refine classical logic by weakening the structural rules in Gentzen sequent calculus. While classical logic formalises the notion of bivalent truth, substructural logics allow to handle notions such as resources, partial truth, meaning, and natural language syntax, motivated by studies in computer science, epistemology, economy, and linguistics. Substrukturální logiky jsou formální systémy usuzování, které zjemňují klasickou logiku oslabením takzvaných strukturálních pravidel v její gentzenovské prezentaci. Zatímco klasickou logiku lze chápat jako formalizaci pojmu dvouhodnotové pravdy, substrukturální logiky umožňují zaobírat se pojmy jako zdroje, význam, částečná pravda a syntax přirozeného jazyka, což je motivováno jejich aplikacemi v informatice, epistemologii, ekonomii a lingvistice. Historicky existují tři hlavní přístupy ke studiu těchto logik: důkazově-teoretický, algebraický a abstraktně algebraický. Ačkoliv některé vzájemné vztahy mezi těmito přístupy jsou dobře známé, tyto přístupy se dosud vyvíjeli víceméně nezávisle. Hlavním cílem tohoto projektu je vybudovat síť expertů z těchto tří různých oblastí a tím přispět k sjednocení těchto tří tradic a komunit a obdržení nových zajímavých výsledků.
2016-01-01 -2018-12-31Extremální teorie grafů a aplikace
Číslo:16-07822Y
Zadavatel:Mgr. Diana Piguet Ph.D.
Spoluřešitel:
Anotace:
Grafy jsou jedny z nejjednodušších matematických struktur. Tvoří základy velké části informatiky a jejich význam nesmírně vzrostl v souvislosti s v rozvojem počítačových sítí. Extremální teorie grafů se zaměřuje na souvislosti mezi různými vlastnostmi grafů. Náš projekt propojuje extrémální teorii grafů s několika dalšími obory včetně pravděpodobnosti, analýzy a geometrie. Využíváme nové techniky, které byly vyvinuty pro problémy vnořování v souvislých grafech, a techniky pocházející z teorie limit hustých grafů. Cílem projektu je vyvíjet obecné metody související se Szemerédiho regularity lemmatem, metodou stability, extremálními problémy pro grafony a aplikacemi Chatterjee-Varadhanova postupu pro velké odchylky v Erdős-Rényiho náhodných grafech. Mezi naše hlavní cíle patří řešení domněnky Loebl-Komlós-Sós, aplikace extremální teorie grafů v geometrické kombinatorice nebo práce na problému "nechvalně známého pravého chvostu" pro počty podgrafů v náhodných grafech.
2016-01-01 -2019-12-31Výzkumná infrastruktura pro experimenty ve Fermilab
Číslo:LM2015068
Zadavatel:
Spoluřešitel: Ing. František Hakl CSc.
Anotace:
Výzkumná infrastruktura (RI) slouží pro český příspěvek k výzkumu fyziky částic na experimentech ve Fermilab. Skládá se z experimentů ve Fermilab, na kterých je spoluprace prováděna a z infrastruktur českých spolupracujících laboratoří. Ve Fermilabu členové infrastruktury pracují na experimentech NOvA, D0 a během dvou let plánují začít spolupráci na návrhu a výstavbě nového experimentu. V ČR je součástí infrastruktury výpočetní farma RCCPP a fyzikální laboratoř ve FZÚ, cluster pro algoritmy umělé inteligence a neuronové sítě v ICS a numerický a statistický výpočetní cluster na CTU. Celá infrastruktura slouží pro experimenty fyziky částic a pro vědce po mnoho let. RI jako světové vrcholné vědecké prostředí slouží též pro výchovu magisterských a post graduálních studentů.
2015-10-01 -2017-12-31Spolupráce na experimentech ve Fermiho národní laboratoři, USA
Číslo:LG15047
Zadavatel:
Spoluřešitel: Ing. František Hakl CSc.
Ing. Marcel Jiřina DrSc.
Anotace:
Spolupráce na excelentních projektech ve Fermiho národní laboratoři (Fermilab), Batavia, USA. Fermilab je špičková americká laboratoř pro fyziku částic. Aktuálně spolupracujeme na končícím experimentu D0, který zkoumá srážky protonů s antiprotony. Experiment poslední dvě dekády prezentovat významné výsledky na mezinárodních konferencích a čeští spolupracovníci jsou spoluautoři několika set vědeckých publikací. Dále spolupracujeme na běžícím experimentu NOvA, tzv. "long base line" neutrinovém experimentu, který měří základní parametry oscilací neutrin pomocí dvou 800km od sebe vzdálených detektorů. Připravujeme se na spolupráci na další generaci experimentů ve Fermilab.
2015-01-01 -2017-12-31Automatické modelování znalostí a plánů pro autonomní roboty
Číslo:P103-15-19877S
Zadavatel:
Spoluřešitel: Mgr. Roman Neruda CSc.
Anotace:
Umělá inteligence v mnoha svých podoblastech dosáhla dospělosti a jejím aktuálním trendem je integrování vytvořených technik pro řešení těžkých reálných problémů jako je návrh auta bez řidiče nebo vesmírných či podvodních průzkumných robotů a dronů. Projekt se zabývá návrhem autonomních agentů (robotů), kteří umí vytvářet a upravovat svůj vnitřní model a dělat vlastní rozhodnutí. Zaměřen je na vnitřní znalostní model autonomních agentů, který je vhodný pro plánování jejich chování a který lze získat a upravovat (polo-)automaticky bez nutnosti jeho ručního kódování. Model bude hlavní částí modulární architektury a bude navržen integrací výsledků z oblastí robotiky, plánování, zpracování neurčitosti, reprezentace znalostí, přírodou inspirovaného počítání a lingvistiky. Kromě teoretických výsledků (modely a algoritmy) bude důležitým výstupem také ověření vytvořených technik na reálných robotech. Účelem projektu je přiblížit různé výzkumné oblasti a uvést jejich výsledky do praxe.
2015-01-01 -2017-12-31Modelová složitost neuronových, radiálních a jádrových sítí
Číslo:P202-15-18108S
Zadavatel: RNDr. Věra Kůrková DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Projekt přispěje k budování teoretických základů neuropočítání. Cílem výzkumu je získat nové znalosti ve formě matematických výsledků popisujících schopnosti a omezení vícevrstvých sítí. Budou popsány vztahy mezi sítěmi s různými typy jednotek (perceptrony, radiálními a jádrovými) a různými parametry těchto jednotek. Budou odvozeny odhady modelové složitosti sítí v závislosti na vstupních dimenzích, počtech a typech jednotek a architekturách sítí. Budou charakterizovány vlastnosti vysoce dimenzionálních úloh, které lze reprezentovat nebo aproximovat sítěmi s přijatelnou složitostí. Budou analyzována optimální řešení úloh učení z hlediska generalizace a modelové složitosti.
2015-01-01 -2017-12-31Modelování vágních kvantifikátorů v matematické fuzzy logice
Číslo:P202-I1897-N25
Zadavatel:doc. Ing. Petr Cintula Ph.D.
Spoluřešitel:
Anotace:
Vágní kvantifikátory (např. "málo", "mnoho" či "zhruba polovina") představují závažný problém při automatickém zpracování přirozeného jazyka. Navržení uspokojivé teorie vágních kvantifikátorů vyžaduje vytvoření formálních modelů a posouzení jejich adekvátnosti z hlediska lingvistiky, strojového odvozování a začlenitelnosti do širších logických systémů; tento výzkumný úkol zahrnuje náročné problémy v oblasti informatiky, logiky, lingvistiky i analytické filosofie. Fuzzy logika, založená na pojmu stupňů pravdivosti, poskytuje matematické metody pro modelování některých aspektů vágnosti; její využívání pro práci s vágními kvantifikátory však doposud z velké části opomíjelo možnosti deduktivních systémů studovaných v rámci matematické fuzzy logiky. Cílem projektu je prohloubit a rozšířit matematické základy modelování vágních kvantifikátorů pomocí aparátu a metod matematické fuzzy logiky, včetně dvojúrovňové modální logiky, herní sémantiky a metod strojového usuzování.
2015-01-01 -2017-12-31Odhad psychometrických vlastností jako součást vývoje přijímacích testů
Číslo:P407-15-15856Y
Zadavatel:RNDr. Patrícia Martinková Ph.D.
Spoluřešitel:
Anotace:
Podstatou projektu je popsat současný stav přijímacích řízení na české vysoké školy a připravit metodologii pro vývoj standardizovaných přijímacích testů. Projekt pokrývá celý cyklus vývoje testů – od stanovení cílů, návrhu testu, psaní, oponování a pretestování položek, až po zadání testu a jeho následnou validizaci. Zvláštní pozornost je věnována moderním psychometrickým nástrojům potřebným ke skórování studentů, kalibraci položek, detekci nevhodných položek, odhadu reliability a validity testu v komplexních designech, jakož i skórování a volbě položky v automatizovaných adaptivních estech. Teoretické poznatky jsou implementovány a demonstrovány na reálných datech z přijímacího řízení na lékařskou fakultu.
2015-01-01 -2017-12-31Úplně uspořádané monoidy
Číslo:P201-15-07724Y
Zadavatel:Ing. Milan Petrík Ph.D.
Spoluřešitel:
Anotace:
Tématem projektu je výzkum svazově uspořádaných monoidů se zvláštním důrazem na ty, které jsou úplně uspořádané. Protože dosud známé metody pro zkoumání této oblasti matematiky se zdají být vyčerpané, je záměrem projektu využít nových metod, jejichž podstata je geometrická, pro řešení těchto algebraických otázek novým způsobem. Mezi tyto nové nástroje patří geometrie tkání, což je odvětví diferenciální geometrie zavedené Blashkem a Bolem, a reprezentace pomocí Cayleyho monoidů; oba tyto přístupy dovolují přehledným způsobem geometricky zobrazit algebraické vlastnosti struktur.
2015-01-01 -2017-12-31Výpočet robustních invariantů hybridních dynamických systémů s využitím simulací
Číslo:P202-15-14484S
Zadavatel:doc. Dipl. Ing. Stefan Ratschan Dr.-techn.
Spoluřešitel:
Anotace:
Jedním z nejdůležitějších nástrojů v oblasti formální verifikace jsou invarianty. Invariantem nazýváme množinu stavů daného systému, pro kterou platí, že každý dosažitelný stav systému náleží do této množiny. V poslední době došlo k velkému vývoji metod pro výpočet invariantů založených na dodržení omezujících podmínek, kdy výpočet invariantu je redukován na řešení problému s omezeními v rozhodnutelné teorii. Nicméně, takový postup nelze použít v případech, ve kterých je patřičná teorie nerozhodnutelná a nebo dostupné nástroje nejsou dost efektivní pro v praxi zajímavé úlohy. Tento návrh se zabývá výpočtem invariantů pro hybridní dynamické systémy, což jsou systémy, které mají částečné diskrétní a částečně spojité chování. Proto, abychom se vyhnuli již zmíněným problémům s nerozhodnutelností a nedostatečnou efektivností dostupných nástrojů, zvolíme značně odlišný způsob, který využívá robustnosti a simulací.
2014-04-01 -2016-12-31Klimatické sítě: Rozmanitost měřítek dynamiky a interakcí v atmosféře Země
Číslo:LH14001
Zadavatel: RNDr. Milan Paluš DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
2014-01-01 -2016-12-31Dynamika a kritické chování neuronálních populací a jejich význam v přechodu do epileptického záchvatu
Číslo:P303/14-0263S
Zadavatel:
Spoluřešitel: RNDr. Milan Paluš DrSc.
Anotace:
Epileptický záchvat je charakterizován jako náhlá a náhodná porucha funkce mozku. V předchozí práci in vitro jsme prokázali, že záchvaty jsou předcházeny detekovatelnými změnami v chování neuronů, které korespondují s poklesem dynamické stability neuronálních populací a s růstem pravděpodobnosti vzniku záchvatu. Tento proces přechodu do záchvatu má charakter tzv. kritického chování, které bylo popsáno v dynamice řady komplexních systémů a představuje moderní teorii, která byla úspěšně aplikovaná v klimatologii, či ekologii. V navrhovaném projektu se zaměříme na studium mechanizmů přechodu do záchvatu a kritického chování v chronickém modelu temporální epilepsie in vivo. Za tímto účelem použijeme integrativní multidisciplinární přístup, který bude kombinovat moderní elektrofyziologické metody s technikami aktivního testování mozkové dynamiky, metodami počítačového modelování a analýzami z oboru komplexních systémů. Pochopení dynamických principů přechodu do záchvatu by mělo významný dopad na současnou léčbu epilepsie a otevřelo by prostor pro vývoj inovativních léčebných postupů.
2013-03-21 -2016-05-31Modelování složitých systémů softcomputingovými metodami
Číslo:LD13002
Zadavatel: RNDr. Věra Kůrková DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je teoretická analýza vlastností softcomputingových výpočetních modelů vhodných pro zpracování vysoce dimenzionálních složitých dat z hlediska minimalizace modelové složitosti, efektivity učení a schopnosti generalizace. Dále je to využití teoretických výsledků pro návrh hybridních algoritmů metaučení s adaptivní volbou výpočetního modelu a jeho parametrů a implementace těchto algoritmů jako softwarového nástroje v prostředí Java a MATLAB a jejich testování.
2013-02-01 -2016-01-31Konstrukce pokročilých srozumitelných klasifikátorů
Číslo:13-17187S
Zadavatel:prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Navržený projekt bude dále rozvíjet klíčové směry výzkumu metod pokoušejících se zmírnit nesoulad mezi přesnými a srozumitelnými klasifikátory. Těmi jsou extrakce logických pravidel z natrénovaných neuronových sítí a evoluce souborů klasifikačních pravidel pomocí genetických algoritmů, algoritmů mravenčích kolonií a podobných optimalizačních algoritmů. Projekt se zaměřuje na zvýšení přesnosti indukce pravidel v dobývání klasifikačních pravidel z dat a na rozpracování nových metod pro odvozování srozumitelných pravidel z přesných klasifikátorů, jako jsou klasifikátory založené na opěrných vektorech. Bude v této oblasti také provádět teoretický výzkum, konkrétně výzkum vztahu, který vzájemná provázanost přesnosti a srozumitelnosti má k rozdílu mezi deskriptivními a generativními klasifikátory, a bude hledat vhodnou formalizaci konceptů srozumitelnosti klasifikátorů.
2013-02-01 -2016-01-31Osobnost a spontánní mozková aktivita během klidu a sledování filmu: vzájemný vztah a strukturní determinanty
Číslo:13-23940S
Zadavatel:Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka Ph.D.
Spoluřešitel:
Anotace:
Současná psychologická teorie nabízí komplexní popis psychických funkcí a osobností. Obecně je přijímaná existence vazby psychických funkcí na mozek jako jejich substrát a z toho vyplývající souvislost osobnosti s mozkovou strukturou a funkcí. Detaily tohoto vztahu však nejsou zřejmé. Rychle se rozvíjející oblastí výzkumu mozku je studium spontánní mozkové aktivity s pomocí funkční magnetické rezonance, umožňující současnou charakterizaci řady mozkových sítí. Tento projekt bude zkoumat vazbu “mind-brain” s využitím měření endogenních vzorců mozkové aktivity. Zaměříme se rovněž na zefektivnění výzkumu této vazby měřením aktivity mozku během stavu “přirozeného sledování” bohaté kvazi-realistické audiovizuální stimulace. Kombinovaná psychometrická a neurozobrazovací studie umožní popis souvislostí specifických rysů funkčních mozkových sítí a osobností. Výsledky budou dány do kontextu skrze studium vztahů k anatomické struktuře mozku, prostřednictvím analýzy dat a teoretických modelů.
2013-02-01 -2017-01-31Neklasické výrokové a predikátové logiky: přístup založený na uspořádání
Číslo:13-14654S
Zadavatel:
Spoluřešitel:doc. Ing. Petr Cintula Ph.D.
Anotace:
Formální systémy (ne)klasických logik jsou zásadní pro mnohé oblasti informatiky. Jsou ceněny pro svou deduktivní povahu, universalitu, přenositelnost a možnosti, které plynou z jejich matematických základů. Jednotný přístup založený na teorii abstraktní algebraické logiky hluboce přispívá ke studiu této široké rodiny logických systémů. Cílem projektu je vytvořit variantu této teorie založenou na pojmu uspořádané sémantiky a jejím vztahu k spojce implikace. Usilujeme o vytvoření silnější, lépe aplikovatelné abstraktní teorie jak pro výrokové tak i pro predikátové logiky. Dále plánujeme demonstrovat sílu této teorie na dvou důležitých třídách neklasických logik a to na substrukturálních a fuzzy logikách.
2013-02-01 -2017-01-31Pokročilé metody náhodných polí v asimilaci dat pro krátkodobou předpověď počasí
Číslo:13-34856S
Zadavatel:prof. RNDr. Jan Mandel CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Pro úspěch krátkodobé předpovědi počasí je podstatná efektivní asimilace dat dostupných v okamžiku předpovědi, např. radarových a satelitních dat, do numerického předpovědního modelu počasí. Cílem projektu je zavedení kvalitativně nových asimilačních metod. V projektu budou vyvíjeny asimilační metody využívající techniky pocházející z teorie rozpoznávání obrazců (zejm. automatickou registraci a morphing). Tyto metody korigují polohy objektu, jako např. srážkových oblastí, a současně korigují i hodnoty fyzikálních proměnných. Metody budou zobecňovány tak, aby mohly být použity pro asimilaci radarových a dalších meteorologických dat. Předpokládáme, že tento postup korekce umístění meteorologických útvarů v prostoru i v čase povede ke zpřesnění předpovědi. V projektu budou dále vyvíjeny metody založené na teorii náhodných polí využívající waveletové transformace. Náročné maticové výpočty v ensemblovém Kalmanově filtru budou nahrazeny efektivními algoritmy waveletové transformace. Metody také umožní podstatnou redukci počtu členů ensemblu.
2013-02-01 -2018-01-31Iterační metody ve výpočetní matematice: Analýza, předpodmínění a aplikace
Číslo:13-06684S
Zadavatel:prof. Ing. Miroslav Tůma CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Projekt se zabývá iteracními metodami pro rešení nekterých duležitých problému numerické lineární algebry. Projekt zahrnuje analýzu konvergence, predpodminování, rešení nekorektních úloh, vcetne jejich reálných aplikací. Soustredíme se na studium krylovovských metod, konkrétne na otevrené otázky týkající se jejich konvergence a souvisejících maticových aproximacních problému, odhady chyb a zastavovací kritéria. Budou studovány ruzné predpodmínovací techniky vcetne nových algoritmu založených na neúplných faktorizacích a ortogonalizacních schématech, jakož i blokové predpodmínení pro úlohy sedlového bodu. Hodláme analyzovat regularizacní metody pro rešení nekorektních úloh v oblasti zpracování obrazové ci signálové informace. Predpokládáme rešení otevrených problému v úlohách úplných nejmenších ctvercu a Golub-Kahanove bidiagonalizaci. Nedílnou soucástí naší práce je široká mezinárodní spolupráce a vybrané reálné aplikace jako je aproximace amplitudy rozptylu a nukleární magnetická rezonance.
2013-01-01 -2014-12-31Herně - teoretický přístup k vícehodnotovým logikám
Číslo:412
Zadavatel:RNDr. Ondrej Majer CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je pokračovat v dlouholeté spolupráci mezi pražským a vídeňským pracovištěm na aplikaci teroie her v oblasti fuzzy logik. Projekt se bude zaměřovate zejména na následující oblasti: a) vzájemný vztah herních sémantik pro fuzzy logiky (dialogické a evaluační hry) a jejich vztah k jiným herním vícehodnotovým sémantikám (pravděpodobnostní sémantika pro logiky podporující nezávislost) b) důsledky herní sémantiky pro studium základních fuzzyx logik (např. problematika tzv. bezpečnostních modelů) c) aplikace kooperativních her v oblasti vícehodnotových logik - formování fuzzy koalic a problém vyjednávání (bargaining) d) aplikace dialogických her pro fuzzy logiky v lingvistice se zaměřením na zobecněné kvanifikátory Výstupem projektu budpu články publikované v impaktovaných časopisech.
2012-07-01 -2015-06-30Konvergence a urychlování iteračních metod pro řešení praktických aplikací
Číslo:470
Zadavatel:prof. Ing. Miroslav Tůma CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Smyslem tohoto projektu je pokračování našeho dlouholetého výzkumu a studia krylovovských metod, jež se řadí mezi 10 nejdůležitějších algoritmických myšlenek dvacátého století. Rozsáhlá mezinárodní spolupráce se špičkovými zahraničními institucemi hraje v našem projektu klíčovou roli. Zmiňme je zde alespoň rámcově, přičemž podrobnější popis personálního zastoupení těchto institucí i naší předcházející spolupráce bude následovat níže. Prvním významným partnerem projektu jsou dvě úzce spolupracující pracoviště: Výpočetní laboratoř Oxfordské univerzity (Oxford University Computing Laboratory) a laboratoř Rutherford Appleton Laboratory (RAL), které dohromady tvoří šťastné propojení teoretického a aplikačně zaměřeného výzkumu s ohromným přímým dopadem na vývoj nejmodernějších technologií. Druhým významným partnerem projektu je Technická univerzita v Berlíně, což je v oblasti Scientific Computing, do kterého náš výzkum spadá, opět naprosto špičkové pracoviště (důkazem je např. rozsáhlý a dlouhodobý projekt Matheon http://www.matheon.de/, jehož smyslem je použití a vývoj matematických metod v klíčových technologiích, jež nás obklopují). Konečně třetím velmi významným partnerem je pracoviště CERFACS v Toulouse, konkrétně výzkumný tým Parallel Algorithms. Poznamenejme, že propojení a spolupráce mezi uvedenými pracovišti včetně toho našeho, funguje napříč a vytváří tak významnou síť spolupracujících skupin na poli výpočetní matematiky.
2012-06-01 -2014-05-31100 vědců do středních škol
Číslo:CZ.1.07/2.3.00/35.0020
Zadavatel: Doc. Ing. Mgr. Petr Klán CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je pomoci vědcům ke komunikaci se středoškolskými studenty a pedagogy. Vzájemně se propojit s cílem zlepšit výuku matematiky a obecně vědy na středních školách a vytvořit větší vlnu inovativních studentů se zájmem uskutečnit nápady pomocí samostatných projektů a později se stát vědcem. Dalším cílem je pomoci středoškolským studentům a učitelům motivačně usktečňovat samostatné projekty synergicky s účastí na přehlídce nejlepších projektů maldých středoškolských vědců EUCYS (European Union Contest for Young Scientists) a nejlepším z nich potom na ISEF v USA (International Scientific and Engineering Fair) a účastnit se tam odborného programu.
2012-03-01 -2014-12-31Pokročilé metody pro predikci výroby elektrické energie z fotovoltaických systémů s využitím numerických modelů počasí s vysokým prostorovým i časovým rozlišením
Číslo:LD12009
Zadavatel:prof. Ing. Emil Pelikán CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Hlavním cílem je návrh pokročilých predikčních metod pro krátkodobou předpověď výroby elektrické energie z fotovoltaických zdrojů. Tohoto cíle bude dosaženo na základě kombinací znalostí řešitelského týmu z oblasti statistického a obecně nelineárního modelování komplexních systémů a zároveň z oblasti numerického modelování a předpovědi počasí.
2012-03-01 -2014-12-31Využití pokročilé statistické analýzy a nestatistických separačních metod pro detekování fyzikálních procesů v datech snímaných urychlovači elementárních částic
Číslo:LG12020
Zadavatel:
Spoluřešitel: Ing. František Hakl CSc.
Anotace:
Cílem projektu je vytěžit maximum informací z dat získaných na experimentu D0 během provozu detektoru částic, který zaznamenává události po srážkách protonů a antiprotonů na urychlovači Tevatron. Experiment D0 je součástí prestižní laboratoře Fermilab v USA zabývající se převážně fyzikou částic s vysokými energiemi a ní souvisejícím základním výzkumem. Záměrem předkládaného projektu je použít při zpracovaní dat pokročilé statisticky orientované robustní metody separace (Fuzzy klasifikace s řízeným dohledem, Support Vector Machines, Model-Based klasifikace, Divergenční metody, apod.) i nestatistické postupy jako jsou geneticky optimalizované neuronové sítě a fraktální analýza. Výsledkem budou nové ověřené metodiky hledání a potvrzování existence nových částic s použitím vyvinutých metod, zpřesnění fyzikálních vlastností těchto částic a upřesnění charakteristik zkoumaných rozpadových procesů. Očekáváme, že nově vytvořené separační a klasifikační metody budou použitelné i v jiných oblastech vytěžování dat včetně budoucích dat na LHC v CERN. Nově navržené a odzkoušené metody budou vyvíjeny v návaznosti na standardně používané postupy částicové fyziky COLLIE, MVA, BDT, SVD, Bayes, apod. a s těmito standardními metodami budou srovnány vzhledem k přesnosti detekce rozpadových částic, robustnosti a eficience metod.
2012-01-01 -2013-12-31Teorie čísel a její aplikace
Číslo:7AMB12SK128
Zadavatel:
Spoluřešitel:prof. RNDr. Štefan Porubský DrSc.
Anotace:
Cílem projektu je podpora procesu získávání nových vědeckých poznatků v oblasti teorie čísel s cílem jejich publikace v časopisech a jejich prezentace na mezinárodních konferencích. Do práce na projektu budou zapojeni i doktorandi a výsledky budou využity ve výuce posluchačů VŠ. Vědní oblast, do které spadá předkládaný projekt je matematika, přesněji teorie čísel. Předmětem výzkumu budou distribuční vlastnosti číselných posloupností. Tyto vlastnosti mají kromě teoretického významu i praktické využití, protože jsou spojeny s vyhodnocováním vlastností generátorů pseudonáhodných čísel. Důležitost takovéhoto výzkumu vzrostla zejména s rozvojem komunikačních technologií, kde mnohé z nejpoužívanějších kryptografických protokolů (např. v bankovnictví, vyhodnocení bezpečnosti informačních struktur, atd.) jsou založeny právě na distribučních vlastnostech generovaných číselných posloupností. Dalším využitím jsou aplikace quasi Monte Carlo metody v numerických výpočtech.
2012-01-01 -2014-12-31Geometrie asociativních struktur
Číslo:P201/12/P055
Zadavatel:Ing. Milan Petrík Ph.D.
Spoluřešitel:
Anotace:
Záměrem tohoto projektu je zkoumat asociativní operace a struktury z geometrického pohledu. Motivací je studium geometrie pláství, což je odvětví diferenciální geometrie. Jak už některé výsledky ukázaly, myšlenky této disciplíny je možné úspěšně přizpůsobit tak, aby charakterizovaly asociativitu úplně uspořádaných monoidů a trojúhelníkových norem názorným a intuitivním způsobem. To dává motivaci pokračovat v tomto výzkumu dále a využít jeho potenciál. cílem projektu je výzkum charakterizace asociativních struktur, především úplně uspořádaných monoidů, které hrají důležitou roli při popisu MTL algeber. Tyto algebry tvoří sémantiky MTL logiky, což je prototypická vícehodnotová logika, která se v současné době těší zájmu velkého množství vědců. Očekávaným výstupem projektu bude nejenom hlubší porozumění nespojitým asociativním operacím, ale i zobecnění geometrie pláství pro obecné případy.
2012-01-01 -2014-12-31Integrovaná verifikace a falzifikace hybridních systémů průmyslové velikosti
Číslo:P202/12/J060
Zadavatel:doc. Dipl. Ing. Stefan Ratschan Dr.-techn.
Spoluřešitel:
Anotace:
Velkou část nákladů vývoje složitých systémů s hlubokou integrací softwaru a fyzikálních komponentů (např. auta, vlaky, letadla) tvoří testování správnosti těchto systémů. Pojem hybridního systému je formalismus pro modelování takových systémů. Výsledky tohoto projektu budou, vůbec poprvé, umožňovat metodám pro formální verifikaci hybridních systémů úspěšně zacházet se systémy velikosti vyskytující se v průmyslu. To se dosáhne integrací metod pro formální verifikaci a automatizovanou falsifikaci/testování. Protože nedávné výsledky v oblasti falsifikace hybridních systémů umí v určitých případech už dnes úspěšně zacházet s obrovskými systémy, a protože v případě softwaru příslušná integrace verifikace a faksifikace měla za výsledek obrovské zlepšení výkonnosti, jsme přesvědčení, že tento přístup bude mít za výsledek příslušný průlom také v oblasti hybridních systémů.
2012-01-01 -2014-12-31Vícehodnotový přístup k optimům a ekvilibriím v ekonomii
Číslo:P402/12/1309
Zadavatel:
Spoluřešitel:doc. Ing. Petr Cintula Ph.D.
Anotace:
Vícehodnotový přístup nabízí efektivní nástroje pro tvorbu modelů v teorii her a analýzu ekonomických optim i ekvilibrií. Cílem tohoto projektu je využití metod mnohoznačné analýzy a vícehodnotové logiky k zevrubnému výzkumu několika vybraných náročných problémů teorie her. Náš přístup zahrnuje kooperativní i nekooperativní modely. Budeme analyzovat stabilitu a citlivost ekonomických úloh vedoucích na zobecněné Nashovo ekvilibrium a optimalizovat pobídkovou strategii pro spotový trh Evropské energetické burzy. Zvláštní pozornost bude věnována kooperativním hrám s fuzzy koalicemi a návrhu dynamických vyjednávacích procedur pro jejich jádro. Aplikace vícehodnotové a dynamické epistemické logiky nám umožní nejen zachytit tok informace a znalostí ve hrách, ale postihnout i nejistotu v datech úlohy. Vícehodnotovost prostupuje všechny uvedené herní modely jak na straně popisu hry, tak i jejího řešení.
2012-01-01 -2014-12-31Zvýšení využití parkovací kapacity na dálnicích za pomoci predikčních modelů
Číslo:TA02031411
Zadavatel:
Spoluřešitel: Ing. Marek Brabec Ph.D.
Anotace:
Předmětem projektu je návrh řešení problematiky nedostatku parkovacích míst pro těžkou nákladní dopravu, především na dálniční síti, jež plyne z dlouhodobého trendu nárůstu objemu dopravy. Na základě analýzy situace a řady výzkumných projektů okolních států Evropy si projekt kladě za cíl navrhnout systém, který bude na základě vstupních dat z mýtného systému modelovat predikci obsazenosti jednotlivých parkovacích míst tak, aby optimalizoval jejich využití.
2012-01-01 -2015-12-31Distribuční a metrické vlastnosti číselných posloupností a jejich aplikace
Číslo:P201/12/2351
Zadavatel:prof. RNDr. Štefan Porubský DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je dále rozvinout metody analytické a kombinatorické teorie čísel používané při studiu distribučních vlastností standardních číselně-teoretických objektů. Pod standardními číselně-teoretickými objekty rozumíme číselné posloupnosti a jejich sytémy, dále množiny aritmetických funkcí, případně aritmetická zobecnění těchto objektů. Mezi charakteristiky distribučních vlastnosti patří globální vlastnosti množiny distribučních funkcí, přítomnost některých specifických vlastností distribučních funkcí udávajících např. typ rovnoměrného rozdělení, a pod. Předmětem studia bude i studium pojmu aritmetické hustoty, vzájemné vztahy mezi jejich různými typy a jejich souvislosti s distribučními vlastnostmi podkladových posloupností, jako i rozvoj metod používaných pro určení jejich hodnot pro konktrétní třídy posloupností. Pozornost bude věnováná i metrickým charakteristikám (Hausdorffova dimenze, Baireova klasifikace apod.) množin číselných posloupností a vlivu vlastností algeber aritmetických funkcí s různými typy konvoluce na aritmetické vlastnosti posloupností jejich hodnot.
2012-01-01 -2018-12-31Centrum excelence - Institut teoritické informatiky (CE-ITI)
Číslo:P202/12/G061
Zadavatel:
Spoluřešitel:doc. Ing. Petr Cintula Ph.D.
Anotace:
Centrum excelence - Institut teoretické informatiky (CE-ITI) je výzkumné centrum orientované na teoretickou informatiku a diskétní matematiku. Cílem CE-ITI je být vůdčí a respektovanou výzkumnou institucí v celosvětovém kontextu a hybnou silou české teoretické informatiky a dískrétní matematiky. za tímto účelem je v CE-ITI propojena kapacita nejlepších profesorů, mladých výzkumníků a studentů z vynikajících českých institucí. Klíčové aktivity CE-ITI lze shrnout následovně: 1) Výzkum nejvyšší kvality, speciální pozornost je věnována důležitým otevřeným problémům, aktuálním trendům a novým výzkumným směrům. 2) Výchova nové generace vědců, vyhledávání a podpora talentů. 3) Koordinace a kultivace mezinárodní spolupráce, posilování postavení české informatiky a matematiky v celosvětovém kontextu.
2011-01-01 -2013-12-31Interakce, přenos informace a složité struktury v dynamice měnícího se klimatu
Číslo:P103/11/J068
Zadavatel: RNDr. Milan Paluš DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Metody teorie grafů a složitých sítí, společně s nástroji teorie informace a synchronizace nelineárních systémů budou použity ve vývoji matematických matod a počítačových algoritmů na analýzu vysokorozměrných, potenciálně nelineárních, časových řad. Spektrální a Monte-Carlo Markov-Chain přístupy poslouží k nalezení hierarchických struktur a shluků v klimatických sítích, zkonstruovaných z časoprostorových polí meteorologických veličin. Informační toky mezi významnými módy (shluky) v klimatických sítích budou kvantifikovány pomocí informačně-teoretických funkcionálů. Struktury, shluky a informační toky v sítové reprezentaci budou konfrontovány se známými módy proměnlivosti klimatu a atmosférické cirkulace a s projevy tzv. telekonekce - globální komunikace v dynamice atmosféry Země. Stabilita klimatického systému a jeho citlivosti k vnějším vlivům (skleníkové plyny, sluneční a geomagnetická aktivita) bude vyhodnocena v síťovém paradigmatu. Nový teoretický a výpočetní přístup umožní lepší pochopení přirozených a antropogenních vlivů na globální změnu klimatu.
2011-01-01 -2013-12-31Učení funkcionálních vztahů z vysoce dimenzionálních dat
Číslo:P202/11/1368
Zadavatel: RNDr. Věra Kůrková DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je přispět k vývoji teoretické analýzy velkých konekcionistických výpočetních systémů vhodných pro zpracování vysoce dimenzionálních dat. Výzkum bude zaměřen na zkoumání závislosti modelové složitosti systémů jako jsou neuronové sítě, radiální a jádrové modely na jejich vstupní dimenzi. Odhady složitosti budou odvozeny pomocí metod teorie nelineární aproximace s proměnlivou bází a metod funkcionální analýzy. Na základě teoretických vlastností budou navrženy nové algoritmy strojového učení konekcionistických systémů jako hybridní metody kombinující konstruktivní a populační algoritmy. Bude zkoumána role meta-učení pro stanovení hodnot volných parametrů učících metod. Navržené algoritmy budou implementovány a testovány na pokusných i reálných datech.
2011-01-01 -2013-12-31Využití přepínacích neuronových sítí pro lokalizaci předmětů a osob v oblastech s WiFi infrastrukturou
Číslo:TA01010490
Zadavatel: Ing. František Hakl CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Základním cílem projektu je vytvoření systému pro lokalizaci předmětů v budovách pokrytých rádiovou WiFi sítí, který bude autonomně snímat změny prostředí v čase a na základě těchto změn aktualizovat své vnitřní parametry tak, aby kvalita lokalizace zůstávala na předem definované úrovni. Využití takovéhoto systému předpokládáme v logistických centrech a velkých zdravotnických zařízeních. V těchto provozech nasazení systému umožní lepší využití technologických prostředků (např. přístrojů) a zkrácení doby jejich nasazení v časově kritických aplikacích (např. nutnost náhlého ošetření při příjmu pacienta či řešení náhlých havarijních situací). Požadovanou kvalitu výpočtu při změnách prostředí chceme zajistit pomocí samoučících mechanizmů a z nich plynoucího postupného doučování neuronových sítí, což potenciálně umožní i zpřesňování výpočtu při změně prostředí.
2011-01-01 -2015-12-31Algebraické metody v teorii důkazů
Číslo:P202/11/1632
Zadavatel:Ing. Rostislav Horčík Ph.D.
Spoluřešitel:
Anotace:
Jeden ze současných trendů v teorii důkazů neklasických logik je snaha zapojit více algebraických metod a vyvinout tzv. algebraickou teorii důkazů. Typickým příkladem výsledku směřující tímto směrem je důkaz eliminace řezu stejným způsobem, jakým se v algebře dokazuje uzavřenost na Dedekind-MacNeillovo zúplnění. Další výsledky v tomto směru ukazují, že současná teorie důkazů založená na Gentzenových sekventových kalkulech funguje jen pro logiky se strukturálními axiomy nízké složitosti. Cílem našeho projektu je zobecnit současné metody za účelem rozšíření oblasti, kde lze sekventové kalkuly (v zobecněné podobě) aplikovat. S tím souvisí další cíl projektu, kterým je studium výpočetní složitosti neklasických logik.
2011-01-01 -2015-12-31Nanostruktury obsahující tranzitivní kovy: Směrem k ab-initio materiálovému designu
Číslo:P108/11/0853
Zadavatel:
Spoluřešitel:doc. Dr. Ing. Miroslav Rozložník
Anotace:
Vývoj nových funkčních nanomateriálů není možný bez pochopení pravidel a mechanismů operujících při nanoskopických škálách. Naším cílem je přispět k objasnění vzájemné souvislosti magnetismu a atomární struktury v nanostrukturách, zejména v nanostrukturách obsahujících přechodové kovy s nezaplněnými 3d a 4d elektornovými slupkami. Za tím účelem provedeme ab-initio výpočty různých vlastností nanostruktur a budeme sledovat, jak se tyto vlastnosti mění v závislosti na tvaru, velikosti či chemickém složení zkoumaných systémů. Náš přístup se opírá o propojování výpočtů vycházejících z formalismu Greenových funkcí a výpočtů provedených metodou konečných prvků (FEM). Současně s tím budeme dále rozvíjet a vylepšovat metodu konečných prvků a rozšíříme tím možnosti jejího uplatnění v a-initio materiálovém výzkumu. Naše práce tak podnítí další experimentální a technologický výzkum směřující k praktickému využití nanomateriálů, zejména v zařízeních pro uchovávání dat.
2010-01-01 -2012-12-31Analýza inteligentních distribuovaných výpočetních modelů
Číslo:OC10047
Zadavatel: RNDr. Věra Kůrková DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je vývoj teorie složitosti inteligentních distribuovaných výpočetních systémů, návrh algoritmů jejich učení, softwarová implementace těchto algoritmů a jejich testování na datech z oblasti infrastruktury.
2010-01-01 -2012-12-31Aproximace a učení funkcí mnoha proměnných pomocí neuronových sítí
Číslo:ME10023
Zadavatel: RNDr. Věra Kůrková DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Projekt spolupráce s americkými partnery bude zaměřen na výzkum teoretických vlastností biologicky inspirovaných výpočetních modelů. Cílem projektu je přispět k matematické teorii složitosti neuronových sítí, odvodit odhady růstu modelové složitosti v závislosti na dimenzi vstupních dat a typech aproximovaných funkcí. Na základě těchto výsledků budou navrženy algoritmy učení, bude realizována jejich implementace jako softwarového nástroje a následně ověřena funkčnost a praktické vlastnosti.
2010-01-01 -2012-12-31Efektivní zacházení s nelineárními numerickými omezeními vyskytujícími se v automatické dedukci o bohatých modelech počítačových systémů
Číslo:OC10048
Zadavatel:doc. Dipl. Ing. Stefan Ratschan Dr.-techn.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je vývoj teorie, algoritmů a software pro efektivní zacházení s nelineárními numerickými omezeními vyskytujícími se v automatické dedukci o bohatých modelech počítačových systémů. Celá COST Akce se zabývá bohatými modely počítačových systémů. Modely jsou bohaté, protože zahrnují široký výběr logických teorií pro modelování. Jedna z těchto teorií je teorie reálných čísel, která je důležitá zejména pro modelování vestavěných systémů. Tento projekt se zabývá touto části celé COST Akce.
2010-01-01 -2012-12-31Fuzzy matematika s logickými základy
Číslo:P103/10/P234
Zadavatel:Mgr. Libor Běhounek Ph.D.
Spoluřešitel:
Anotace:
Fuzzy matematika založená na formální logice je novým přístupem k teorii fuzzy množin, umožněným nedávnými pokroky matematické fuzzy logiky. Vyznačuje se zvláště rigorózní metodologií formální logiky, zobecněním výsledků tradiční fuzzy matematiky díky automatické graduálnosti definovaných pojmů i vět, snadnou přenositelností definic a vět klasické matematiky a využitelností syntaktických i sémantických metod formální logiky (např. teorie modelů a teorie důkazů). Základy takto budované fuzzy matematiky, zahrnující především teorii fuzzy množin a fuzzy relací, byly vybudovány zejména pražskou skupinou matematických fuzzy logiků během několika posledních let a získaly již v teoretické fuzzy matematice jistý ohlas (desítky citací, oceněné příspěvky, vyžádané přednášky). Cílem projektu je pokračovat ve výstavbě formální fuzzy matematiky, zejména v oblasti teorie fuzzy funkcí, čísel, metrik, měr a kvantifikátorů, včetně aplikací aparátu fuzzy logiky na graduální pojmy klasické matematiky. Výsledky tohoto teoretického zkoumání lze využít ve většině oblastí aplikovatelnosti fuzzy množin.
2010-01-01 -2012-12-31Interoperabilita budoucích webových služeb v síti propojených dat
Číslo:P202/10/P604
Zadavatel:RNDr. Roman Vaculín Ph.D.
Spoluřešitel:
Anotace:
Hlavním cílem projektu je vyvinout algoritmy, které umožní (polo)automatickou mediaci procesních modelů budoucích tzv. odlehčených webových služeb v prostředí webu propojených dat, a vyvinout mechanismy pro objevování datově-orientovaných webových služeb. První problém řeší odstranění nekompatibilit mezi procesními modely založenými na webových službách prostřednictvím technik plánování a strojového učení. Zároveň se budou zkoumat možnosti využití vstupů od uživatele sloužících ke zvýšení přesnosti mediace. V rámci řešení problému objevování datově orientovaných webových služeb bude vyvinuta reprezentace založená na RDF pohledech nad mediovaným schématem. Tato technika známá z integrace databází umožní vyřešit problém heterogenity dat a schémat. V případě obou problémů budou vyvinuty efektivní, škálovatelné algoritmy s cílem minimalizovat manuální úsilí nutné k dosažení interoperability.
2010-01-01 -2012-12-31Rozklady matic s binárními a ordinálními daty: teorie, algoritmy, složitost
Číslo:P202/10/0262
Zadavatel:
Spoluřešitel: Ing. Dušan Húsek CSc.
Anotace:
Projekt je zaměřen na vývoj metod pro rozklady matic s binárními a ordinálními daty a jejich použití v redukci dimenzionality binárních a ordinálních dat. Mezi hlavní cíle projektu patří: Vývoj teoretických základů pro rozklady matic a kalkulu pro tyto dekompozice, se zaměřením na aspekty související s návrhem algoritmů pro dekompozice; vývoj efektivních algoritmů pro dekompozice, se zaměřením na algoritmy používající pevné body uzávěrových operátorů a atraktory asociativních neuronových sítí jako faktorů pro dekompozice; výsledky v oblasti složitosti algoritmů pro dekompozice a problémů souvisejících se dekompozicemi; experimenty a vztah k souvisejícím metodám analýzy dat. Mezi hlavní výstupy projektu patří publikace v předních časopisech a konferencích v oboru. Projekt má povahu základního výzkumu, ale má potenciál podpořit vývoj v aplikovaných disciplínách i přímé aplikace v různých oblastech.
2010-01-01 -2012-12-31Semantizace webu
Číslo:P202/10/0761
Zadavatel:
Spoluřešitel:Ing. Roman Špánek Ph.D.
Anotace:
Hlavní ideou našeho projektu je základní výzkum pro získání nových pohledů na problém sémantizace webu a vytvoření experimentálního prostředí obsahující: - malá, ale dostatečná část současného webu (WoT, několik Terabajtů) - část v budoucnu vyvíjeného sémantického webu (ESW) - procesy automatické sémantizace - extrakce a anotace, sémantické webové služby, ontologické inženýrství a vylepšování indexových struktur - reputační systém navržený vzhledem na speciální požadavky experimentálního prostředí a bezpečnsotní subsystém zaměřený na možné útoky a řízení přístupu v prostředí WoT založené na úložišti - ESW založený na sémantickém úložišti (Trisolda) a na procesech sémantizace (dynamicky se vyvíjející řetězec sémantických obohacení).
2010-01-01 -2012-12-31Vyhodnocování kvalitativních vlivů rozhodnutí z fáze softwarového návrhu pomocí modelování
Číslo:P202/10/J042
Zadavatel:
Spoluřešitel:Ing. Lubomír Bulej Ph.D.
Anotace:
V procesu vytváření složitých softwarových systémů dosud postrádáme schopnost předvídat důsledky rozhodnutí z raných fází vývoje na finální produkt. Absence této schopnosti - obvyklé v jiných iženýrských odvětvích - vede k vynakládání značných prostředků na postup metodou pokus-omyl. Při takovém postupu se chybná rozhodnutí týkající se kvalitativních vlastností software často objeví teprve, když je software k dispozici ve spustitelné podobě, v té chvíli je však jejich oprava již velmi nákladná. Cílem projektu je rozšíření možností vyhodnocování důsledků rozhodnutí z raných fází vývoje software dříve, než je k dispozici jeho spustitelná podoba, ideálně ještě ve fázi návrhu architektury software. Analýza a porovnání návrhových alternativ bude prováděna s využitím modelů architektury software a modelů určených pro analýzu a simulaci, s pomocí jak stávajících, tak nově vyvinutých technik vývoje založeného na transformaci modelů (MDD).
2010-01-01 -2014-12-31Matematická fuzzy logika v informatice
Číslo:P202/10/1826
Zadavatel: Prof. RNDr. Petr Hájek DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Matematická fuzzy logika je symbolická (matematická) logika se stupňovitým pojmem pravdy, kterou je třeba rozlišovat od fuzzy logiky v širokém smyslu, což je vysoce aplikovaná oblast užívající pojem fuzzy množin. Matematická výroková a predikátová logika má přesné pojmy formulí, axiomů a důkazů, sémantiku. Od Hájkovy monografie z roku 1998 se matematická fuzzy logika intenzívně mezinárodně rozvíjela a naše česká skupina hrála v tomto rozvoji velmi důležitou roli. Nynější projekt bude pokračovat v tomto rozvoji a v mezinárodní spolupráci s důrazem jak na čistě teoretické logické studium, tak jeho aplikaci v informatice. Budou zejména vyšetřovány následující oblasti: teorie důkazů a teorie modelů fuzzy logiky, souvislost s jinými logickými systémy, výpočetní a aritmetická složitost, fuzzy logika v sémantickém webu (deskripční logika) a řada dalších logik významných v informatice (epistemická, deontická, dynamická, atd.).
2010-01-01 -2014-12-31NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti, lingvistice a učení
Číslo:P202/10/1333
Zadavatel:doc. RNDr. Jiří Šíma DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
NoSCoM je projekt základního výzkumu, který kombinuje několik komplementárních podoborů teoretické informatiky se záměrem prohloubit naše znalosti důležitých specializovaných nestandardních výpočetních modelů. Jeho cílem je charakterizovat výpočetní sílu a efektivitu těchto modelů a prozkoumat jejich schopnost modelovat problémy z vybraných aplikačních domén jako jsou teorie složitosti, lingvistika a strojové učení. Náš vícemodelový přístup bude také zahrnovat analýzu nových zdrojů nebo měr efektivních výpočtů, které jsou zavedeny v příslušných nestandardních výpočetních modelech. Výzkum bude konkrétně zaměřen na neuniformní amorfní výpočetní systémy, které modelují mobilní senzorické sítě, nanostroje, formální modely praktických neurovýpočtů v ÚI, specializované neomezené automaty a gramatiky s důležitými aplikacemi v lingvistice (např. míry volnosti slovosledu), větvící programy pro studium prostorově-složitostních aspektů výpočtů, modely pro aproximaci distribucí empirických dat jako jsou náhodné lesy.
2009-10-01 -2012-10-01Sociální síť informatiků v regionech České republiky
Číslo:CZ.1.07/2.4.00/12.0039
Zadavatel:
Spoluřešitel: RNDr. Stanislav Žák CSc.
Anotace:
Cílem projektu je vybudování komunitní sítě informatiků ve všech regionech ČR jako základny pro partnerství různých typů. To přinese zvýšení konkurenceschopnosti ČR v oblasti informatiky tolik potřebné nejen v současné době krize. Pro podporu spolupráce cílových skupin (instituce terciárního vzdělávání a výzkumu v regionech) se státní správou a soukromým sektorem postupně zmapujeme potřeby regionů ve vzdělávání, vědě a spolupráci se soukromým sektorem.
2009-07-01 -2012-06-30Metody snižování emisí skleníkových plynů prostřednictvím informačních technologií
Číslo:M100300904
Zadavatel:prof. Ing. Emil Pelikán CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Zpracování měření a modelování koncentrací skleníkových plynů je problematika velmi rozsáhlá. Výzkumné tým si nekladou za cíl postihnout danou problematiku v celé její šíři, ale soustředí se na ty oblasti, které vycházejí z jejich zkušeností při řešení úloh souvisejících s dříve řešenými projekty. Jde zejména o úlohy extrakce užitečné informace z datových toků získávaných z projektu GOSAT, studium metody detekce toku skleníkových plynů s využitím chemických transportních modelů, studium metod pro snížení emisí z energetických zdrojů a studium dynamiky, interakcí a kauzálních vztahů mezi časovými řadami koncentrací polutantů a meteorologickými veličinami.
2009-03-04 -2012-02-28Předpodmiňování a iterační řešení sedlobodových úloh
Číslo:M100300902
Zadavatel:prof. Ing. Miroslav Tůma CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Efektivní řešení mnoha úloh výpočetní matematiky, které zahrnují aplikace smíšené metody konečných prvků i problémy optimalizace, vede často přes jejich formulace pomocí sedlobodových úloh. Projekt se věnuje lineárně-algebraickým aspektům těchto postupů, ale nevyhýbá se ani jejich aplikacím, či obecným problémům konstrukce algebraických předpodmínění, které mohou tvořit složky praktických řešičů.
2009-03-04 -2012-03-03Směrem k hlubšímu pochopení metod Krylovových podprostorů
Číslo:M100300901
Zadavatel: RNDr. Petr Tichý Ph.D.
Spoluřešitel:
Anotace:
Metody Krylovových podprostorů reprezentují jednu z nejdůležitějších tříd iteračních metod pro řešení velkých řídkých systémů lineárních algebraických rovnic. Cílem projektu je další analýza a pochopení těchto metod. Projekt je realizován ve spolupráci s pracovištěm na TU Berlín zastoupené J. Liesenem, V. Mehrmannem a R. Nabennem. Zaměříme se na obtížné problémy, mezi které patří: principy krylovovských metod, matematická teorie optimálních krátkých rekurencí, konvergenční chování a související problémy, redukce modelu a dynamické systémy, řešení systémů lineárních algebraických rovnic vznikajících při diskretizaci na Šiškinově síti.
2009-01-01 -2010-12-31
Číslo:MEB 040901
Zadavatel: RNDr. Věra Kůrková DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
2009-01-01 -2010-12-31Fuzzy teorie množin jakožto základ fuzzy matematiky
Číslo:ME09110
Zadavatel: Prof. RNDr. Petr Hájek DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je ve spolupráci s japonskými kolegy studovat fuzzy teorie množin jakožto základové (rámcové) teorie pro fuzzy matematiku. Půjde o systematické prozkoumání, rozvíjení a zejména kombinování několika přístupů, vyvinutých na české a na japonské straně. Důležitým cílem projektu je i zobecnění použitých metod a dosažených výsledků na širší třídu substrukturálních logik příbuzných fuzzy logikám, včetně logiky lineární a monoidální.
2009-01-01 -2011-06-30Universum informaticae
Číslo:CZ.2.17/3.1.00/31162
Zadavatel: Europe Generation
Spoluřešitel: Mgr. Roman Neruda CSc.
Anotace:
Cílem projektu je prohloubit odbornou kvalitu výuky IT a biologie na středních školách na území hl. m. Prahy a zároveň tuto výuku učinit poutavější pro mimořádně nadané studenty, a tak je aktivizovat pro další studium přírodovědně-technických oborů. Současně je projekt zaměřen na zkvalitnění výuky VŠ studentů MFF UK a AV ČR v oblasti „biologicky inspirované informatiky“ tak, aby reflektovala požadavky výzkumných institucí, a tím lépe absolventy připravila na vstup na trh práce. Na všech úrovních projektu je kladen důraz na inovativní a praktický aspekt výuky vedoucí k osvojení klíčových kompetencí podporujících jejich schopnost dalšího samostatného vzdělávání. Cílovými skupinami projektu jsou učitelé středních škol, žáci SŠ a studenti VŠ.
2009-01-01 -2011-12-31Metody umělé inteligence v GIS
Číslo:205/09/1079
Zadavatel:
Spoluřešitel: Ing. Dušan Húsek CSc.
Anotace:
Projekt je společnou výzkumnou aktivitou odborníků různých specializací z dvou akademických pracovišť a ústavu Akademie věd. Jedná se o integraci metod používaných při řešení úloh umělé inteligence a metod zpracování prostorových dat, jejichž spolupráce je nezbytná pro rozvoj nových moderních výzkumných metod a technologií. Cílem řešení projektu je zhodnotit a rozpracovat aspekty využití metod umělé inteligence při zpracování, vizualizaci a interpretaci prostorových informací v prostředí geografických informačních systémů (GIS). K naplnění cíle projektu se předpokládá řešení následující dílčích problémů: - rozpracování teoretických východisek pro zpracování vysocedimensionálních a proudových dat metodami umělé inteligence, - uplatnění bio-inspirovaných výpočtů pro získávání znalostí z prostorových dat, - generování datových modelů a struktur pro GIS z vysocedimensionálních a proudových dat pomocí metod umělé inteligence, - zhodnocení prostorových aspektů metod umělé inteligence pro prostorové analýzy GIS, - vizualizace vysocedimensionálních a proudových dat, - aplikace nových poznatků na příkladu zpracování demografických dat ze SLDB.
2009-01-01 -2011-12-31Vývoj metod pro řešení rozsáhlých úloh nelineárního programování a nehladké optimalizace
Číslo:201/09/1957
Zadavatel:prof. Ing. Ladislav Lukšan DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Navrhovaný projekt se týká vývoje efektivních metod pro řešení rozsáhlých úloh nelineárního programování a nehladké optimalizace. Jedná se především o metody vnitřních bodů a metody nehladkých rovnic pro řešení nekonvexních úloh nelineárního programování, a to i úloh s ekvilibriálními omezeními (MPEC). Dále se jedná o svazkové metody pro minimalizaci obecných nehladkých funkcí a metody pro řešení speciálních nehladkých úloh, mezi něž patří zobecněné minimaxové úlohy, minimalizace součtů minim nebo minimalizace PC^1 funkcí. Velký důraz bude kladen na úlohy, které vznikají při řešení složitých modelů teorie her, především pak na úlohy s ekvilibriálními omezeními (MPCC, MPEC). Pro tento účel budou vyvíjeny speciální metody rekursivního kvadratického programování a metody vnitřních bodů.
2009-01-01 -2012-12-31Logické základy sémantiky
Číslo:401/09/H007
Zadavatel:
Spoluřešitel:doc. Ing. Petr Cintula Ph.D.
Anotace:
Cílem projektu je navázat na předchozí projekt „Logické základy sémantiky a reprezentace znalostí“ a opět soustředit v doktorském týmu studenty, jejichž doktorské práce se týkají různých aspektů sémantiky, chápané jako interdisciplinární obor na pomezí filosofie, logiky, lingvistiky a informatiky. Fenomén významu coby předmět vědecké sémantiky je pozoruhodný především svojí úzkou vazbou na lidskou racionalitu. Jeho studium je tedy zásadní z hlediska porozumění toho, co charakterizuje člověka jakožto racionální bytost. V rámci projektu nás zajímají především nové přístupy k otázce významu, které s sebou nese rozvoj moderní logiky a formálních jazyků. Ty mohou sloužit jako jisté "modely" jazyka přirozeného, a potažmo jako prostředky explikace významu. Projekt by měl prvořadě propojit studenty, kteří se soustředí na technické aspekty této problematiky (matematiky, informatiky, matematické logiky) s těmi, které zajímá především sám pojem významu a kteří jsou schopni použití formálních prostředků k analýze významu kriticky reflektovat (filosofy, filosofické logiky). Od této spolupráce si slibujeme zásadní zkvalitnění disertací členů týmu, především ale výsledky, které díky skutečně interdisciplinárnímu prostředí týmu otevřou nové cesty pohledu na význam.
2009-01-01 -2012-12-31Res Informatica
Číslo:201/09/H057
Zadavatel:
Spoluřešitel:prof. RNDr. Jiří Wiedermann DrSc.
Anotace:
Současná informatika má tak širový záběr, že je těžké pro odborníky z různých podoblastí si navzájem porozumět, vyměňovat a využívat výzkumné výsledky z příbuzných, ale přesto jiných oblastí. Tato bariéra zpomaluje inovační pokrok kvůli efektu "znovuobjevování kola", a je proto důležité obnovovat povědomí o výsledcích a výzvách různých podoblastí informatiky, a to již v raném stadiu výzkumné kariéry. Navrhovaný projekt "Res Informatica" překlenuje právě zmíněnou komunikační propast a soustředí se na rozšíření obzorů doktorandů nad rámec jejich aktuálního výzkumného tématu. Projekt zahrnuje vybrané studenty doktorského programu Informatika, který nabízí MFF UK v Praze ve spolupráci s ÚI AV ČR. Projekt podporuje spolupráci mezi místními studenty prostřednictvím společných setkání a seminářů a poskytuje finanční podporu pro cesty studentů na mezinárodní konference, kde mohou získat další důležité osobní kontakty. Společný projekt také posiluje vzdělávání v obecné vědecké metodologii, která je důležitá pro všechny studenty napříč celým spektrem studijních oborů.
2008-07-01 -2011-06-30Logické modely usuzování s vágními informacemi
Číslo:ICC/08/E018
Zadavatel: Prof. RNDr. Petr Hájek DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Jedním z aktuálních trendů v disciplínách zabývajících se usuzováním je přechod od normativního přístupu (jak by mělo správné usuzování fungovat) k přístupu deskriptivnímu (jak popsat způsoby, kterými usuzování skutečně funguje). Tento přístup se projevuje jak v aplikovaných disciplínách (teorie databázových systémů, informatika obecně), tak i v teorii (teorie racionálního usuzování, logika). Vzhledem k tomu, že naprostá většina pojmů používaných v běžné komunikaci nemá přesně ohraničený význam, je výzkum související s používáním vágních informací nepochybně významnou součástí tohoto trendu. Cílem projektu EUROCORES-LogICCC je zkoumání logických, matematických a výpočetních aspektů strukturované, logicky složité, ale vágní informace. Česká část projektu pokrývá oblast matematickologickou (reprezentace vágnosti prostředky formální fuzzy logiky), informatickou (extrakce dat) a filosofickologickou(vztah fuzzy logiky a pravděpodobnosti, teorie her při modelování vágnosti). Výzkum těchto témat bude probíhat v součinnosti se zahraničními partnery a bude navazovat na dlouhodobou intenzivní spolupráci zúčastněných pracovišť.
2008-07-01 -2011-12-31Úloha folátů v etiopathogenesi metabolického syndromu
Číslo:NS 10036-4/2008
Zadavatel:
Spoluřešitel:prof. RNDr. Jana Zvárová DrSc.
Anotace:
V projektu budeme studovat úlohu folátů při vzniku metabolického syndromu, velmi důležitého a častého risikového faktoru pro vznik atherosklerosy, jednak na potkaních modelech metabolického syndromu a dále v souboru pacientů a kontrol z let 1997-1999. U potkanů budeme analyzovat mutace v genu Folr1 a zjistíme jejich dopady na expresi genu a na metabolismu folátů, dále ověříme, zda změny v dietním přívodu folátů budou doprovázeny odpovídajícími změnami v krevním tlaku a insulinové resistenci. U osob z kohorty doplníme v archivních vzorcích DNA genotypy ve vybraných lokusech a u části osob budeme sekvenovat i gen FOLR1; v následné asociační analýze zjistíme úlohu genetických variant při vzniku metabolického syndromu. V prospektivní studii zjistíme příčiny hospotalizací a úmrtí a následnou analýzou ověříme, zda se genetické varianty silně asociované s metabolickým syndromem projevují i klinicky relevantním způsobem v onemocněních kardiovaskulárního systému.
2008-02-01 -2009-12-31"Prostředky pro detekci a prevenci poklesů pozornosti řidičů" jako součást společného projektu MESPIN "Metody zvýšení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem" spolu s MŠMT ČR
Číslo:1F84B/042/520
Zadavatel:RNDr. Ing. David Coufal Ph.D.
Spoluřešitel:
Anotace:
Hlavním účelem předkládaného projektu MESPIN, v jeho části "Prostředky pro detekci a prevenci poklesů pozornosti řidičů", dotované z prostředků MD ČR, je navázat na výsledky dosažené v části "Analýza negativních vlivů na pozornost řidičů", dotovanou z prostředků MŠMT ČR a doplnit a rozšířit je tak, aby vznikly předpoklady k jejich praktickému uplatnění. Hlavním cílem je vytvořit základ pro vznik reálně použitelných prostředků, které umožní postupné výrazné snížení ekonomických i zdravotních ztrát, způsobených poklesy pozornosti řidičů motorových vozidel (amatérů i profesionálů), strojvedoucích vlaků, pilotů, navigátorů, dispečerů dopravy při výkonu jejich služby. Hlavním motivačním faktorem projektu je snížit ztráty způsobené lidským faktorem v dopravě.
2008-01-01 -2010-12-31Algoritmy učení neuronových sítí založené na teorii regularizace (práce na grantu byla v roce 2009 přerušena)
Číslo:KJB100300804
Zadavatel:RNDr. Petra Vidnerová Ph.D.
Spoluřešitel:
Anotace:
V tomto projektu se zaměříme na učení pomocí regularizačních a radiálních (RBF)sítí. Regularizační sítě jsou odvozeny z teorie regularizace a mají velmi dobré teoretické zázemí. Mohou být ale nevhodné pro větší úlohy a jejich chování je ovlivněno volbou jádrové funkce a regularizačního parametru. Na druhé straně, RBF sítě reprezentují výpočetně levnější variantu s velkým výběrem učících algoritmů, které jsou ale často založeny na heuristikách. Hlavním cílem projektu je návrh, implementace a experimentální ověření nových učících algoritmů. Práce bude založena na teorii regularizace, optimalizace a regularizovaných numerických algoritmech. Důraz bude kladen na slabá místa stávajících algoritmů, jako jsou volba optimální architektury sítě, kontrola schopnosti generalizovat a aplikovatelnost na úlohy s velkým objemem dat.
2008-01-01 -2010-12-31Decentralizované řízení a komunikace
Číslo:IAA200750802
Zadavatel:
Spoluřešitel: Doc. Ing. Mgr. Petr Klán CSc.
Anotace:
Cílem grantového projektu je odvodit vhodné metody a algoritmy decentralizovaného řízení v síti s komunikací ve zpětné vazbe pro nové vybrané perspektivní úlohy z oblasti lineárních a přepínacích propojených dynamických systémú včetne neurcitostí a časového zpoždení. Konktrétne jde o původní řešení úloh decentralizovaného řízení propojených systémů, decentralizovaného návrhu decentralizovaného řízení jak symetrických propojených soustav tak soustav s překrytím struktury subsystémů s komunikací. Dynamika systémů je popsaná pomocí obyčejných diferenciálních a diferenčních rovnic. Předpokládá se deterministická neurčitost parametrů. Důraz bude kladen na konstruktivní dúkazy matematických tvrzení, algoritmické zpracování a simulační ověření na vybraných protopypových úlohách v reálném case. Téma úzce navazuje a prohlubuje problematiku řešenou v rámci projektu GAAV IAA2075304 "Decentralizované řízení rozlehlých systémů", kde sítová komunikace ve zpětné vazbe nebyla vůbec uvažována.
2008-01-01 -2010-12-31Inteligentní softwaroví zprostředkující agenti pro mediaci nekompatibilních sémantických Webových Služeb
Číslo:ME08095
Zadavatel:RNDr. Roman Vaculín Ph.D.
Spoluřešitel:
Anotace:
Hlavním cílem tohoto projektu je vyvinout algoritmy pro inteligentní softwarové zprostředkující agenty, které umožní automatickou mediaci interakcí mezi (potenciálně) nekompatibilními webovými službami. Inteligentní softwaroví zprostředkující agenti představují inovativní a elegantní řešení problému mediace mezi webovými službami. Inteligentní softwaroví zprostředkující agenti, kteří se dokáží autonomně učit a adaptovat k měnícímu se prostředí, umožní dosáhnout interoperability mezi webovými službami za běhu (on-the-fly)bez nutnosti zásahu uživatele či vývojáře, což není možné za použití stávajících metod. Namísto velice nákladného manuálního modifikování existujících webových služeb buou zprostředkující agenti schopni identifikovat relevantní změny systému (tj. ostatních webových služeb)a následně automaticky realizovat nutné transformace (překlad) za běhu. Zprostředkující agenti budou rovněž řešit problém nekompatibilit v komunikačních protokolech a identifikovat případné chybějící informace. Tato automatizace umožní významné snížení nákladů nutných k dosažení interoperability a také povede ke zvýšení celkové flexibility systému. Poskytovatelé webových služeb se také budou moci plně zaměřit na podporu a rozvoj svých klíčových služeb namísto řešení problémů interoperability v permanentním měnícím se prostředí. Oblasti, které budou výrazně profitovat z automatické mediace webových služeb, zahrnují např. komerční B2B a B2C aplikace, portály a služby státní správy a samospráv či distribuované gridové systémy pro vědeckovýzkumné výpočty.
2008-01-01 -2010-12-31Složitost perceptronových a jádrových sítí
Číslo:201/08/1744
Zadavatel: RNDr. Věra Kůrková DrSc.
Spoluřešitel:prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa CSc.
Mgr. Roman Neruda CSc.
RNDr. Petra Vidnerová Ph.D.
Anotace:
Cílem projektu je přispět k teoretickému porozumnění vlastnostem neuronových sítí s perceptronovými a jádrovými jednotkami, které způsobují, že tyto sítě jsou efektivní a flexibilní nástroje pro učení na základě vysokodimenzionálních dat. Budou odvozeny odhady složitosti sítí v závislosti na hladkosti a oscilačních vlastnostech dat, jejich dimenzi a typu aktivační funkce nebo jádra. Na základě analýzy těchto odhadů budou navrženy míry složitosti dat vzhledem k různým typům výpočetních jednotek. Tyto míry budou charakterizovány pomocí speciálních norem a budou popsány vztahy těchto norem k normám modelujícím hladkost (Sobolevovy a Besselovy normy). Pro odhady složitosti sítí budou použity metody z teorie nelineární aproximace a optimalizace. Na základě konstruktivních důkazových technik budou odvozena fuzzy pravidla a budou navrženy, implementovány a testovány algoritmy učení.
2008-01-01 -2010-12-31Verifikace hybridních systémů využitím spolupráce s řešením omezujících podmínek
Číslo:201/08/J020
Zadavatel:doc. Dipl. Ing. Stefan Ratschan Dr.-techn.
Spoluřešitel:
Anotace:
Projekt byl uzavřen ve spolupráci se zahraničním poskytovatelem Deutsche Forschungsgemeinschaft. Řešitelem za zahraniční část byl ustanoven Werner Damm z Carl von Ossietzky the University of Oldenburg. Cílem projektu je navrhnout teorii, algoritmy a software k verifikaci hybridních systémů. Motivace pro studium hybridních systémů vychází ze skutečnosti, že v moderních technických systémech se všude vyskytují integrované počítačové přístroje. Ty lze modelovat použitím pojmu hybridní systém, tj. dynamický systém se spojitým a diskrétním stavovým prostorem. Jeho evoluce je řízena diferenciálními (ne)rovnicemi (ve spojitém případě) a diskrétními automaty (v diskrétním případě) a dodatečným formalismem, který popisuje vztah mezi těmito dvěma komponentami. Projekt umožní průlom v oboru využitím spolupráce mezi verifikací hybridních systémů a řešením s omezujícími podmínkami tvořící podklad pro tuto verifikaci. To bude možné díky spolupráci českých vědců v oboru numerických výpočetních metod s německým projektem AVACS -"automatická verifikace a analýza komplexních systémů".
2008-01-01 -2011-12-31BrainSync - Large Scale Interactions in Brain Networks and Their Breakdown in Brain Diseases
Číslo:7E08027 (7. RP EU)
Zadavatel: RNDr. Milan Paluš DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
2008-01-01 -2011-12-31Extraterestrické vlivy na atmosférickou cirkulaci v mírných a vysokých zeměpisných šířkách
Číslo:IAA300420805
Zadavatel:
Spoluřešitel: RNDr. Milan Paluš DrSc.
Anotace:
Probíhající projekt, v němž jsme prokázali, že sluneční i geomagnatická aktivita mají statisticky významný vliv na některé aspekty troposférické cirkulace na severní polokouli, vyvolal další vědecké otázky, jejich řešení je náplní navrhovaného projektu. Zkoumat budeme vlivy sluneční a geomagnetické aktivity na další charakteristiky troposférické cirkulace, mj. polohy a dráhy cyklón, atmosférické bloky, cirkulační režimy; různé klasifikace atmosférické cirkulace; základní charakteristiky cirkulace na jižní polokouli; rekonstruované cirkulační indexy nad Evropou od počátku 18. stol. Dále budeme zkoumat vlivy na troposféru silných geomagnetických bouří, slunečních protonů vysokých energií a relativistických elektronů a vzájemné působení vlivů sluneční a geomagnetické aktivity s ENSO, QBO a stavem stratosférického víru. Na pozorovaných datech budeme verifikovat teoretické a numerické modely vlivu horní atmosféry na cirkulaci ve stratosféře a troposféře.
2008-01-01 -2012-12-31Aplikace metod znalostního inženýrství při dobývání znalostí z databází
Číslo:201/08/0802
Zadavatel:
Spoluřešitel:prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa CSc.
Anotace:
Významnou aplikační oblastí informatiky s mnoha vazbami na teoretický výzkum je dobývání znalostí z databází (DZB). Jde o analýzu rozsáhlých observačních dat s cílem nalézt netušené vztahy a sumarizovat data novými způsoby tak, že jsou srozumitelná a užitečná pro jejich majitele. DZD je proces zahrnující zejména porozumění jak datům tak i předmětné oblasti jíž se data týkají, transformace dat, aplikaci analytických procedur a prozentaci výsledků. Výsledek procesu i jeho efektivita podstatně záleží na znalostech, které se v jeho průběhu aplikují. Jedná se o znalosti předmětné oblasti, o znalosti týkající se výběru analytických procedur a způsobu jejich aplikace a také o znalosti týkající se vhodné prozentace výsledků analýz. Podstatné jsou znalosti, na jejichž základě dochází ke zpětné vazbě mezi jednotlivými kroky procesu DZD. Velmi aktuálním výzkumným problémem je automatizace procesu DZD, při které budou využity dostupné znalosti. Cílem projektu je výzkum a tvorba prostředků pro automatizaci procesu DZD pomocí metod znalostního inženýrství.
2008-01-01 -2012-12-31Teorie metod Krylovových podprostorů a její vztah k jiným oblastem matematiky
Číslo:IAA100300802
Zadavatel:prof. Ing. Zdeněk Strakoš DrSc.
Spoluřešitel:RNDr. Iveta Hnětynková Ph.D.
doc. Dr. Ing. Miroslav Rozložník
RNDr. Petr Tichý Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Tůma CSc.
Anotace:
Navrhujeme navázat na naši práci v oblasti teorie krylovovských metod, která v posledních letech vedla k objevení neočekávaných souvislostí a k výsledkům ve zdánlivě nesouvisejících oblastech. Vztahy mezi různými částmi matematiky považujeme za velmi mocný nástroj a máme v úmyslu jej se své práci nadále maximálně využívat. Zaměříme se na obtížné otázky, přičemž se soustředíme zejména na citlivost Gauss-Christoffelovy kvadratury a její vztah k metodám CG a Lanczosově, na rozšíření teorie tzv. core problému na případ s více pravými stranami, na numerickou stabilitu a kritéria zastavení iteračních řešičů, konvergenční chování ve vztahu k různým vlastnostem řešeného problému a na otevřené otázky matematické teorie optimálních krátkých rekurencí.
2007-07-01 -2011-10-31Zdokonalení a zpřesnění modelování znečištění ovzduší a získání podkladů pro predikci zdravotního rizika
Číslo:SP/1a4/107/07
Zadavatel:
Spoluřešitel: RNDr. Kryštof Eben CSc.
Anotace:
Hodnocení imisní zátěže představuje vzájemně provázaný systém zahrnující vliv meteorologických faktorů, emisí z antropogenních, ale i přírodních zdrojů, podmínek transportu a rozptylu znečišťujících látek v ovzduší a geografických podmínek. Cílem tohoto dílčího úkolu by bylo studium vzájemných vazeb "meteorologie - emise", "emise - imise", "meteorologie - trnsport, rozptyl a imisní zátěž".
2007-03-01 -2008-12-31Formální základy modelování fuzzy preferencí
Číslo:MEB 6-07-17 (KONTAKT)
Zadavatel:doc. Ing. Petr Cintula Ph.D.
Spoluřešitel:
Anotace:
2007-01-01 -2009-12-31Algebraická, analytická a kombinatorická teorie čísel
Číslo:201/07/0191
Zadavatel:prof. RNDr. Štefan Porubský DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je dále rozvinout metody užívané v algebraické, kombinatorické a analytické teorii čísel a tak přispět k lepšímu porozumění některým důležitým aspektům aritmetické struktury množin celých, racionálních a algebraických čísel a jejich podstruktur a dále případně rozšířit některé z těchto výsledků na obecnější aritmetické objekty, jako jsou aritmetické pologrupy nebo struktury divizorů na uspořádaných grupách. Předmětem studia budou vztahy mezi různými typy hustot číselných množin, otázky týkající se kritérií číselné iracionality a trascendence, problémy teorie rovnoměrného rozdělení posloupností reálných čísel a vlastnosti aritmetických struktur množin aritmetických funkcí a jejich zobecnění na abstraktních aritmetických pologrupách. Budou rozvinuty metody, které jsou užívány pro charakterizaci základních vlastností těles algebraických čísel a jejich rozšíření, pro popis vlastností jejich struktury ideálů, nebo pro studium abstraktní teorie ideálů v různých algebraických systémech a v teorii divizorů uspořádaných grup.
2007-01-01 -2009-12-31Dynamika systémových aliancí
Číslo:IAA201240701
Zadavatel:
Spoluřešitel:prof. Ing. Mirko Novák DrSc.
Anotace:
Předkládaný návrh grantového projektu navazuje na grant IAA2124301 s názvem "Analýza funkční spolehlivosti systémových aliancí", řešený obdobným řešitelským týmem v období 2003/2005. Cíle navrhovaného projektu reflektují podstatné otevřené úlohy, s nimiž se řešitelé grantu IAA2134301 setkali: I. Navrhnout a ověřit dynamický multijazykový model systémové aliance. II. Analyzovat procesy překladů jazyků s neúplnými aliančními gramatikami. III. Rozpracovat "fázově citlivý" model dynamiky aliančního rozhraní. IV. Ověřit metodiky analýzy systémových aliancí, založené na genetických přístupech a umělých neuronových sítích. V. Formulovat podmínky existence a efektivity systémové aliance s využitím konceptu informačního výkonu. Dosažení těchto cílů významně posune úroveň poznání dynamiky složitých, heterogenních celků po stránce objektové i metodologické. Aplikace lze očekávat v dopravě, telekomunikacích i v jiných sociotechnických a sociálních celcích.
2007-01-01 -2009-12-31Řešení rozsáhlých, řídkých a nesymetrických lineárních systémů Krylovovskými metodami.
Číslo:KJB100300703
Zadavatel: Dipl. Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens Ph.D.
Spoluřešitel:
Anotace:
Navrhovaný výzkumný projekt se zabývá určitými aspekty řešení rozsáhlých, řídkých a nesymetrických lineárních systémů Krylovovskými metodami. Projekt se věnuje konvergenční analýze Krylovovských metod pro velmi nenormální modelové problémy, zabývá se aplikací nové strategie pro zrychlení restartované metody GMRES a věnuje se efektivnímu předpodmínění Krylovovských metod ve speciálním případě řešení posloupnosti nesymetrických lineárních soustav.
2007-01-01 -2009-12-31Složitost t-normových logick - algebraický a důkazově teoretický přístup
Číslo:KJB100300701
Zadavatel:Ing. Rostislav Horčík Ph.D.
Spoluřešitel:
Anotace:
Složitost jistě patří mezi nejdůležitejší části matematické logiky. Náš navrhovaný projekt je zaměřen na složitost vícehodnotových logik, jejichž sémantika je založena na zleva spojitých t-normách. Základní logika, nad kterou chceme pracovat, je Monoidal T-norm Logic (MTL). Existuje relativně mnoho výsledků studujících složitost t-normových logik, ale všechny tyto výsledky se týkají pouze logik založených na spojitých t-normách (např. Lukasiewiczova logika, Goedelova logika nebo Hájkova BL). Složitost logik se zleva-spojitými t-normami (tj. logik mezi MTL a BL) je stále otevřený problém. Současné metody, které byly použity pro logiky se spojitými t-normami, byly především algebraického charakteru. Nicméně tyto metody nejsou přímo aplikovatelné na logiky mezi MTL a BL. V našem projektu proto tedy navrhujeme použít nejen algebraického přístupu, ale použít ho v jisté kombinaci s důkazově teoretickým přistupem.
2007-01-01 -2010-12-31Dynamické formální systémy
Číslo:IAA900090703
Zadavatel:
Spoluřešitel:doc. Ing. Petr Cintula Ph.D.
Anotace:
Záměrem projektu je rozvoj metod založených na dynamickém přístupu k neklasickým logikám a k formálním systémům obecně, s ohledem na aplikace v disciplínách jako jsou informatika, analytická filosofie a lingvistika. Projekt sleduje dvě hlavní linie výzkumu: za prvé zkoumání obecných metod a prostředků týkajících se: a) dynamických neklasických logik, b) herních sémantik a informační nezávislosti, c) důkazové teoretické charakterizace, složitosti a rozhodnutelnosti. Za druhé rozpracování aplikací těchto prostředků v následujících oblastech: d) interrogativní diskurs (logická a lingvistická analýza otázek), e) deontický a kognitivní diskurs (aplikace v umělé inteligenci a reprezentaci znalostí), f) inferencialistický diskurs (aplikace ve filosofii jazyka a informatice).
2007-01-01 -2011-12-31Analýza negativních vlivů na pozornost řidičů
Číslo:18/07058
Zadavatel:
Spoluřešitel:RNDr. Ing. David Coufal Ph.D.
Anotace:
Celkovým cílem projektu je prohloubení poznatků o spolehlivosti interakce člověka s vozidlem a vnitřních i vnějších vlivech na ni působících; vytvoření metod pro zvýšení jeho odolnosti vůči únavě z řízení vozidla a poznatky, nezbytné pro vývoj vhodných vozových asistenčních varovacích systémů proti poklesům pozornosti. Na jejich základě pak bude možno následně přistoupit k opatřením, vedoucím k žádoucímu snížení škod a úrazů v silničním provozu.
2006-03-01 -2009-12-31Centrum biomedicínské informatiky (CBI)
Číslo:1M06014
Zadavatel:prof. RNDr. Jana Zvárová DrSc.
Spoluřešitel:MUDr. Hana Grünfeldová
Anotace:
Cílem projektu je vyvinutí protokolu pro přípravu oligonukleotidového čipu s optimální sestavou genů pro diagnostiku a prognózu kardiovaskulárních onemocnění, navržení systému pro podporu rozhodování, počítačovou podporu diagnostiky a individualizace péče v kardiologii, navržení systému pro počítačovou podporu diagnostiky, terapie a prognózy ve stomatologii a zvýšení kvality postgraduálního vzdělávání v oboru biomedicínské informatiky. Výsledky projektu budou zpřístupněny formou příspěvků v recenzovaných časopisech, prezentací na prestižních konferencích a prototypů softwarových systémů.
2006-01-01 -2008-12-31BRACCIA - Brain, Respiration and Cardiac Causalities in Anaesthesia
Číslo:517133 (6. RP EU)
Zadavatel: RNDr. Milan Paluš DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
2006-01-01 -2008-12-31Vývoj numerických metod pro řešení velkých řídkých úloh nelineárního programování
Číslo:201/06/P397
Zadavatel: RNDr. Ctirad Matonoha Ph.D.
Spoluřešitel:
Anotace:
Navrhovaný projekt se týká vývoje numerických metod pro řešení úloh nelineárního programování a nelineární aproximace. Jedná se především o metody pro řešení rozsáhlých a strukturovaných hladkých i nehladkých úloh, mezi nimiž vynikají zejména metody vnitřních bodů a metody založené na řešení nehladkých rovnic. S tím souvisí vývoj algoritmů pro řešení rozsáhlých systémů lineárních a nelineárních rovnic, které se opakovaně řeší v jednotlivých cyklech navržené iterační metody. Velká pozornost je věnována implementaci nových metod v interaktivním softwarovém systému UFO. Hlavním přínosem tohoto projektu budou efektivní algoritmy pro řešení obecných i speciálních úloh nelineárního programování a jejich počítačová realizace.
2005-01-01 -2005-12-31 Integrace dat na webu: aplikace v geografických informačních systémech
Číslo:2004-033-2 (BARRANDE)
Zadavatel: Ing. Július Štuller CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
2005-01-01 -2006-12-31 Neurofyziologickým modelem inspirované sekvenční učení pro umělou inteligenci
Číslo:2005-06-060-1 (BARRANDE)
Zadavatel: Ing. Dušan Húsek CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
2005-01-01 -2006-12-31Automated model building for fuzzy logic
Číslo:2005-15 (KONTAKT)
Zadavatel: Prof. RNDr. Petr Hájek DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
2005-01-01 -2006-12-31Quantification of cardiovascular interactions in health and disease
Číslo:1/2005-06 (KONTAKT)
Zadavatel: RNDr. Milan Paluš DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
2005-01-01 -2007-12-31Aproximace a učení funkcí více proměnných pomocí neuronových sítí a jádrových metod
Číslo:201/05/0557
Zadavatel: RNDr. Věra Kůrková DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je přispět k interakci mezi klasickými a nově vytvářenými matematickými pojmy a rozvijejícimi se obory neuropočítání a strojového učení. Aby mohly být popsány vlastnosti, které způsobují, že jsou neuronové sítě a jádrové modely efektivní a flexibilní nástroje pro učení aproximací funkcí mnoha proměnných, bude učení se schopností generalizace studováno jako regularizovaná optimalizační úloha v Hilbertových prostorech s reprodukčním jádrem. Budou odvozeny matematické výsledky týkající se minimalizací funkcionálů definovaných pomocí dat, různých typů jejich regularizace, nelineárních aproximačních schemat, rychlosti aproximace, integrálních reprezentací, vlastností operátorů a jejich vlastních čísel. Tyto výsledky budou aplikovány na množiny funkcí více proměnných odpovídající různým typům neuronových a jádrových výpočetních modelů. Jejich důsledky budou formulovány v termínech složitosti neuronových sítí a učení. Na základě konstruktivních důkazových technik budou odvozena fuzzy pravidla daná tvarem řešení optimalizačních úloh. Budou navrženy, implementovány a testovány algoritmy učení, které tato řešení počítají.
2005-01-01 -2007-12-31Formální konceptuální analýza neurčitých a rozsáhlých dat: teorie, metody a aplikace
Číslo:201/05/0079
Zadavatel:
Spoluřešitel: Ing. Dušan Húsek CSc.
Anotace:
Projekt je zaměřen na vývoj nových metod konceptuální analýzy dat. Záměrem je především vyvinout metody pro analýzu neurčitých a rozsáhlých dat a tím významně přispět k rozšíření současné podoby konceptuální analýzy dat. Konceptuální analýza dat spočívá v objevení přirozených pojmů, které jsou ukryté v datech. Data mají formu tabulky popisující vztah mezi množinou objektů a množinou atributů. Nalezené pojmy tvoří vzhledem k přirozenému uspořádání daném vztahem podpojem-nadpojem úplný svaz a tvoří tedy hierarchickou strukturu shluků (pojmů) nacházejících se v datech. Projekt je zaměřen především na přístupy k analýze dat s fuzzy atributy, identifikaci významných pojmů, na studium dodatečné informace omezující (redukující) konceptuální svaz, na studium statistických metod redukce dat a odvozeného konceptuálního svazu, na studium významných částí konceptuálního svazu, na studium metod zjednodušení/faktorizace konceptuálního svazu a na studium souvislostí s příbuznými metodami. Součástí projektu je návrh a vývoj algoritmů pro metody konceptuální analýzy. Podstatnou částí projektu je provádění experimentů na rozsáhlých datech zejména v oblasti databázových a informačních systémů, softwarového inženýrství a klasifikace biologických druhů. Jako součást projektu vznikne plně komfortní software.
2005-01-01 -2007-12-31Formální teorie matematických struktur s vágností
Číslo:B100300502
Zadavatel:doc. Ing. Petr Cintula Ph.D.
Spoluřešitel:
Anotace:
Matematické struktury s vágními koncepty (tzv. fuzzy struktury) jsou široce aplikovatelné, a proto jsou v posledních desetiletích intenzivně zkoumány. Projekt směřuje k rozvoji a použití dostatečně silného logického aparátu pro formalizaci těchto struktur. První kroky k jeho vybudování byly umožněny nedávnými výsledky v matematické fuzzy logice. Jedná se o zobecnění jednoduché teorie typů nad vhodnou vícehodnotovou logikou, navržené řešiteli. Počáteční fáze projektu spočívá v dobudování tohoto aparátu, nicméně těžištěm projektu je jeho aplikace na nejpoužívanější fuzzy struktury (fuzzy pravděpodobnost, fuzzy čísla, fuzzy topologie aj.). To povede nejen k axiomatizaci teorií těchto struktur, ale i k možnosti jejich systematického studia pomocí metod teorie modelů a teorie důkazů. Jednotný formalismus navíc umožní propojení uvedených disciplín a položí základy formální fuzzy matematiky.
2005-01-01 -2007-12-31Nové metody a nástroje pro dobývání znalostí z databází
Číslo:201/05/0325
Zadavatel:
Spoluřešitel:prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa CSc.
Anotace:
Cílem projektu je vyvinout nové metody a prostředky pro DZD - dobývání znalostí z databází. Podstatou projektu je důraz na celý proces DZD, od porozumění problematice a analyzovaným datům až po prezentaci výsledků. To vyžaduje využití různých disciplin informatiky, matematiky a integraci DZD s ostatními znalostními technologiemi. Integrace je chápána ve dvou směrech. První směr se týká využití výsledků procesu DZD v aplikacích ostatních znalostních technologií, ve druhém směru se jedná o využití znalostních technologií pro zintenzivnění procesu DZD. Projekt navazuje na dlouhodobou činnost navrhovatele i spolunavrhovatelů v oblasti DZD. S touto činností souvisí mezinárodně uznávané výsledky, zkušenosti z řešení evropských i tuzemských grantů, z praktických aplikací i z výuky. Vyvíjené metody a prostředky navazují na již dosažené výsledku v oblasti podpory různých fází procesu DZD. Výsledkem projektu budou implementované a veřejně dostupné procedury pro DZD a metodiky potřebné k jejich použití. Výsledkem bude i vhodným způsobem publikovaná teorie potřebná pro vývoj a využívání procedur. Cílem je i další zapojení do evropských výzkumných aktivit zejména prostřednictvím kooordinace činnosti s evropskými pracovišti, se kterými mají řešitelé dlouhodobé kontakty.
2005-01-01 -2007-12-31Nové směry ve výzkumu a využití hlasových technologií
Číslo:102/05/0278
Zadavatel:
Spoluřešitel:doc. Ing. Václav Šebesta DrSc.
Anotace:
Projekt navazuje na předchozí úspěšný výzkum v oblasti zpracování řeči podporovaný GA ČR, zahájený komplexním projektem (1996 až 2001) a následovaný současným úkolem (2002-2004). Díky nim došlo k propojení všech předních českých pracovišť zabývajících se analýzou, rozpoznáváním a syntézou řeči a k rozvinutí spolupráce při řešení výzkumných úkolů, přesahujících zaměření jednotlivých dílčích týmů. Na této spolupráci je postaven i předkládaný projekt. Vychází z dosavadních výsledků v oblasti zpracování signálů, z existence vlastních rozsáhlých databází pro tvorbu akustických modelů použitelných v rozpoznávání i při syntéze, z propracovaných metod pravděpodobnostního modelování jazyka i ze zkušeností získaných návrhem funkčních prototypů. S ohledem na současné světové trendy bude hlavní pozornost zaměřena na rozvoj metod a algoritmů použitelných v distribuovaných a autonomních mobilních zařízeních, v rozpoznávacích systémech s velmi rozsáhlými slovníky, v hlasových syntezátorech pro interaktivní komunikační služby, v úlohách automatického přepisu zvukových nahrávek např. zpravodajství, rozhovorů apod. Řešeno bude též muldimodální zpracování řeči s podporou vizuální informace a rovněž otázky spojené s rozpoznáváním osob podle hlasu. Hlavní prioritou bude uplatnit všechny nové poznatky v prostředí češtiny s ohledem na jeji specifické potřeby.
2005-01-01 -2007-12-31Prognostické a prediktivní faktory karcinomu prsu
Číslo:NR 8323-3/2005
Zadavatel:
Spoluřešitel: Prof. RNDr. Petr Hájek DrSc.
Anotace:
Přes značný rozvoj léčebných metod nedošlo dosud k zásadnímu zlomu v léčebných výsledcích u pacientů s karcinomem prsu. Optimalizace léčebné strategie je možná na základě molekulárně biologických vlastností nádoru. Proteom je proteinový obraz genomu a zobrazuje též funkční aktivitu jednotlivých buněčných mechanismů. Cílem grantu je získání nových prognostických a prediktivních faktorů na základě proteomické analýzy nádorů pacientů i kultivovaných buněk získaných z těchto nádorů. Přesné stanovení prognozy je základním předpokladem ekonomicky únosné, ale přitom účinné léčby. Grant se skládá z: 1. Klinická analýza - sledování průběhu onemocnění ve vazbě na prognostické faktory, tedy biologické chování individuálních nádorů. V rámci grantu nebude modifikována léčba. 2. Analýza proteomu kultivovaných buněk nádoru i nádorových biopsií s cílem nalézt markery zodpovědné za rozdíly ve vývoji onemocnění. 3. Kultivace proliferující buňky. Analýza uložených tkáňových kultur našich pacientů umožňuje výrazně zkrátit dobu řešení projektu. 4. Data získaná v rámci projektu budou zpracována metodou explorační analýzy dat GUHA. Metoda umožňuje automatickou tvorbu a testování hypotéz o skutečnostech podporovaných daty.
2005-01-01 -2008-12-31Collegium Informaticum
Číslo:201/05/H014
Zadavatel:
Spoluřešitel:prof. RNDr. Jiří Wiedermann DrSc.
Anotace:
Cílem doktorandského projektu Collegium Informaticum je zkvalitnit a zintenzívnit vědeckou přípravu vybraných doktorandů studijního programu informatika na Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha. Výzkumná témata zasahují do mnoha oblastí informatiky, jako logické programování, umělá inteligence, expertní systémy, počítačová lingvistika, nestandardní modely výpočtu, softwarové systémy, kombinatorická optimalizace a kombinatorické metody a jejich aplikace. Mezi těmito obory existují slabší či silnější vazby, často málo poznané a využívané. Projekt napomůže tyto vazby zesílit tak, aby stimuloval jak nové pohledy na problematiku v příbuzném oboru, tak i přímo mezioborovou spolupráci - nyní i v budoucnu. Projekt zahrnuje i spolupráci mezi organizačními jednotkami Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR: na školení doktorandů se podílí též Ústav informatiky AV ČR. Grantová podpora umožní doktorandům účast na mezinárodních konferencích, zviditelnění v oboru a navázání kontaktů při krátkých stážích. Společný projekt a plánované společné semináře zvýší mezioborovou komunikaci a spolupráci v rámci informatiky. Společné vedení projektu (vzhledem k počtu studentů relativně malé), kde jsou zastoupeni předsedové rad doktorského studia všech oborů, a zároveň i mladší renomovaní akademičtí pracovníci, zajistí efektivní správu projektu a komunikaci a bude tak pozitivně ovlivňovat všechny čtyři informatické obory a jejich studenty, i když nejsou přímo do projektu zapojeni.
2005-01-01 -2008-12-31Nové koncepce organizace, reprezentace znalostí a komunikace v senzorových sítích
Číslo:1P05ME799
Zadavatel: Doc. Ing. Mgr. Petr Klán CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je navrhnout plně funkční webovou senzorovou síť dodávající relevantní informace pro vzdálené automatické řízení, regulaci, monitorování a ochranu průmyslových procesů.
2005-01-01 -2009-12-31Centrum aplikované kybernetiky
Číslo:1M6840770004 (1M0567)
Zadavatel:
Spoluřešitel: Ing. Marcel Jiřina DrSc.
Anotace:
Předmětem výzkumné činnosti CAK je teoretický, aplikovaný a průmyslový výzkum v oboru kybernetiky a jeho konkrétní realizace v průmyslu. Kybernetika je společným jmenovatelem všech informačních technologií, protože se zabývá procesy získávání, přenosu, uchovávání a využívání informací, tedy dat a znalostí. Je to multidisciplinární obor, který umožňuje matematicky modelovat složité jevy a procesy, zpracovávat a přenášet informace nich a na jejich základě rozpoznávat, řídit a rozhodovat.Předmět výzkumné činnosti CAK je prioritou Národního programu výzkumu, a to prioritou Tématického programu 2 – Informační společnost (TP2) a jeho dílčích programů (TP2-TP1) Inteligentní systémy pro rozhodování, řízení a diagnostiku (TP2-TP2) Management informací a znalostí (TP2-TP3) Komunikační infrastruktura a technologie (TP2-TP4) Počítačové modelování a návrh systémů a procesů
2005-01-01 -2009-12-31Institut Teoretické Informatiky
Číslo:1M0021620808 (1M0545)
Zadavatel:
Spoluřešitel:doc. RNDr. Jiří Šíma DrSc.
Anotace:
Předmětem výzkumu jsou metody, algoritmy a struktury teoretické informatiky a jejich aplikace v informačních technologiiích, např. problematika velkých sítí (WWW), problémy bezpečnosti a spolehlivosti, optimalizace konkrétních úloh. Nosnou ideou centra je propojení nejlepších výzkumných pracovišť v České republice v oblasti teoretické informatiky se silnými industriálními partnery, pro které je aplikovaný výzkum v oblasti pokročilých informačních technologií nevyhnutelnou podmínkou dalšího růstu. Z hlediska kvality zainteresovaných výzkumníků a industriálních partnerů jde o unikátní projekt, který spojuje intelektuální kapacitu světově uznávaných vědců s ekonomickou dravostí a silným kapitálovým zajištěním firem, jež zaujímají význačné postavení na trhu informačních technologií v ČR. Spolupráce mezi akademickou a industriální sférou zahrnuje přenos poznatků oběma směry a znamená nejen uplatnění získaných poznatků v praxi, ale také formování nových cílů a priorit pro základní výzkum a výchovu mladých vědců. Centrum propojuje výzkumné skupiny v Praze, Brně a Plzni, které mají v předmětech své výzkumné činnosti dominantní a průkopnické postavení v rámci ČR, a kterým se již dostalo celosvětového uznání. Výzkumné zaměření těchto skupin se ideálně doplňuje. Jádro kolektivu tvoří kromě renomovaných vědců mladí výzkumníci včetně doktorandů, kterým centrum vytvoří bezkonkurenční podmínky pro vědeckou práci. Při organizaci činnosti, řízení a rozvoji centra bude využito zkušeností získaných badatelským výzkumným centrem ITI (projekt LN00A056 podporovaný v letech 2000-2004), které se za 5 let své existence stalo důležitým centrem v evropském a světovém měřítku. Při personálním složení centra nemůže být cílem nic menšího než býti hybnou silou teoretické informatiky v ČR ve všech jejích aspektech.
2005-01-01 -2009-12-31Interaktivní a informační portál pro algoritmickou matematiku
Číslo:1ET200300529
Zadavatel:prof. RNDr. Štefan Porubský DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Bude vytvořen portál s webovskými stránkami obsahujícími teoretický výklad z algoritmické matematiky propletený s možnostmi bezprostředního využití výpočetních možností počítačového algebraického softwarového balíku Mathematica k okamžitým výpočtům na různých úrovních (pomocné, demonstrační, ověřovací, apod.). Přístup přes webovské rozhraní poskytne možnost využít zpřístupněný výpočetní potenciál v připravených výpočtech všem zájemcům bez nutnosti zakoupení programu Mathematica, pomocí kterých budou vytvořené stránky též udržovány.
2005-01-01 -2009-12-31Matematické modelování spotřeby zemního plynu zákazníků s malým a středním odběrem
Číslo:1ET400300513
Zadavatel:prof. Ing. Emil Pelikán CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Hlavním cílem navrhovaného projektu je návrh matematicko-statistických modelů pro odhad spotřeby zemního plynu zákazníků s malým a středním odběrem, kteří nemají průběhové měření spotřeby. Dalším cílem projektu je modelování a předpověď spotřeby zemního plynu pro různé skupiny těchto odběratelů podle typu spotřeby či regionálního umístění. Navržené matematické modely a metodické postupy budou ověřovány s využitím dat o spotřebě zemního plynu, která budou poskytnuta distribučními plynárenskými společnostmi pro vybraný soubor zákazníků.
2005-01-01 -2009-12-31Matematické základy inference a rozhodování za nejistoty
Číslo:A100300503
Zadavatel: Prof. RNDr. Petr Hájek DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Projekt bude přirozeným pokračováním grantového projektu věnovaného matematickým základům fuzzy logiky a logik domnění a druhého grantového projektu věnovaného modelům a nástrojům pro práci s nejistotou typu náhodnosti alternativním k teorii pravděpodobnosti (possibilistické míry, míry s nenumerickými hodnotami). Výzkum bude přirozeně pokračovat v obou směrech. Nový rys spočívá v systematickém důrazu na jejich tvůrčí kombinaci a společné zobecnění. V matematické fuzzy výrokové a predikátové logice bude rozvíjena formální teorie syntaxe a sémantiky nových logických kalkulů založených na základní fuzzy logice BL. V teorii modelů náhodnosti budou vyvinuty nové míry a budou konfrontovány s měrami dosud známými. Kombinace obou přístupů se bude týkat fuzzy logik domnění, possibilistických měr náhodných jevů, testování fuzzy hypotéz a obecných fuzzy logik(neextensionálních, tj. nepracujících s pravdivostními funkcemi logických spojek).
2005-01-01 -2009-12-31Metody inteligentních systémů při dobývání znalostí a zpracování přirozeného jazyka
Číslo:1ET100300517
Zadavatel:doc. RNDr. Jiří Šíma DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Projekt je zaměřen na rozvoj metod inteligentních systémů a jejich aplikace v oblasti strojového učení, dobývání znalostí, zpracování přirozeného jazyka a počítačového vidění. Badatelský výzkum bude těžit z multidisciplinárního přístupu založeného na vývoji a integraci nových technik a algoritmů zvláště z oblasti výpočetních modelů inspirovaných přírodou jako jsou neuronové sítě, rozhodovacích stromů, komparativního induktivního logického programování, bayesovských sítí, rozšiřitelných syntaktických analyzátorů, specializovaných neomezených automatů a gramatik. Ve spolupráci s komerčními subjekty budou výsledné algoritmy následně implementovány v prakticky použitelných systémech a testovány na referenčních i reálných datech. Výsledky projektu najdou své uplatnění např. v počítačové lingvistice při automatické kontrole gramatické správnosti textu, automatickém překladu nebo tvorbě valenčních slovníků; v počítačovém vidění (syntaktické rozpoznávání obrázků) a při vyhledávání informací.
2005-01-01 -2009-12-31Pokročilé sanační technologie a procesy
Číslo:1M4674788502 (1M0554)
Zadavatel:
Spoluřešitel: Ing. Július Štuller CSc.
Anotace:
Cílem vytvářeného centra je soustředěný výzkum v oblasti nových progresivních procesů a technologií reagujících na zpřísňující se trendy v oblasti požadavků na kvalitu podzemních vod a horninového prostředí. Aplikovaný výzkum bude orientován na technologické postupy a metody imobilizace a odstranění kontaminace in situ, případně v kombinaci s klasickými technologiemi. Souběžně s technologickým a procesním řešením bude výzkum zaměřen na studium a vývoj moderních metod matematického modelování geochemických a biochemických procesů a systémů s cílem zlepšení predikce jejich vývoje v čase a získání dostupných modelových nástrojů pro řízení sanace.
2005-01-01 -2009-12-31Realistické aplikace formálních metod v komponentových systémech
Číslo:1ET400300504
Zadavatel: Prof. Ing. František Plášil DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Projekt podporuje využití komponent jako sílící trend ve vývoji aplikací, a to kombinováním komponent s formálním popisem chování a návrhem nástrojů schopných provést automaticky kontrolu architektury aplikací složených z komponent s formálním popisem chování. Projekt si klade za cíl navrhnout a realizovat platformu pro podporu formální verifikace vlastností komponentových aplikací na úrovni funkčního prototypu a s použitím této platformy navrhnout metody pro verifikaci softwarových komponent a komponentových aplikací a ověřit uplatnění těchto metod. Vytvořená platforma bude otevřená vznikajícím metodám pro formální verifikaci a analýzu kódu a použita pro ověřování vhodnosti a použitelnosti těchto metod, zejména technice model checking. Práce na metodách formální verifikace se budou soustředit na identifikaci postupů, které umožní výrazné zefektivnění stávajících nástrojů pro automatickou verifikaci, zejména v distribuovaném prostředí.
2004-10-01 -2007-12-31TANDEM - Výzkum přírodních a remediačnich procesů a jejich využití pro sanace po těžbě nerostů
Číslo:FT-TA/066
Zadavatel:
Spoluřešitel:prof. Ing. Ladislav Lukšan DrSc.
Anotace:
2004-09-20 -2007-09-20Komplexní výzkum biomechanických podmínek aplikace umělých skeletálních náhrad, interakce náhrad s organismem, vyhodnocení příčin selhání a návrh podmínek pro zvýšení jejich stability v lidském organi
Číslo:FF-P/056
Zadavatel:
Spoluřešitel:doc. Ing. Jiří Nedoma CSc.
Anotace:
2004-07-01 -2008-12-31Aplikace kvantové informatiky na bezpečnost PKI (Infrastruktury s veřejným klíčem)
Číslo:1ET300100403
Zadavatel: RNDr. Jaroslav Hrubý CSc.
Spoluřešitel: RNDr. Ladislav Andrej CSc.
Anotace:
Projekt se zabývá aplikací výsledků výzkumu v kvantové informatice pro praktické aplikace v klasické kryptologii a PKI z hlediska bezpečnosti informace, a to především: a) na realizaci autentizace pomocí entanglovaných párů včetně nových kvantově kryptografickýchprotokolů b) v návaznosti na problematiku související s PKI, elektronickým podpisem a certifikačními autoritami včetně možnosti kvant. dig. podpisu a problematika archivace z hlediska budoucí existence kvant.počítače c) výzkum v kvantové informatice, včetně nových fyzikálních aspektů z hlediska aplikace pro komunikace a klasickou informatiku d) výzkum v oblasti aplikace kvantové teorie her pro kryptologii
2004-07-01 -2008-12-31Informační technologie pro rozvoj kontinuální sdílené péče o zdraví
Číslo:1ET200300413
Zadavatel:prof. RNDr. Jana Zvárová DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Projekt se bude zabývat rozvojem metod a technologií pro zabezpečení kontinuální sdílené péče o zdraví v informační společnosti. Bude se opírat o rozvoj metod a technik vzdáleného přístupu k informacím ve tvaru dat a znalostí ve vazbě na elektronickou zdravotnickou dokumentaci. V rámci projektu budou rozvíjeny metody a techniky podporující tvorbu jednotného systému elektronické dokumentace pro oblast zdravotnictví s využitím osobních identifikačních čipových karet. Pro aplikovaný výzkum je velmi důležité, aby jeho výsledky bylo možno ověřit ve spolupráci se zdravotníky, z pohledu zdravotnické praxe. Proto budou některé metody a technologická řešení v rámci aplikovaného výzkumu ověřována ve vybraných zdravotnických zařízeních, jako jsou VFN, Městská nemocnice v Čáslavi, rychlá zdravotnická služba v Čáslavi a vybrané ambulance čáslavského regionu a Prahy.
2004-07-01 -2008-12-31Inteligentní metody pro zvýšení spolehlivosti elektrických sítí
Číslo:1ET100300414
Zadavatel: Prof. RNDr. Václav Snášel CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Hlavním cílem výzkumného projektu je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti chodu elektroenergetické soustavy rozvojem nových inteligentních metod. Vlice aktuální je rovněž snížení rizika black - out v České republice. Problematika spolehlivosti elektrických rozvodných soustav je na fakultě elektrotechniky a informatiky úspěšně řešena několik let. Vzniklo zde celostátní výzkumné pracoviště pro tvorbu a kategorizaci databáze poruch rozvodných zařízení a výpadků dodávky elektrické energie. Z celé České republiky a ze Slovenska jsou zasílány informace z jednotlivých regionálních distribučních společností a vytváří se tak objektivně vypovídající prostředí pro výpočty spolehlivosti rozvodných systémů.
2004-07-01 -2008-12-31Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu
Číslo:1ET100300419
Zadavatel: Ing. Július Štuller CSc.
Spoluřešitel: Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný CSc.
Anotace:
Předkládaný projekt je projektem integrujícím progresivní teoretické informatické disciplíny s jejich praktickými aplikacemi. Jeho cílem je zkoumat a rozvíjet teoretické základy sémantického webu zejména z pohledu moderních metod umělé inteligence a počítaní inspirovaného přírodou, jakými jsou specializované logiky, neuronové sítě, evoluční algoritmy, datamining apod., a následně aplikovat a experimentálně ověřit vybrané metody inteligentního zpracování dat a znalostí v této oblasti. V souladu s celkovou orientací projektu jeho očekávané výsledky budou především následující: – teoretické práce publikované v mezinárodních časopisech a prezentované na mezinárodních konferencích– nové algoritmy pro extrakci znalostí z dat založené na neuronových, kognitivních, fuzzy a evolučních principech– prototypové implementace těchto algoritmů v rámci multiagentních systémů.Jádrem řešitelského kolektivu je 12 klíčových vědeckých pracovníků ze 3 pracovišť a doplňuje ho 11 doktorandů.
2004-07-01 -2008-12-31Matematické modelování kvality ovzduší s aplikacemi v krizovém managementu havarijních situací
Číslo:1ET400300414
Zadavatel: RNDr. Kryštof Eben CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Současná úroveň informačních technologií dovoluje v reálném čase simulovat a předpovídat koncentrace znečišťujících a nebezpečných látek v atmosféře. Kromě modelování a předpovídání kvality ovzduší je také možno simulovat transport a rozptyl látek uniklých při různých krizových situacích. Základním cílem předkládaného návrhu je aplikace moderních informačních technologií v oblasti modelování kvality ovzduší a managementu krizových situací. Obsah projektu se dělí do dvou souvisejících podoblastí – modelování v regionálním měřítku a v mikrosynoptickém měřítku. Druhotným cílem projektu je pak zprostředkování informací o kvalitě ovzduší veřejnosti a návrh funkčních softwarových prostředků pro krizový management havárií postihujících ovzduší. Řešení úkolů projektu se bude provádět s použitím moderních numerických předpovědních modelů počasí a chemických transportních modelů implementovaných na clusterech počítačů.
2004-07-01 -2008-12-31Modelování a simlulace náročných technických problémů: efektivní numerické algoritmy a paralelní implementace s pomocí nových informačních technologií
Číslo:1ET400300415
Zadavatel:prof. Ing. Zdeněk Strakoš DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Základním cílem projektu je rozvoj metod výpočetní matematiky a informatiky a informatiky pro počítačové modelování a simulaci s využitím paralelních výpočtů a optimalizovaných počítačových implementací. Výstupy pojektu budou nové (především interační) algoritmy numerické lineární algebry, které se budou vyznačovat vysokou efektivitou, paralelní škálovatelností a dobrou robustností. Budou realizovány na rozsáhlých distribuovaných i multiprocesorových systémech a aplikovány zejména při řešení úloh a) mechaniky související s kontrukcí podzemních staveb či dobýváním nerostných surovin, jakož i úloh biomechaniky, b) proudění horninovým prostředím a souvisejícího transportu látek včetně chemických reakcí, c) tváření kovů a návrhu složitých systémů, d) vyhodnocení spolehlivosti složitých systémů, e) analýzy rozptylu elektromagnetického záření na preiodických strukturách. Projekt zároveň vytvoří tým schopný řešit strategické problémy a bude systematicky vzchovávat mladé vědecké pracovníky.
2004-01-01 -2004-12-31 Integrace dat na webu: aplikace v geografických informačních systémech
Číslo:2001-033-1 (BARRANDE)
Zadavatel: Ing. Július Štuller CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
2004-01-01 -2006-12-31Metody teorie čísel
Číslo:201/04/0381
Zadavatel:prof. RNDr. Štefan Porubský DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je spojit a koordinovat spolupráci a výzkum v oblasti teorie čísel mezi navrhujícími českými výzkumnými pracovišti. Úsilí spolupracovníků projektu se bude koncentrovat na další rozvoj metod algebraické, kombinatorické a analytické teorie čísel. Přesněji, dále rozvinout metody pro charakterizaci fundamentálních aspektů algebraických číselných těles, a to jak používaných pro popis vlastností struktury ideálů algebraických rozšíření, tak i používaných pro studium abstraktních systémů ideálů v rozličných algebraických systémech a v teorii divizorů uspořádaných grup. Metody kombinatorické a analytické teorie čísel mají přispět k lepšímu porozumění aritmetických vlastností (jako hustotní vztahy, iracionalita, rovnoměrné rozdělení apod.) standardních aritmetických objektů, jako jsou číselné množiny racionálních celých čísel a algebraických celých čísel, anebo množin aritmetických funkcí, nebo jejich zobecnění jako abstraktní aritmetické pologrupy. Důležitým aspektem aktivity členů projektového kolektivu bude úsilí najít nové možnosti aplikace doposud používaných konkrétních metod v příbuzných nebo nových oblastech a prohlubování současného stavu vědomostí v algebraické, kombinatorické a analytické teorii čísel.
2004-01-01 -2006-12-31Nové výsledky v testování dobré shody založeném na statistikách Pearsonova typu
Číslo:A1075403
Zadavatel:
Spoluřešitel: RNDr. Zdeněk Fabián CSc.
Anotace:
Ukáže se, že známé statistiky dobré shody založené na vzdálenostech sousedních pozorování jsou asymptoticky ekvivalentní určitým způsobem aplikovaným statistikám Pearsonova typu. To umožní rozšířit známé limitní distribuce na nové třídy těchto statistik. Budou také stanoveny limitní distribuce pro nové podstatně širší třídy klasických Pearsonových statistik odpovídajících asymptoticky zjěmňovaným konečným rozkladům pozorovacích prostorů. Limitní distribuce při lokálních alternativách umožní stanovit lokální asymptotickou sílu příslušných testů. Na základě pozorování této síly budou vyvozena pravidla pro optimální volbu testovací statistiky.
2004-01-01 -2007-12-31Fond ml. db vědců
Číslo:0001
Zadavatel: Ing. Július Štuller CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
dar M. Zeithamlové ve výši 54.500 Kč
2004-01-01 -2007-12-31Vlivy sluneční a geomagnetické aktivity na troposférickou cirkulaci severní polokoule
Číslo:A3042401
Zadavatel:
Spoluřešitel: RNDr. Milan Paluš DrSc.
Anotace:
Projekt se zabývá analýzou vztahů mezi sluneční/geomagnetickou aktivitou a projevy cirkulace na severní polokouli. Řeší následující otázky: 1. Je rozdíl v poloze a plošném rozsahu severoatlantské oscilace (NAO) mezi slunečním maximem a minimem detekovatelný pomocí analýzy hlavních složek? 2. Objevuje se rozdíl mezi slunečním maximem a minimem i pro ostatní módy nízkofrekv. proměnlivosti cirulace severní polokoule? 3. Jsou tyto rozdíly stabilní v čase? 4. Má geomagnetická aktivita podobný vliv na NAO a další módy proměnlivosti jako sluneční aktivita? . Ovlivňuje sluneční/geomagnetická aktivita i další projevy atmosférické cirkulace? 6. Dají se solární a geomagnetické vlivy na atmosférickou cirkulaci detekovat pomocí metody synchronizace fáze? 7. Jaký vliv na výsledky má rozvrstvení dat podle fáze kvazidvouleté oscilace (OBO)? 8. Objevují se některé z výsledků i v jiných sezónách než v zimě?
2004-01-01 -2008-12-31Vědecko-informační brána pro informatiku a kybernetiku
Číslo:1N04002
Zadavatel: Doc. Ing. Mgr. Petr Klán CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Smyslem projektu je vytvořit moderní otevřený WWW protál pokrývající teoretickou informatiku a kybernetiku. Portál bude sloužit k účelům výzkumu a vývoje. Bude zahrnovat zejména efektivní a chytré vyhledávání informačních zdrojů a vědeckých informací, automaticky aktualizované databáze, diskusní fórum, názory, zpravodaj, novinky, články, weblogy, fórum aurorit a nekomerční software. Důraz bude kladen na maximální míru interakce s uživatelem a použití moderních programových prostředků. Portál bude navržen s ohledem na potřeby mezinárodní audience uživatelů.
2004-01-01 -2008-12-31Vývoj programového systému pro řešení rozsáhlých úloh nelineární a nehladké optimalizace
Číslo:IAA1030405
Zadavatel:prof. Ing. Ladislav Lukšan DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Navrhovaný projekt se týká vývoje numerických metod pro řešení úloh nelineární a nehladké optimalizace a jejich implementace v interaktivním softwarovém systému UFO. Jedná se zejména o metody pro řešení rozsáhlých diskrétních a semiinfinitních optimalizačních úloh obsahujících složené částečně rozložitelné nehladké funkce. Dále se jedná o metody pro řešení rozsáhlých nekonvexních úloh nelineárního programování, zejména o metody vnitřních bodů a metody založené na řešení nehladkých rovnic. S tím souvisí vývoj metod pro řešení rozsáhlých systémů lineárních a nelineárních rovnic. Nejkomplikovanějšími řešenými úlohami budou úlohy s ekvilibriálními omezeními, zejména úlohy nelineární komplementarity, variační nerovnice a úlohy typu MPEC a EPEC, pro které chceme vyvíjet speciální metody vnitřních bodů a aktivních omezení. Vyvinuté metody budou implementovány v interaktivním softwarovém systému UFO, který bude doplněn o další systémové prostředky, zejména o automatické derivování.
2003-10-01 -2007-12-31Vytváření neuroinformačních bází a vytěžování poznatků z nich
Číslo:ME 701
Zadavatel:
Spoluřešitel:doc. Ing. Václav Šebesta DrSc.
Anotace:
Hlavními cíli projektu je 1. měření významných parametrů a indikátorů neurologických stavů lidských subjektů, zejména interagujících s umělými, především dopravními systémy; 2. prohloubení příslušných měřících a analytických metod; 3. vývoj vhodných pokročilých metod pro vytěžování poznatků z rozsáhlých soborů dat; 4. akumulace naměřených dat do datové báze Micro Sleep Base (MSB); 5. vytěžování skrytých poznatků a znalostí z akumulovaných souborů dat.
2003-03-15 -2004-03-15Modelování srážko-odtokových vztahů metodami umělé inteligence
Číslo:526/03/Z042
Zadavatel: Mgr. Roman Neruda CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Modelování srážkoodtokových vztahů nabývá v současné době na důležitosti i vzhledem k povodním v letech 1997 a 2002. Podstatou našeho projektu je aplikace metod umělé inteligence (umělých neuronových sítí a genetických algoritmů) na srážkootoková data z povodí Ploučnice. V návaznosti na náš předchozí výzkum budeme studovat modely založené na různých architekturách neuronových sítí. Současně budeme pomocí statistických metod a genetických algoritmů ověřovat relevanci jednotlivých faktorů modelu a délky historie údajů. Takto vytvořený model bude následně aplikován na další povodí (Loučná, přítok Labe) a tím ověřena jeho univerzalita. Veškeré výsledky budou statisticky vyhodnoceny a porovnány. Jedním z výstupů projektu bude i softwarová knihovna realizující uvedené algoritmy. Výsledný model bude možno v budoucnosti využít pro vyhodnocení a předpověď srážkoodtokových vztahů, v návaznosti na povodňovou ochranu území.
2003-01-01 -2003-12-31Učící algoritmy pro neuronové sítě s lokálními jednotkami
Číslo:201/03/P163
Zadavatel: Mgr. Roman Neruda CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Hlavním cílem projektu je návrh, realizace a testování alternativních učících algoritmů pro podtřídu dopředných sítí s lokálními jednotkami. Projekt je založen na několika teoretických výsledcích (dokázaných jak dalšími autory, tak během našeho předchozího projektu) popisující aproximační vlastnosti a vlastnosti jednoznačné parametrizace sítí s lokálními jednotkami. Budeme studovat důkazové techniky těchto výsledků, pokusíme se o jejich rozšíření, a implementujeme je za použití vhodných výpočetních a numerických metod. Budou zkoumány výpočetní vlastnosti navržených algoritmů, jako je aproximační chyba, rychlost konvergence, nebo možnost paralelizace. Dále ověříme praktické chování navržených učících metod na standardních testovacích úlohách. Jedním z výstupů projektu bude i obecně využitelná knihovna v jazyce C++, v rámci softwarového balíku s uživatelským rozhranním, která umožní používat algoritmy i dalším výzkumníkům. Algoritmy budou realizovány v paralelním prostředí clusteru pracovních stanic.
2003-01-01 -2003-12-31Výzkum, vývoj a implementace nových měřících metod pro hodocení znečištění ovzduší a využití v rámci legislativy EU
Číslo:VaV/740/2/02
Zadavatel:
Spoluřešitel:prof. Ing. Emil Pelikán CSc.
Anotace:
2003-01-01 -2004-12-31BARRANDE - E-Learning a E-Business: Automatická adaptace webovských stránek pomocí neuronových sítí
Číslo:2003-044-2
Zadavatel: Mgr. Roman Neruda CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
2003-01-01 -2005-12-31Analýza funkční spolehlivosti systémových aliancí
Číslo:IAA 2124301
Zadavatel:
Spoluřešitel:prof. Ing. Mirko Novák DrSc.
Anotace:
Současné i budoucí systémy identifikované v realitě mají většinou heterogenní charakter. Pro řešení náročných úkolů jsou takové systémy seskupovány do účelově orientovaných systémových aliancí. Funkční stabilita aliancí se odráží v úrovni jejich funkční spolehlivosti, determinované nejen funkční spolehlivostí jednotlivých členů aliance, ale též podmínkami jejich vzájemné interakce, efektivitou činnosti aliance, výhodnosti pro její jednotlivé členy a odolností činnosti celé aliance i jednotlivých jejích členů vůči vnějším rušivým vlivům. Pro existenci aliancí a pro jejich stabilitu mají tyto faktory kardinální význam. Grantový projekt bude zaměřen na analýzu mechanizmů působení aliancí heterogenních systémů, na vyhodnocení jejich funkční stability a spolehlivosti a na nalezení metod a prostředků pro její zvýšení a optimalizaci. Pozornost bude též věnována aliancím, které jako celek mají důležité systémové atributy (např. identita), resp. které komponují hybridní či virtuální systém.
2003-01-01 -2005-12-31Autonomní výpočetní agenti
Číslo:CZE 03/023
Zadavatel: Mgr. Roman Neruda CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
2003-01-01 -2005-12-31Konsorciální přístup k vývoji experimentálních modelů
Číslo:102/03/0625
Zadavatel: Doc. Ing. Mgr. Petr Klán CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Další vývoj teorie automatického řízení velice úzce závisí na práci s experimentálními modely, při které se prakticky ověřují teoretické výsledky vědecké práce. Projekt navrhuje vytvoření vědecko-výzkumného konsorcia pro zajištění vybavenosti moderními experimentálními fyzikálními a virtuálními modely. Každý člen konsorcia navrhne, vyvine a zhotoví nový model technologického procesu, který umožní efektivně verifikovat metody analýzy a syntézy systémů řízení s důrazem na koncepčně nové přístupy. Modely budou ověřeny, budou odvozeny vhodné metody a algoritmy automatického řízení a modely se poskytnou pro ostatní členy konsorcia. Přínos projektu lze vidět v metodice vývoje nových fyzikálních a virtuálních modelů s výraznou počítačovou podporou, ve vývoji a aplikaci nových poznatků o syntéze řízení a prohloubení vědecké a odborné spolupráce ústavu AV ČR s pěti vysokými školami při výrazné inovaci experimentální vybavenosti zúčastněných pracovišť.Konsorcium je přitom otevřené pro další účastníky.
2003-01-01 -2005-12-31Metody Krylovových podprostorů - matematická teorie, zastavovací kritéria a chování v aritmetice s konečnou přesností
Číslo:B1030306
Zadavatel: RNDr. Petr Tichý Ph.D.
Spoluřešitel:
Anotace:
Projekt je zaměřen na jeden z hlavních problémů numerické lineární algebry - na řešení systénů lineárních rovnic. Systémy rovnic vznikají např. při modelování ve vědě a technice a jsou často velmi rozsáhlé. K nalezení aproximace řešení se používají iterační metody (např. krylovovské metody), jež jsou středem našeho zájmu. Pro úspěšnou aplikaci těchto metod v praxi je nutné (mimo jiné) pochopit principy, na kterých fungují (popsat konvergenci v závislosti na vstupních datech) a chování v konečné aritmetice počítače. Velmi důležitou a praktickou otázkou je také zastavovací kritérium výpočtu (zjišťování kvality vypočtené aproximace řešení). Budeme zkoumat výše uvedené problémy. Povaha projektu vyžaduje použití matematických nástrojů z mnoha oblastí např. funkcionální analýzy, teorie perturbací, numerické analýzy, teorie matic a numerické lineární algebry.
2003-01-01 -2005-12-31Speciální třídy matic
Číslo:A1030302
Zadavatel:prof. RNDr. Miroslav Fiedler DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Výzkum tříd speciálních matic: 1. Matice určené pomocí nerovností, jako jsou matice nezáporné, M-matice a matice k nim inverzní, matice totálně pozitivní, distanční, atd. 2. Matice určené soustavou rovností, anebo soustavou parametrů, jako jsou matice Hankelovy, Toeplitzovy, Lownerovy, třídiagonální, acyklické, atd. Studium algebraických vlastností takových tříd, m.j. vlastností spektrálních, vyšetřování charakteristik a vzájemných souvislostí speciálních tříd.
2002-10-01 -2003-09-30Důsledky nesprávné volby regresních modelů při analýze zprava cenzorovaných dat o přežívání (interní startovací projekt)
Číslo:I017
Zadavatel:doc. Mgr. Zdeněk Valenta M.Sc. Ph.D.
Spoluřešitel:
Anotace:
Zprava cenzorovaná data se v praxi často analyzují pomocí zavedených modelů, aniž by se ověřovaly jejich předpoklady. V této studii se zaměříme na dvě třídy neparametrických modelů nejčastěji používaných v analýze přežívání, modely multiplikativní (např. Cox, Gray) a aditivní (např. Aalen). Dalším klasifikačním hlediskem je pro nás skutečnost, zda uvedené modely zahrnují možnost, aby se regresní koeficienty měnily v čase (Gray, Aalen). Naším cílem je realizace simulační studie, v jejímž rámci budeme generovat data z některého ze tří výše uvedených modelů. Důsledky nesprávného použití obou alternativních modelů při analýze dat budou vždy posuzovány z hlediska síly testů jednotlivých modelů sloužících k identifikaci existujících efektů (t.j. proměnných, které se uplatňují ve správném modelu, ze kterého jsou data generována). Dále též z hlediska pozorované střední odchylky a střední kvadratické chyby podmíněných odhadů pravděpodonosti přežívání, které vycházejí z předpokládaného modelu.
2002-01-01 -2003-12-31Výzkum schopností neuronových sítí provádět nelineární faktorovou analýzu
Číslo:2002-030-1 (BARRANDE)
Zadavatel: Ing. Dušan Húsek CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
2002-01-01 -2004-12-31Asimilace emisních dat v regionálních modelech kvality ovzduší
Číslo:205/02/1488
Zadavatel: RNDr. Kryštof Eben CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Hlavním cílem předloženého návrhu je vývoj metodologie asimilace dat pro modelování kvality ovzduší s důrazem na regionální měřítko a požadavky ochrany ovzduší v nově vzniklých vyšších územně správních celcích. Pro přesný a detailní popis transportu a chemie znečišťujících příměsí v případě smogových epizod bude model kvality ovzduší CAMx napojen na předpovědní model počasí MM5. K vylepšení spolehlivosti výsledků modelu kvality ovzduší budou testovány techniky asimilace monitorovaných dat v průběhu simulace. Pro tyto účely budou testovány metody "Monte Carlo" a "reduced rank" filtrace. Metody budou ověřovány ve vybraných regionech České republiky. Hlavním výsledkem bude prototyp moderní technologické linky modelování kvality ovzduší, který může být snadno adaptován pro konkrétní použití v off-line simulacích, např. na pobočkách ČHMÚ. Rovněž bude testována citlivost modelu s ohledem na vyladění jeho parametrů pro podmínky modelovaných oblastí v České republice. Výsledky simulací budou porovnávány s daty imisních monitorovacích stanic a v případě vybraných experimentů i s výsledky jiných u nás dosud používaných modelů.
2002-01-01 -2004-12-31Hlasové technologie v podpoře informační společnosti
Číslo:102/02/0124
Zadavatel:
Spoluřešitel:doc. Ing. Václav Šebesta DrSc.
Anotace:
nebyla u žádosti připojena
2002-01-01 -2004-12-31Matematické teorie iteračních procesů s aplikacemi
Číslo:201/02/0595
Zadavatel:
Spoluřešitel:prof. Ing. Zdeněk Strakoš DrSc.
Anotace:
Hlavním cílem projektu je vybudování matematické teorie iteračních procesů pro řešení soustav rovnic, které vznikají při modelování ve vědě a technice. V mnoha oblastech aplikací je skutečné porozumění iteračním metodám velmi nutné. Výpočty jsou často rozdělovány do dvou nezávisle uvažovaných částí: modelování a diskretizace. Náš projekt bude uvažovat právě interakci mezi těmito dvěma úrovněmi výpočetního procesu. Ukážeme, že linearizace představuje mocnou metodu také při řešení některých důležitých problémů nelineární analýzy a při matematickém modelování situací reálného světa. Budeme postupovat ve dvou, navzájem se doplňujících směrech: 1. Vytvoříme a analyzujeme nové postupy teorie iteračních metod s důrazem na souvislosti mezi modelováním, diskretizací a numerickými výpočty. Budeme analyzovat matematické vlastnosti numerických metod a vytvoříme matematickou teorii jejich chování v aritmetice s konečnou přesností. 2.Stejné myšlenky uplatníme při rozvíjení, analyzování a používání numerických metod v různých oblastech aplikací, např. při modelování spolehlivosti dopravních systémů pomocí Markovových řetězců, při analýze velkých dynamických systémů a při digitálním zobrazování. Povaha projektu vyžaduje použití matematických nástrojů z mnoha oblastí jako jsou funkcionální analýza, aplikovaná matematika, teorie aproximací, teorie perturbací, numerická analýza, teorie matic, teorie grafů a numerická lineární algebra.
2002-01-01 -2004-12-31Nelineární aproximace s proměnnou bází a neuronové sítě
Číslo:201/02/0428
Zadavatel: RNDr. Věra Kůrková DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je přispět k rozvoji nového odvětví teorie nelineární aproximace souvisejícího s aproximací funkcí více proměnných neuronovými sítěmi a získat konstruktívní teoretické výsledky, které mohou být využity pro konkrétní návrh neuronových sítí. Aproximace neuronovými sítěmi bude studována v obecnějším rámci aproximace s proměnnou bází (zahrnující také jiné nelineární aproximační množiny, jako např. spliny s proměnnými uzly). Vhodnost takových aproximačních metod pro řešení vysoce dimenzionálních problémů bude zkoumána pomocí různých norem definujících množiny funkcí více proměnných, pro které při aproximaci s proměnnou bází nedochází k pomalé konvergenci (tzv. "prokletí dimenzionality").
2002-01-01 -2004-12-31Specializované výpočetní modely v současné informatice
Číslo:201/02/1456
Zadavatel:prof. RNDr. Jiří Wiedermann DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Předkládaný projekt je projektem v teoretické informatice. Jeho cílem je charakterizovat výpočetní sílu a efektivitu specializovaných výpočetních modelů a zkoumat jejich schopnosti modelovat problémy z vybraných aplikačních oblastí současné informatiky. Výzkum se soustředí především na následující modely a aplikační oblasti: neuniformní výpočtové modely s aplikací v interaktivním, globálním a evolučním počítání, kognitivní a neuronové výpočetní modely s užitím v AI, specializované konečné automaty a gramatiky s aplikacemi v současné lingvistice, binární rozhodovací diagramy studované s ohledem na prostorové složitostní aspekty počítání, konečné výpočetní modely pro aproximaci empirických funkcí.
2002-01-01 -2004-12-31Studium dynamických modelů bolesti ve vývoji (Experimentální animální modely a metody chaodynamiky)
Číslo:305/02/1487
Zadavatel: RNDr. Ladislav Andrej CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Studium míry abnormality neuronálního chování v ontogeneze několika věkových skupin laboratorních krys - potkanů při různých modelech bolestivých stavů. Budou snímány jednotkové aktivity pálících neuronů ve dvou oblastech thalamu, a sice v laterálním thalamu v nucleus ventroposterolateralis (VPL) a nucleus ventroposteromedialis (VPM) a v mediálním talamu - centrum medianum (CM), nc. centralis lateralis (CL) a nc. parafascicularis (pF) in vivo. Na získané interspikové intervaly (ISI) pak budou aplikovány metody chaodynamiky, které umožňují lépe klasifikovat rozdíly mezi abnormálním chováním jednotlivých neuronů u normálních zvířat a zvířat s bolestí. Jelikož je známo, že chování neuronů v takových stavech se vyznačuje chaotickou dynamikou, budou aplikovány nové metody řízení chaosu jako možné návody na redukci bolestivých stavů.
2002-01-01 -2006-12-31Hodnocení pravěké keramiky pomocí matematických modelů (práce na grantu byla v r. 2003 přerušena)
Číslo:A8002202
Zadavatel:
Spoluřešitel: Mgr. Roman Neruda CSc.
Anotace:
nebyla u žádosti připojena
2001-04-01 -2005-12-31COST Relační struktury v těžení dat a v teorii objevování
Číslo:OC 274.001
Zadavatel: Prof. RNDr. Petr Hájek DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Další rozvoj teorie a aplikací metody GUHA automatické tvorby hypotéz v kontextu těžení z dat. Hypotézy popisují obecné logickostatistické telace mezi sledovanými atributy a jejich kombinacemi.
2001-01-01 -2003-12-31Algebraické, analytické a kombinatorické metody teorie čísel
Číslo:201/01/0471
Zadavatel:prof. RNDr. Štefan Porubský DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Projekt spojuje výzkumnou kapacity čtyř českých pracovišť zabývajících se problematikou teorie čísel na mezinárodní úrovni. Projekt se bude zabývat rozvojem těch algebraických, analytických a kombinatorických metod teorie čísel, které v současné době jsou intenzivně studovány na zahraničních a našich pracovištích. Jedná se zejména o metody rozvíjející abstraktní teorie ideálů v algebraických systémech, teorie divisorů v uspořádaných grupách, vlastnosti struktur ideálů v různých algebraických rozšířeních a popisující základní vlastnosti charakteristik okruhů algebraických čísel. Dále analytické a kombinatorické metody vhodné pro studium aritmetických aspektů, jako hustota, iracionalita, rovnoměrné rozdělení číselných množin a vlastností aritmetických funkcí a jejich zobecnění na další algebraické objekty jako aritmetické pologrupy. Budou rozvíjeny metody vhodné pro jejich další uplatňování v přilehlých oblastech teorie čísel s důrazem kladeným na hledání nových myšlenek při řešení otevřených problémů. Po metodologické stránce půjde o propojené aplikace metod standardní algebry, teorie kategorií, matematické analýzy nebo kombinatoriky za účelem dalšího prohloubení vědomostí v algebraické, analytické a kombinatorické teorii čísel.
2001-01-01 -2003-12-31Biologická aktivita nádorového onemocnění a kvalita života onkologických nemocných
Číslo:111400003/206033
Zadavatel:
Spoluřešitel:doc. RNDr. Ladislav Pecen CSc.
Anotace:
2001-01-01 -2003-12-31Hyperhomocysteinemie v těhotenství: úloha genetických faktorů při vzniku defektů neurální trubice, orofaciálních rozštěpů a preeklampsie
Číslo:NM6548-3/2001
Zadavatel:
Spoluřešitel:prof. RNDr. Jana Zvárová DrSc.
Anotace:
Projekt je zaměřený na studium genetických faktorů u vybraných komplikací těhotenství, které jsou provázené hyperhomocysteinemií. V projektu budeme analyzovat 10 genů zodpovědných za metabolismus homocysteinu metodami vazebné analýzy.
2001-01-01 -2003-12-31Lineární optimalizační problémy s nepřesnými daty
Číslo:201/01/0343
Zadavatel:
Spoluřešitel:prof. RNDr. Miroslav Fiedler DrSc.
Anotace:
Zkoumání vlivu nepřesnosti vstupních dat na kvalitu výsledků je stále aktuální. Navrhovaný projekt se bude výzkumně zabývat třemi přístupy, které jsou z praktického hlediska důležité. V prvním z nich se koeficienty úlohy mění nezávisle mezi danými dolním i a horními mezemi-jedná se o intervalově zadané úlohy. Ve druhém přístupu data nabývají hodnot z daných množin. Třetí oblast zahrnuje situace, kdy koeficienty jsou pseudokonkávní funkce na množině reálných čísel s hodnotami v intervalu [0,1]. Východiskem řešení bude studium speciálních tříd matic. Hlavní oblastí bude vyšetřování lineárních optimalizačních úloh s nepřesnými daty, budou též vyšetřovány vzájemné souvislosti mezi teorií matic, teorií grafů a teorií her. Optimalizačním úlohám s nepřesně z adanými daty nebyla dosud věnována systematická pozornost, jednotlivé dosažené výsledky netvoří ucelenou teorii. Existující výsledky budou proto zasazeny do jednotného rámce a doplněny o nové výsledky. Bude zkoumán obecnější tvar vícerozměro-vých intervalů, kdy sloupce probíhají dané množiny, např. kompaktní a konvexní. Dále se bude projekt zabývat tzv. inverzními problémy s proměnnými daty a konkrétními algoritmy řešení výše uvedených problémů. Hlavním výstupem projektu bude monografie v angličtině. Navrhovaný projekt navazuje na výzkumné projekty "Lineární problémy s něpřesnými daty", GA ČR č. 201/95/1484 řešený v letech 1995-97 a "Lineární algebra a její aplikace v optimalizačních problémech s nepřesnými daty", GA ČR č. 201/98/0222 řešený v letech 1998-2000.
2001-01-01 -2003-12-31Obecná asymptotická teorie M-odhadů
Číslo:A1075101
Zadavatel:
Spoluřešitel: RNDr. Zdeněk Fabián CSc.
Anotace:
Odvození podmínek pro konzistenci a asymptotickou normalitu M-odhadů, jejichž rho-funkce jsou konečnými lineárními kombinacemi konvexních funkcí, které jsou prakticky ověřitelné v obecných statistických modelech s nezávislými pozorováními, včetně lineární a nelineární regrese, zobecněných lineárních modelů a modelů Coxova typu. Rozšíření těchto podmínek na významné modely náhodných polí. Aplikace získaných poznatků v oblasti testování statistických hypotéz.
2001-01-01 -2003-12-31Škálovatelné řídké lineární algebraické řešiče: analýza, vývoj, implementace a aplikace
Číslo:A1030103
Zadavatel:prof. Ing. Miroslav Tůma CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Obsahem projektu je vývoj. analýza, implementace a aplikace nových škálovatelných algoritmů pro řešení extrémně rozsáhlých a obecně řídkých lineárních algebraických systémů. Hlavní technikou je kombinace mnohaúrovňového předpodmínění s metodami Krylovských podprostorů. Nedílnou součástí projektu je analýza robustnosti, stability a paralelní efektivity navrženého řešiče. Předpodmínění bude založeno na metodách pro řídké aproximace maticových inverzí. Iterační metody budou implementovány s pomocí moderních výsledků z teorie numerické stability. Projekt bude též završen rozsáhlým softwarovým souborem SPARSLAB, který bude veřejně k dispozici. Předpokládáme velmi úzkou mezinárodní spolupráci, přímé testování vyvinutého software na matematickém modelování ekologických procesů a velmi intenzívní zapojení studentů a doktorandů z České republiky i ciziny. Navrhovaný projekt představuje promyšlený krok vpřed v našich dlouhodobých aktivitách ve vědecko-technických výpočtech.
2001-01-01 -2003-12-31Výzkum schopností neuronových sítí provádět nelineární Booleovskou faktorovou analýzu
Číslo:201/01/1192
Zadavatel: Ing. Dušan Húsek CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektuje výzkum schopností rekurentních neuronových sítí provádět faktorizaci Booleova typu. Tento výzkum je motivován jednak hypotézou o ukládání informací u biologických jedinců, jednak prvotními experimenty s modely NS, které tuto možnost nazn ačily. Biologická hypotéza předpokládá, že faktorizace Booleova typu je hlavní funkcí interakce hippokampu s neokortexem v mozku. Marr vyslovil hypotézu, že tato funkce je vykonávána v poli CA3 hippocampu, které funguje jako přirozený neurosíťový autoaso ciátor. Když si uvědomíme, že mozek každodenně demonstruje mnohem větší schopnost zpracovávat informace ve srovnání s umělými systémy, můžeme tedy předpokládat, že neurosíťový přístup k řešení Booleovské B faktorizaci by měl překonat metody tradiční, zej ména pak v případě, kdy složitost úlohy je srovnatelná s úkoly, před které je postaven mozek. Pro vytvoření klasifikátoru Booleovských řídce kódovaných faktorů chceme navrhnout autoasociátor založený na neuronové síti Hopfieldova typu.
2001-01-01 -2004-12-31Program rozvoje badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy
Číslo:K1019101
Zadavatel:
Spoluřešitel: prof. RNDr. Milan Mareš DrSc.
prof. RNDr. Jiří Wiedermann DrSc.
Anotace:
2001-01-01 -2005-12-31Neuroinformatika
Číslo:ME 478
Zadavatel:
Spoluřešitel:
Anotace:
2000-03-05 -2010-05-02hg
Číslo:ghdf
Zadavatel:
Spoluřešitel:
Anotace:
2000-01-01 -2001-12-31Vyhodnocení připravenosti ČR splnit požadavky na kvalitu ovzduší pode směrnic EU a Konvence LRTAP
Číslo:VaV/740/2/00
Zadavatel:prof. Ing. Emil Pelikán CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
2000-01-01 -2002-03-31APPETISE - Air Pollution Episodes: Modelling Tools for Improved Smog Management
Číslo:IST-99-11764
Zadavatel:prof. Ing. Emil Pelikán CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
2000-01-01 -2002-12-312000 ADBIS-DASFAA Symposium
Číslo:HPCFCT - 2000 - 00185
Zadavatel: Ing. Július Štuller CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
2000-01-01 -2002-12-31Alternativní učící algoritmy pro dopředné neuronové sítě
Číslo:B1030006
Zadavatel: Mgr. Roman Neruda CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Většina učících algoritmů pro dopředné neuronové sítě je založena na gradientních metodách používaných při nelineární optimalizaci. Přestože těemito metodami lze úspěšně řešit reálné problémy, mají některá podstatná omezení (numerická nestabilita, časová a komunikační náročnost). V posledních letech vzniklo několik teoretických výsledů o aproximačních vlastnostech neuronových sítí, ale doposud se věnovala malá pozornost vývoji nových učících algoritmů založených na těchto výsledcích. Na základě podorbné analýzy vět a důkazového aparátu autorů Kolmogorova, Sprechera, Kůrkové, Leshna, Mhaskara a dalších navrhneme alternativní učící procedury pro dopředné neuronové sítě. U navržených algoritmů budeme studovat jejich teoretické, numerické a výpočetní vlastnosti. Chování algoritmů vyzkoušíme na standartních testovacích problémech.
2000-01-01 -2002-12-31Analýza spolehlivosti rozsáhlých hybridních technických a biologických systémů
Číslo:S1124002
Zadavatel:
Spoluřešitel:
Anotace:
Spolehlivost rozsáhlých hybridních systémů, tj. systémů, které obsahují kromě technických artefaktů a infrastruktury též biologické objekty, případně lidské operátory a uživatele, má důležité ekonomické, sociální a environmentální důsledky. Pro dynamickou analýzu a predikci takových systémů je třeba rozpracovat metodologii založenou na teorii systémů a využívající výsledků informatiky, teorie tolerancí systémů, teorie informačního výkonu a spolehlivostního modelování. Účinnost vyvíjených metod bude ověřována na vybraných příkladech informačních a řídicích systémů společnosti, pronikajících v oboru dopravy a telematiky. Vyvíjené modelové nástroje budou založeny na konceptech a metodách progresivních informačních technologií, jako jsou např. identita nebo informační výkon. Zvláštní pozornost bude věnována poruchám a chybám, které se vyskytují na rozhraních hybridních systémů, kde předávaná informace je multijazykově interpretována v různých abecedách a gramatikách.
2000-01-01 -2002-12-31Aproximace funkcí pomocí stromů a jejich využití v analýze dat
Číslo:201/00/1482
Zadavatel: RNDr. Petr Savický CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je přispět k vývoji nástrojů analýzy dat založených na rozhodovacích stromech. Projekt spojuje možnosti tří disciplin - strojového učení, teorie aproximace, statistiky - v oblasti aproximace funkcí s konečným definičním oborem pomocí binárních rozhodovacích stromů a příbuzných modelů. Budou navženy, teoreticky zkoumány a experimentálně testovány nové algoritmy a heuristiky vytváření stromových modelů. Budou odvozeny odhady složitosti navržených metod a porovnány s jinými aproximačními schematy, např. neuronovými sítěmi a lineárními aproximacemi. Budou popsány třídy funkcí více proměnných nízké složitosti odpovídající stromovým modelům.
2000-01-01 -2002-12-31Inteligentní vyhledávání v dokumentografických systémech
Číslo:201/00/1031
Zadavatel: Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný CSc.
Spoluřešitel: Ing. Dušan Húsek CSc.
Anotace:
Problematika inteligentního vyhledávání v rozsáhlých textech patří k nejzávažnějším problémům přístupu k informačním zdrojům umístněnýcm jak na Internetu, tak v lokálních informačních centrech. Dosavadní nástroje založené hlavně na Boolském vyhledávání nejsou schopny dosáhnout vyhodnocení dotazu s vysokou přesností a současně s vysokou úplností. Cílem výzkumu je přispět k rozvoji zpracování nejisté informace v dokumentografických informačních systémech (DIS) se zaměřením na algebraicko-logický přístup. Teoretickým cílem výzkumu je rozpracování Demoster-Shaferovy teorie evidence, tedy práce s intervalovými vahami, pro vyhodnocení dotazu v DIS. Pro vyhodnocení váženého dotazu je nezbytné provést valuaci dokumentů. Tato valuace bude prováděna s využitím metody hlavních komponent, která bude realizována pomocí přístupu založeném na paradigmatu neuronových sítí. Praktickým cílem bude realizace DIS, který bude sloužit k testování dosažených teoretických výsledků. Tato práce by měla sloužit jako úvod k rozsáhlému výzkumu, který bude zaměřen na využití metod výpočetní inteligence v DIS. Ověření výsledků bude provedeno na zdrojích kanceláře Poslanecké sněmovny. Navrhovatelé výzkumu již několik let na dané problematice spolupracují v rámci semináře DIS konaného na KSI MFF UK (www.inf.upol.cz/dis)
2000-01-01 -2002-12-31Nelineární dynamika porušování skalních svahů a její užití pro predikce řícení
Číslo:205/00/1055
Zadavatel:
Spoluřešitel: RNDr. Milan Paluš DrSc.
Anotace:
Pokus o vytvoření nové metodické základny pro hlubší vhled do procesu gravitačního porušování skalních masivů svahů, a to v oblasti jeho deformačních projevů v čase. Prověřováním aplikační možnosti poznatků a metod nelineární dynamiky nalézt nástroje pro získávání nových informací. Pozornost věnovat zejména hodnocení stávajících primárních empirických dat, eventuálně novým teoretickým modelům. V primárních datech - složitě strukturovaných časových řadách kontrolních sledování svahů, tyto informace dosud zanikají, neboť se stávajícím metodám jeví převážně jako šumy. Získané poznatky dále hodnotit a zpracovávat i z hlediska stanovení obecných limit a ocenění praktických možností jejich využití pro posuzování aktuální míry nestability svahů a časových prognóz jejího vývoje.
2000-01-01 -2002-12-31NEUROINFORMATIKA: výpočetní teorie neuronových sítí
Číslo:B2030007
Zadavatel:doc. RNDr. Jiří Šíma DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
NEUROINFORMATIKA je projektem základního výzkumu ve výpočetní teorii neuronových sítí. Jedním z jeho hlavních cílù je analýza výpočetních aspektů prakticky důležitých modelù neuronových sítí. Z tohoto hlediska bude prozkoumána výpočetní a deskriptivní síla analogových (symetrických) neuronových sítí pracujících v diskrétním i spojitém čase pro běžné třídy aktivačních funkcí. Další důležitou výzkumnou oblastí bude analýza učících a generalizačních schopností neuronových sítí. Bude zkoumána složitost tréninkových problémů a jejich přibližná řesení pro zvládnutelné architektury sítí. Dále budou navrženy nové efektivní (konstruktivní) učící algoritmy, které budou ověřeny ve známém PAC modelu. Také techniky zpracování neuronové reprezentace budou analyzovány v obecném rámci extrakce znalostí z dat. Dosazené výsledky budou testovány na referenčních problémech a jednoduchých praktických úlohách.
2000-01-01 -2002-12-31Polynomiální a strukturované matice
Číslo:A1030003
Zadavatel:prof. RNDr. Miroslav Fiedler DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Jako použití nedávno získaných vásledků o průvodních a nekonečných průvodních maticích maticových polynomů očekáváme rozšíření známých výsledů o maticích vyskytujících se v lineárních systémech řízení na případ blokových matic. Předpokládáme, že výsledky bude možno aplikovat i na řesšení soustav lineárních diferenčních rovnic a lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty. Budou vyšetřovány spektrální vlastnosti, inverzní problémy vlastních čísel, operace uvnitř tříd a vztahy mezi třídami pro různé třídy strukturovaných matic /Hankelovy, Loewnerovy, Cauchyovy matice, jakož i P-matice, M-matice, totálně nezáporné matice atd.). Lze očekávat souvislosti s geometrií a další aplikace výsledků.
2000-01-01 -2002-12-31Predikce epileptických záchvatů: Nalezení predikční informace v skalpových EEG záznamech pomocí metod nelineární dynamiky
Číslo:NF/6258-3
Zadavatel:
Spoluřešitel: RNDr. Milan Paluš DrSc.
Anotace:
Moderní matematické a výpočetní metody vyvinuté v mezioborovém studiu složitých systémů, inspirované matematikou nelineárních dynamických systémů, teorie deterministického chaosu a teorie informace budou použity k analýze dlouhodobých EEG záznamů epileptických pacientů s cílem identifikace vlastností schopných předpovědět blížící se záchvat několik minut před jeho manifestací. Možnost detekce preiktálních změn v invazivním EEG (z vnořených elektrod) metodami nelineární dynamiky byla prokázána v několika zahraničních studiích. My se zameříme na neinvazivní skalpové (povrchové) EEG vybraných pacientů s cílem najít nejcitlivější a nejspecifičtější metodu mezi navrhovanými přístupy jako je kvantifikace složitosti temporární dynamiky EEG signálů pomocí entropických měr, a charakterizace prostorové synchronie a časoprostorové dynamiky vícekanálových EEG záznamů pomocí podmíněných entropií, vzájemné informace, fázové synchronizace a rozkladů do principiálních komponent. Jako výsledek je očekáván algoritmus pro predikci epileptických záchvatů, použitelný k zpracování EEG záznamů v reálném čase. V buoucnu by se takový algoritmus využil k časování iktálních vyšetření SPECT, a jako základ systému varování pro epileptiky, kteří by po včasném upozornění na blížící se záchvat podnikli kroky k zabránění případného zranění, nebo i samotného záchvatu.
2000-01-01 -2002-12-31Reaktivní formy kyslíku a antioxidační ochrana oka. Příčiny oxidačního poškození, jeho prevence a léčení
Číslo:304/00/1635
Zadavatel:
Spoluřešitel:
Anotace:
2000-01-01 -2002-12-31SOFT COMPUTING: Teoretické základy a experimenty
Číslo:201/00/1489
Zadavatel: Prof. RNDr. Petr Hájek DrSc.
prof. RNDr. Jiří Wiedermann DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Projekt SOFT COMPUTING je projektem základního a částečně i aplikovaného výzkumu v informatice se zřetelnými rysy v obou těchto vědách. Soft computing je zde chápán jako nový komplexní přístup k počítání a usuzování, jenž je založen na tvořivém propjení nově vznikajících výpočetních, desktipivních a suszovacích paradigmat, jakými jsou fuzzy logika, probabilistické usuzování a masivně paralelní počítání. Posledně zmíněné počítání zahrnuje, kromě paralelních a distribuovaných výpočetních modelů, také různé nestadnartní modely výpočtů, jako např. neuronové sítě, genetické algoritmy, kognitivní výpočty, učící se algoritmy apd. Hlavním cílem projektu je poskytnout základnu pro dalši rozvoj soft computingu. Přitom se využijí stávající znalosti a zkušenosti řešitelů projektu, kteří již delší dobu soustavně přispívají do souvisejících vědných oblastí. Přínosem projektu bude rozvoj příslušného teoretického zázemí, identifikace potenciálních aplikačních oblastí a experimentální realizace metod a algoritmů, vyvinutých v rámci projektu, především v různých oblastech extrakce znalostí z dat (databáze, časové řady apod.)
2000-01-01 -2002-12-31Výzkum metod pro řešení úloh nehladké a nelineární analýzy
Číslo:201/00/0080
Zadavatel:prof. Ing. Ladislav Lukšan DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Předmětem navrhovaného projektu je výzkum metod úloh nehladké a nelineární analýzy, zejména nehladké a nelineární optimalizace, a jejich začleňování do univerzálního programového systému UFO. Jedná se zejména o svazkové metody pro minimalizaci lokálně lipschitzovských nehladkých funkcí, speciální metody pro řešení semiinfinitních nehladkých úloh, metody pro optimalizaci rovnovážných stavů popsaných variačními nerovnicemi, metody vnitřních bodů pro řešení rozsáhlých úloh lineárního a nelineárního programování a metody rekursivního kvadratického programování pro řešení rozsáhlých úloh obecní optimalizace. Praktickým cílem tohoto projektu je vývoj programovího systému pro univerzální funkcionální optimalizaci, který je velmi účinným nástrojem sloužícím k řešení optimalizčních úloh vyskytujících se v nejrůznějších aplikacích.
2000-01-01 -2004-12-31Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii - Kardio
Číslo:LN00B107
Zadavatel:prof. RNDr. Jana Zvárová DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
2000-01-01 -2004-12-31Matematické základy inference s vágností a nejistotou
Číslo:A1030004
Zadavatel: Prof. RNDr. Petr Hájek DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Projekt navazuje na výsledky našeho předchozího intenzivního studia vícehodnotových logik a logik domnění, které významně přispělo k budování jejich systematické matematicko-logické teorie a zároveň otevřelo nové otázky, jakož i cestu k logické analýze, technik fuzzy logiky (v širokém smyslu). Půjde o pokročilé studium nekonečně hodnotových, modálních a monotonních logik (včetně posibilistické logiky a logiky domnění ve stylu Dempstera a Shafera), analýzu základních matematických teorií uvnitř těchto logik a budování teorie konečných modelů fuzzy logiky v souvislosti s teorií výpočetní složitosti a s analýzou dat.
2000-01-01 -2004-12-31Výzkumné centrum - Institut teoretické informatiky
Číslo:LN00A056
Zadavatel:
Spoluřešitel: Prof. RNDr. Petr Hájek DrSc.
Anotace:
2000-01-01 -2004-12-31Výzkumné centrum aplikované kybernetiky
Číslo:LN00B096
Zadavatel:
Spoluřešitel: Ing. Marcel Jiřina DrSc.
Anotace:
Kybernetika je multidisciplinární obor, který pomáhá modelovat, rozpoznávat, řídít a rozhodovat. Centrum umožní spojit základní a aplikovaný výzkum kybernetiky s průmyslovými realizacemi, což urychlí vývoj a využití informačních technologií u nás. Centrum soustředí výzkumný potenciál v oborech umělé inteligence, strojového vnímání, automatického řízení a prostředků automatizace. Je zakládáno mezinárodně uznávanými akademickými pracovišti a úspěšnými hi-tech průmyslovými firmami. Centrum propojí různě vzájemně se doplňující skupiny a synergickým efektem dosáhne novou kvalitu spojení teorie a aplikace. Centrum podpoří v různých regionech malé a střední inovační firmy, technologický rozvoj, růst vzdělanosti a zaměstnanosti. Výsledky budou poskytovány odborné veřejnosti a využívány ve výuce, zejména v doktorských studijních programech. Centrum se zapojí do mezinárodních výzkumných sítí, zejména v rámci EU.
1999-01-01 -2000-12-31Sledování prognostických faktorů u nádorů prsu, kolorekta, plic a štítné žlázy
Číslo:IGA 4870-3
Zadavatel:doc. RNDr. Ladislav Pecen CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1999-01-01 -2001-12-31Nelineární aproximace neuronovýmí sítěmi
Číslo:201/99/0092
Zadavatel: RNDr. Věra Kůrková DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je přispět k budování odvětví teorie nelineární aproximace věnované aproximaci množinami funkcí, které lze počítat neuroovými sítěmi. S použitím metod reálné, komplexní a funkcionální analýzy budou zkoumány vlastnosti aproximačních operátorů a odvozeny odhady přesnosti aproximace. Konstruktivní výsledk budou vužity ke konkrétnímu návrhu nových technik pro aproximaci funkcí.
1999-01-01 -2001-12-31Prostory parametrů a složitost učení neuronových sítí
Číslo:201/99/P057
Zadavatel: Mgr. Roman Neruda CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Po vyřešení hlavních otázek spojených s aproximačními schopnostmi dopředných neuronových sítí se důraz přesunuje na problémy složitosti. Praktické výsledky ukazují, že největšim problémem je časová náročnost učícího procesu, který představuje nelineární optimalizační problém ve vysoce dimenzionálním prostoru parametrů sítě. Jednou z možností, jak snížit časovou složitost učení, je popis redundantních parametrizací sítě realizuících stejné vstupně-výstupné funkce. Budeme se věnovat popisu funkčně ekvivalentních sítí pro různé architektury (RBF síyě, vívevrstvé perceptory) a jejímu využití k návrhu nových učících algoritmů, které jsou schopny prohledávat redukované prostory parametrů. Jedním z typů takových algoritmů je například modifikovaní genetický algoritmus. Prozkoumáme vliv redukce parametrického prostoru na časovou složitost učení. Dané algoritmy prakticky realizujeme jako knihovnu procedur a programový systém pracující v paralelním výpočetním prostředí, jež je pro tento typ algoritmů vhodné.
1999-01-01 -2001-12-31Studium chování neuronů normálních stavů a bolestí metodami chaodynamiky - experimentální a teoretický přístup
Číslo:305/99/0049
Zadavatel: RNDr. Ladislav Andrej CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Studium chování neuronů normálních stavů a chování neuronů při různých modelech bolestivých stavů metodami chaodynamiky. U třech zýkladních modelů bolesti, jmenovitě modelu neuropatické bolesti, deaferantační bolesti a artritické bolesti budou snímány jednotlivé aktivity pálících neuronů ve dvou oblastech thalamu, a sice v laterálním thalamu v nucles ventroposterolateralis VPL a nucleus ventroposteromedialis VPM, jakož i v mozkové kůře krys - potkanů. Získané časové záznamy pálení neuronů při daném časovém vzorkování, jakož i z nich získané interspajkové intervaly (ISI) budou analyzovány metodami chaodynamiky. Budeme zkoumat potencionalitu chaotického chování takových neuronů a provedeme klasifikaci jejich chování s možností predikce vývoje bolestivých stavů. Nakonec bude modelován vliv analgéze - farmakologické, stresové a stimulační - na sledované chování neuronů.
1999-01-01 -2001-12-31Vysoce účinné výpočty ve vědách o Zemi II
Číslo:OK 407
Zadavatel:doc. Ing. Jiří Nedoma CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1999-01-01 -2002-12-31SOFA - Software Appliances
Číslo:A2030902
Zadavatel: Prof. Ing. František Plášil DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je navrhnout a prototypově implementovat integrovaný systém podporující elektronické obchodování se softwarovými komponentami prosřednictvím počítačové sítě. Navrhovaná technologie umožňuje komponenty nejen snáze distribuovat, ale i dynamicky (za běhu) aktualizovat uvnitř běžících aplikací (což je obzvláště důležité pro tzv. real-time systémy). Systém jako takový bude poskytovat podporu pro (externí) služby související se samostatným elektronickým obhodováním (jako jsou např. katalogy nabídek, reklama, vyhledávání nejlepších nabídek vzhledem k zákaznikovým požadavkům, ard.). Na základě detailní teoretické analýzy bude vlastní výzkum zaměřen zejména na: (a) Rozpracování technik poskytování a aktualizace softwarových komponent (včetně správy verzí komponent, ukládání komponent v databázích, přesouvání komponent mezi uzly v síti, atd.). (b) Vývoj ptosředků pro popis softwarových komponent - jejich rozhraní, formální specifikace, popis verzí jednotlivých komponent, apod. (c) Podporu služeb souvisejících s elektronickým obchodováním, jakými jsou např. katalogy nabídek, reklama nebo automatické vyhledávání vzhledem k zákaznikovým požadavkům.
1998-09-01 -2001-08-31Preconditioned Iterative Methods for Large Linear Systems
Číslo:DMS-9802919
Zadavatel:prof. Ing. Zdeněk Strakoš DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1998-01-01 -1998-12-31
Číslo:204 59 7436
Zadavatel: Prof. Ing. František Plášil DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1998-01-01 -1998-12-31Význam sledování sérových a buněčných nádorových markerů pro diagnostiku a prognózu rakoviny prsu
Číslo:3767-3
Zadavatel:doc. RNDr. Ladislav Pecen CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1998-01-01 -2000-12-31
Číslo:OK 367
Zadavatel:prof. RNDr. Jana Zvárová DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1998-01-01 -2000-12-31Analýza numerické stability iteračních metod pro řešení rozsáhlých nesymetrických soustav lineárních rovnic
Číslo:201/98/P108
Zadavatel:doc. Dr. Ing. Miroslav Rozložník
Spoluřešitel:
Anotace:
Projekt se zabývá analýzou zaokrouhlovacích chyb vznikajících při implementaci iteračních metod založených na Krylovovských podprostorech pro řešení rozsáhlých soustav lineárních algebraických rovnic v aritmetice s konečnou přesností. Práce navazuje na výsledky dosažené a publikované při řešení předchozích grantových projektů (v rámci doktorandského studia navrhovatele) pro metodu zobecněných minimálních reziduí (GMRES) pro řešení nesymetrických lineárních systémů, a zaměřuje se na řešení otevřených problémů týkajících se maximální dosažitelné přesnosti a reálné konvergence jednotlivých implementací metody. Projekt předpokládá zejména nalaýzu zaokrouhlovacích chyb implementací nesymetrických Krylovovských metod zejména využívajících plné rekurentní vztahy, uvažuje však také analýzu metod založených na nesymetrickém Lanczosově algoritmu s krátkou rekurencí.
1998-01-01 -2000-12-31Lineární algebra a její aplikace v optimalizačních problémech s nepřesnými daty
Číslo:201/98/0222
Zadavatel:prof. RNDr. Miroslav Fiedler DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1998-01-01 -2000-12-31Lovosicko v středoevropské době laténské a římské
Číslo:404/98/1565
Zadavatel:
Spoluřešitel: Mgr. Roman Neruda CSc.
Anotace:
1998-01-01 -2000-12-31Výpočetní modely a složitost výpočtů
Číslo:201/98/0717
Zadavatel:prof. RNDr. Jiří Wiedermann DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Jde o projekt základního významu v informatice, jehož cílem je přispěk k rozvoji teorie výpočetní složitosti. Soustřeďuje se na různé univerzální i omezené výpočetní modely, kde zkoumá jejich výpočetní a deskriptivní sílu a efektivitu. Výzkum bude probíhat ve dvou vzájemně se doplňujících liniích: 1) výzkum výpočetní složitosti v rámci klasických výpočetních paradigmat, representovaných Turingovými stroji, RAMy, booleaovskýmo obvody, větvícími se programy, apd. 2) výpočetní složitost v rámci nových paradigmat paralelních výpočtů, neurovýpočtů, genetických výpočtů, analogových výpočtů, apod. Projekt volně navazuje na předchozí projekt GA ČR (1995-97). Účastní se ho 5 klíčových pracovníků a 5 doktorandů.
1998-01-01 -2001-12-31MGT
Číslo:OK 408
Zadavatel:prof. RNDr. Jana Zvárová DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
nebyla dodána
1998-01-01 -2002-12-31Alternativní matematické modely pro kvantifikaci a zpracování nejistoty
Číslo:A1030803
Zadavatel: Doc. RNDr. Ivan Kramosil DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je navázat na výsledky dvou podobně zaměřených projektů realizovaných v letech 1992-94 a 1995-97 s podporou GA AV ČR a prohloubit zkoumání matematických modelů pro kvantifikaci a zpracování nejistoty a neurčitosti založených na teoretických základech alternativních ke klasickým modelům prevděpodobnostním a statistickým. Jedná sa zejména o Dempster-Shaferův model, possibilistické teorie, logiky a míry a o míry s nestandartními nebo nesstandartně interpretovanými reálnými hodnotami. Budou také dále vyšetřovány míry neurčitosti a nejistoty s nenumerickými, zejména booleovskými hodnotami a výsledky budou konfrontovány s modely pravděpodobnostními a s modely založených na fuzzy množinách. Cílem projektu je především nalézt a prokázat teoretické nebo praktické přednosti konkrétních netradičních modelů z hlediska aktuálních problémů spojených s usuzováním a rozhodováním za nejistoty.
1998-01-01 -2002-12-31Paralelizace počítačového zpracování úloh
Číslo:A2030801
Zadavatel:doc. Ing. Václav Šebesta DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Návrh, analýza a ověření algoritmů pro paralelní zpracování a hodnocení efektivnosti výpočetně náročných úloh, se zvláštním zaměřením na využití dostupných paralelních systémů HP/Convex SPP 1200 v Praze, DEC Alpha v Plzni a na využití systému PVM pro distribuované výpočty. Budou paralelizována zejména úlohy z oblasti: 1) vizualizace velkoobjemových dat s předpokládanou aplikací v medicíně (počítačová tomografie) a ve vizualizaci výsledků vědeckotechnických výsledků. 2) lineární algebry, zvkáště řešení rizsáhlých soustav lineárních rovnic, výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů, předpodmiňování apod. 3) učení neuronových sítí s možnou paralelizací učebních vzorů, vrstev neuronové sítě nebo kombinováním obout těchto možností. 4) stochastických metod s aplikací při návrhu optimálních povolených výrobných tolerancí hromadně vyráběných soustav. Zvláštní částí projektu bude vytvoření metodiky benchmarkingu programového vybavení, používaného pro hodnocení výše uvedených úloh.
1998-01-01 -2003-12-31Aplikace kvantové informace v kryptologii - kvantová teorie informace
Číslo:RN 1998 2003011
Zadavatel: RNDr. Ladislav Andrej CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Kvantové počítání je nejmladším ve třídě paralelních výpočtů a je v současnosti ve svém úplném začátku rozvoje. Je založeno na fyzikálním kvantově-mechanickém principu superpozice a koherence, které umožňují realizovat veliké množství paralelních výpočtů najednou. Kvantová fyzika přitom umožňuje vytvořit absolutně bezpečné krypto-systémy. To vedlo v posledních několika málo letech k obrovskému zájmu teoretiků i experimentátorů k vytvoření zásadně nové disciplíny, kvantové teorie informace. Autoři zde navážou na své žiroké znalosti z oblasti klasické teorie informace, kvantové fyziky a teorie složitosti výpočtů při budování této nové disciplíny, zásadně důležité pro pochopení a popis kvantových počítačů.
1997-01-01 -1997-12-31Numerická stabilita metody zobecněných minimálních reziduí (GMRES)
Číslo:E1030701
Zadavatel:
Spoluřešitel:
Anotace:
1997-01-01 -1998-11-30Vznik a režim změn letního fotochemického smogu na území ČR
Číslo:VaV/520/2/97
Zadavatel:
Spoluřešitel:prof. Ing. Emil Pelikán CSc.
Anotace:
1997-01-01 -1998-12-31
Číslo:Barrande 97052
Zadavatel: Ing. František Hakl CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1997-01-01 -1998-12-31Algoritmy pro budoucí technologie - udržoání kontaktů (INCO-Copernicus project No 960195)
Číslo:OK 304
Zadavatel:prof. RNDr. Jiří Wiedermann DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1997-01-01 -1998-12-31ALTEC-KIT
Číslo:OK-304
Zadavatel:prof. RNDr. Jiří Wiedermann DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1997-01-01 -1999-12-31
Číslo:Barrande 99010-1
Zadavatel: Ing. Dušan Húsek CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1997-01-01 -1999-12-31
Číslo:IZ 4014
Zadavatel:
Spoluřešitel: RNDr. Jan Klaschka Ph.D.
Anotace:
1997-01-01 -1999-12-31Analýza informačních a dynamických vlastností rekurentních neuronových sítí
Číslo:201/97/0885
Zadavatel: Ing. Dušan Húsek CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je výzkum informačních a dynamických vlastností asociativní paměti založené na řídce kódované umělé neuronové síti Hopfieldova typu pracující v asynchornním režimu jak matematickými metodami, tak i metodami kombinovanými s počítačovou simulací. Na základě dosažených výsledků bude porovnána efektivnost použití neuronové sítě s tradičními metodami pro rozpoznávání vzorů s cílem nalezení možné peerspektivní oblasti pro použití neuronové sítě tohoto typu a danou úlohu.
1997-01-01 -1999-12-31Informačně-teoretická kritéria shody dat a prevděpodobnostních modelů
Číslo:A1075709
Zadavatel: RNDr. Zdeněk Fabián CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1997-01-01 -1999-12-31Metody řešení inkozistence při integraci bází dat a znalostí
Číslo:201/97/1070
Zadavatel: Ing. Július Štuller CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Analýza některých známých inkonzistenčních konfliktů při integraci bází dat nebo znalostí, a existujících spůsobů jejich řešení, povede k návrhu obecnjkších metod, a to jak po stránce teoretické, tak i prakticky aplikovatelných. Pozornost bude soustředěna na některé významné typy problémů: integraci bází dat nebo zanlostí s různými prioritami (hierarchicky členěné, centralizované nebo decentralizované), temporální inkonzistence (její klasifikace a řešení), integrace bází dat a znalostí s různými třídami neurčitosti (vágnost, stupeň pravdvosti) a nejistoty (pravděpodobnostní, posibilistická, věrohodnostní). Zatímco první dva typy vystačí pravděpodobně s formálními prostředky klasické (predikátové) logiky, poslední bude určitě vyžadovat aplikaci nějaké varianty vícehodnotové logiky. Hlavním cílem projektu je formalizace dané problematiky a návrh prakticky realizovatelných metod řešení inkonzistence dat a znalostí. Přímá aplikovatelnost je zamášlena v oblasti klasických databázových i znalostních systémů.
1997-01-01 -1999-12-31Předpodmíněné iterační metody pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic
Číslo:A2030706
Zadavatel:prof. Ing. Zdeněk Strakoš DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Projekt se zabývá charakterizací konvergence metod Krylovovských podprostorů pro rozsáhlé soustavy lineárních algebraických rovnic v přesné aritmetice, jakož i analýzou zaokrouhlovacích chyb vznikajících při implementaci metod v aritmetice s konečnou přesností. Značná pozornost se věnuje paralelní implementaci a analýze předpodmíněných metod využívajících různých typů předpodmínění založených především na řídkých neuplných rozkladech matic a jejich inverzí. Projekt předpokládá pokračovaní úzké spolupráce se zahraničními kolektivy, aplikaci výsledků na řešení problémů reálního světa a pedagogickou činnost řešitelů na vysokých školách. Projekt je přímým pokračováním a rozvinutím naší stávající výzkumné a pedagogické práce.
1997-01-01 -1999-12-31Předpověď vývoje klimatu ve střední Evropě vyplývající z inerciálního pohybu Slunce a nelineární analýzy solárně-terrestrických a klimatických řad
Číslo:205/97/0921
Zadavatel: RNDr. Milan Paluš DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1997-01-01 -1999-12-31Řešení lineárně-algebraických problémů
Číslo:A1030701
Zadavatel:prof. RNDr. Miroslav Fiedler DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Problémy lineární algebry budou rozšíreny ve třech směrech: koeficienty problémů mohou být maticové bloky, anebo prvky nekomutativního okruhu, anebo, ve třetím směru, problémy s pozitivně definitními kvadratickými formami budou zobecňovány na problémy s pozitivními multikvadratickými formami, pozitivními kvadratickými formami atp. První směr má význam pro speciální třídy matic, jako jsou M-matice nebo matice vyskytující se v systémech lineární regulace (Hankelovy matice, Loewnerovy matice, průvodní matice polynomů atd.), druhý mj. pro totálně pozitivní matice, třetí ma perspektivní využití v technických a teoreticko-fyzikálních proclémech, kdy se v modelování nevystačí s pozitivně definitními formami.
1997-01-01 -2000-12-31COST
Číslo:OC 15.10
Zadavatel: Prof. RNDr. Petr Hájek DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1996-01-01 -1998-01-01Postupy pro zvýšení provozní spolehlivosti a životnosti technických celků pomocí predikční diagnostiky
Číslo:102/96/0183
Zadavatel:prof. Ing. Emil Pelikán CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1996-01-01 -1998-12-31
Číslo:IZ 3704
Zadavatel:
Spoluřešitel: RNDr. Jan Klaschka Ph.D.
Anotace:
1996-01-01 -1998-12-31
Číslo:OK 188
Zadavatel:prof. RNDr. Jana Zvárová DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1996-01-01 -1998-12-31Aproximace funkcí a algoritmy učení neuronových sítí
Číslo:201/96/0917
Zadavatel: RNDr. Věra Kůrková DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je zkoumání vlastností množin funkcí, které lze počítat vrstevnatými neuronovými sítěmi, pomocí metod teorie aproximace funkcí a funkcionální analýzy. Konstruktivní výsledky budou využity pro návrh algoritmů učení neuronových sítí.
1996-01-01 -1998-12-31Matematické modelování transportu chemických látek v kontaminovaných podzemních vodách
Číslo:205/96/0921
Zadavatel:prof. Ing. Miroslav Tůma CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Obrovská kontaminace spodních vod cenomanské křídové vrstvy v oblasti Stráže pod Ralskem je jeden z nejvážnějších ekologických problémů ČR. Tvorba, analýza a aplikace matematických modelů je nutnou podmínkou pro dlouhodobou predikci a řízení v zamořené oblasti pro procesy důlní těžby, loužení a sanace. V předkládaném projektu budeme analyzovat a řešit souběžně problémy toku v porézním prostředí a difuze se současným zahrnutím chemických reakcí a též se zameříme na řešení inverzí úlohy identifikace filtračních koeficientů. Na základě výsledků dvoufázového řešení úlohu chemického transportu v grantovém projektu GA ČR 201/93/0067 budeme zkoumat matematické modely vyhovující soecifikým geologickým a hydrogeologickým podmínkám. Soustředíme se především na smíšenou a hybridní smíšenou formulaci. Budeme zkoumat řešení výslených disketizovaných nesymetrických systémů se symetrickými a nesymetrickými bloky. Projekt zahrne koordinované řešení všech částí problému s aplikací na reálnou ekologickou situaci.
1996-01-01 -1998-12-31Matematické základy inference s vágností a nejistotou
Číslo:A1030601
Zadavatel: Prof. RNDr. Petr Hájek DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Při striktním rozlišování nejistoty ("fuzziness", vágnosti, stupně pravdivosti) a nejistoty jsou rozvíjeny a studovány logické systémy formalizující obojí. Hlavní formální prostředky poskytují vícehodnotové logiky a (zobecněné) modální logiky, chápaní jako systémy matematické logiky a užívající formálních metod matematické logiky. Studovány budou různé druhy vícehodnotových výrokových logik a predikátových logik se zobecněnými kvantifikátory; k uvažovaným teoriím nejistoty patří teorie pravděpodobnosti, možnosti (possibility theory) a teorie funkcí věření. Hlavním cílem je jednotná exaktní matematická teorie. Lze předpokládat aplikace pro inferenci v expertních systémech a pro automatizovanou analýzu dat.
1996-01-01 -1998-12-31Predikce vzniku krvácivých stavů při iatrogenní trombocytopenii pomocí umělých neuronových sítí
Číslo:IGA MZ 3773-3
Zadavatel:
Spoluřešitel:doc. Ing. Václav Šebesta DrSc.
Anotace:
1996-01-01 -1998-12-31Složitost spojitých modelů neuronových sítí
Číslo:A2030602
Zadavatel: RNDr. Věra Kůrková DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Složitost neuronových sítí bude matematicky charakterizována pomoci odhadů rychlosti konvergence při aproximaci spojitých a měřitelných funkcí. Pro sítě s různými typy jednotek (např. perceptrony s různými reálnými a komplexními aktivačními funkcemi, rediální jednotky s různými typy jádrových funkcí) a různými typy architektur (např. vrstevnaté, kaskádové) budou rychlosti konvergence odhadovány v závislosti na počtu spojů a jednotek sítě a velikosti parametrů. Budou využity pojmy a metody teorie aproximací funkcí a funkcionální analýzy. Důsledky teoretických výsledků budou formulovány jako příspěvek k vytvoření systematické metodologie návrhu spojitých modelů neuronových sítí.
1996-01-01 -1998-12-31Vysoce účinné výpočty v geovědách. Bezpečnost staveb s ohledem na deormace a pohyby hornin
Číslo:OK 158
Zadavatel:doc. Ing. Jiří Nedoma CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1996-01-01 -1998-12-31Výzkum metod pro řešení rozsáhlých úloh nelineární analýzy
Číslo:201/96/0918
Zadavatel:prof. Ing. Ladislav Lukšan DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Předmětem navrhovaného projektu je výzkum metod pro řesšní úloh nelineární analýzy, zejména nelineární optimalizace a jejich začleňování do universálního programového systému UFO. Jedná se zejména o metody pro řešení rozsáhlých úloh nepodmíněné minimalizace, rozsáhlých systémů nelineárních rovnic, rozsáhlých úloh lineárního a kvadratického programování, rozsáhlých úloh nelineárního programování a rozsáhlých úloh optimálního řízení
1996-01-01 -1998-12-31Význam sledování sérových a buněčných nádorových markerů pro diagnostiku a prognózu rakoviny prsu
Číslo:3763-3
Zadavatel:doc. RNDr. Ladislav Pecen CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1996-01-01 -1999-12-31
Číslo:IZ 3703
Zadavatel:
Spoluřešitel: RNDr. Jan Klaschka Ph.D.
Anotace:
1996-01-01 -2004-12-31International cooperation in ATLAS Detector in CERN
Číslo:RP-4210/69
Zadavatel: Ing. Marcel Jiřina DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1995-01-01 -1996-12-31Klasifikace vzorů tříd založená na vzájemné jednoznačnosti zobrazení realizovaného neuronovou sítí
Číslo:201/95/0979
Zadavatel: Ing. František Hakl CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Urychlení učícího procesu umělých neuronových sítí je nezbytným předpokladem pro širší rozšíření metod využívajících předností těchto sítí. Níže uvedený prřástup k tomuto urychlení je navrhován v grantu, s návazností na jeho programovou implementaci pro řešení různých problémů z oblasti rozpoznávání vzorů do tříd (např. biomedicínské soubory dat). Neuronová síť zobrazující vzájemně jednoznačným způsobem vsupní prostor na výstupní poskytuje možnost podchytit geometrické vlastnosti separovaných tříd. Toto může být využito zejména v aplikacích, kdy separované třídy jsou ze své podstaty velice blízké jednoduše souvislým množinám metrického prostoru. V takovém případě lze zavést penalizaci těch prvků separovaných tříd, které leží uvnitř těchto tříd, a takto penalizované prvky vyloučit z dalšího procesu separace. Vzájemná jednoznačnost zobrazení sítě zaručuje smyspluplnost této penalizace. V konečném důsledku lze urychlit iterační procesy spojené s nastavením parametrů (učením) neuronové sítě.
1995-01-01 -1997-12-31Alternativní matematické modely pro kvantifikaci a zpracování nejistoty
Číslo:A1030504
Zadavatel: Doc. RNDr. Ivan Kramosil DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Při zpracování reálných dat a informací nejrůznejšího druhu a původu ori účely usuzování, rozhodování a adekvátního cílového jednání nutno brát v úvahu nejistotu a neurčitost s daty spojenou, zejména je nutno vyřešit, jak se tato nejistota promítne do nejistoty spojené s přijatým závěrem, rozhodnutím nebo akcí. Matematická teorie zpracování nejistoty pro tyto účely může být sice založena na tradiční pravděpodobnostní kvantifikaci nejistoty, z řady důvodů, např. aplikačního nebo výpočetního charakteru se ale moho jevit jako vhodnější některé netradiční nebo i nenumerické metody pro kvantifikaci a zpracování nejistoty. Cílem projektu je takové modely podrobněji prozkoumat, navrhnout jejich nové varianty, a především nalézt a prokázat teoretické nebo praktické přednosti konkrétních netradičných modelů před modely obvyklými z hlediska aktuálních problémů spojených s usuzováním a rozhodováním za nejistoty.
1995-01-01 -1997-12-31HYPERCOMPLEX: Složitostní aspekty superefektivního počítání
Číslo:201/95/0976
Zadavatel:prof. RNDr. Jiří Wiedermann DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
HYPERCOMPLEX je projekt základního výzkumu v informatice, kterého cílem je přispět k rozvoji teoretického zázemé tzv. superefektivního počítání (High Performance Computing - HPC) pomocí identifikace, zkoumání a řešení příslušných centrálních problémů, které je možné formulovat v rámci teorie výpočetní složitosti. Příslušný výzkum se soustředí na řešení tří souvisejících problémových okruhů: 1) návrh, vývoj a analýza realistických, přesto formálních, modelů počítačů HPC s ohledem na časovou, paměťovou a komunikašní složitost příslušných výpočtů. 2) identifikace a formulace (modelování) paradigmatických algoritmických problémů HPC; návrh a analýza efektivních algoritmů pro jejich řešení, s důrazem na realistické modely počítačů HPC. 3) výzkum v oblasti nestandarnáích výpočetních modelů v teorii složitosti, které mohou sloužit jako modely budoucích superefektivních počítačů. Očekává se, že výsledky projektu HYPERCOMPLEX pomohou i při urychlení očekávaného nástupu superefektivního počítání do praxe.
1995-01-01 -1997-12-31Lineární problémy s nepřesnými daty
Číslo:201/95/1484
Zadavatel:prof. RNDr. Miroslav Fiedler DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1995-01-01 -1997-12-31Matematické modely kyčelního kloubu, totální náhrda kyčelního kloubu založená na napěťové analýze
Číslo:308/95/0304
Zadavatel:
Spoluřešitel:doc. Ing. Jiří Nedoma CSc.
Anotace:
1995-01-01 -1997-12-31Nové predikční a optimalizační metody pro aplikace v energetické síti ČR
Číslo:102/95/1311
Zadavatel:
Spoluřešitel:
Anotace:
Výzkum a vývoj netradičních přístupů a metod predikce a optimalizace, zejména založených na výhodných vlastnostech umělých neuronových sítí, aplikovatelných pro střednědobá a dlohodobá predikční období a složité optimalizační podmínky, použitelný tíž v případě omezených, respektive též nestabilizovaných toků vstupných dat. Vypracované metody budou použity pro návrh postupů syntézy prediktorů a optimalizátorů, jejich aplikabilita bude testována na reálných datech moniturujících potřeby výroby a distribuce elektrické energie v ČR.
1995-01-01 -1997-12-31Rozšírené modulární modely neuronových sítí a jejich aplikace v medicíně
Číslo:201/95/0992
Zadavatel:
Spoluřešitel: RNDr. Ladislav Andrej CSc.
Anotace:
Studium paradigmat a technik, zobecňujících principy teorie neuronových sítí zejména ve směrech, které využijí hlubší přenos biologických motivací a umožní tak jednak další rozvoj obecné teorie, jednak modelování složitějších biologických soustav a rozšíření oboru aplikací do dalších oblastí vědy a techniky. Jde především o detailnější modelování fenomenu modularity, pozornosti (soustředění) a o modely předávání informace (konekcionismus) mezi prvky (neurony, procesory, buňkami) obecnějšími prostředky než jsou jen excitačně/inhibiční signály podél axonálních drah. Proponovaný přístup při tom spřístupní využití výsledků dalších matematickým teorií (nelineárních systému, gramatik, stochastických modelů) i nových koncepcí věd o živé přírodě (synergie nervového, imunitního a hormonálního řídícího systému). Jde tedy o zoběcnění na úrovni jak formálního tak motivačního aparátu.
1994-01-01 -1996-01-01Numerické metody řešení soustav lineárních algebraických systémů a jejich aplikace v nelineárních úlohách
Číslo:A230401
Zadavatel:prof. Ing. Zdeněk Strakoš DrSc.
Spoluřešitel:prof. Ing. Ladislav Lukšan DrSc.
prof. Ing. Miroslav Tůma CSc.
Anotace:
Je navrhováno analyzovat známé a vyvinout nové přímé i iterační metody pro řešení lineárních algebraických systémů vznikajících v mnoha oblastech výdeckých výpočtů. Na základě nasích dosavadních vrsledků navrhujeme analyzovat Krylovovské metody a jejich mozná zobecnýní hledající aproximace řešení vně Krylovovských podprostorů. Pokusíme se o vysvětlení vlivu aritmetiky s konečnou přesností na chování těchto algoritmů a navrhneme jejich nové, numericky stabilnější a efektivnější modifikace. Budeme využívat souvislostí s klasickými oblastmi jako je teorie ortogonálních polynomů, teorie numerické integrace nebo teorie řetězových zlomků a popíšeme důsledky ukázaných vrsledků pro tyto oblasti. Na poli řídkých přímých metod se zaměříme na datové struktury a strategie výbru pivotů. Navrhneme nový orientovaný acyklický grafový model, na jehož základě se pokusíme redukovat velikost průběžného zaplnění při multifrontálním přístupu. Navrhneme nový přímý řešič multifrontálního typu. Výsledky obsažené jak v oblasti přímých tak iterčních metod budou využity při návrhu nových metod pro řešení velkých strukturovaných nelineárních systémů, úloh nelineární aproximace a nelineárního programování, stejně jako nekterých úloh nelineární regrese. Budeme studivat potencionální paralelismus a vyvineme paralelní implementace pro vhodné dostupné počítačové architektury. Vyvinutý software bude použit na řešení praktických úloh.
1994-01-01 -1996-01-01Strukturované matice
Číslo:A130407
Zadavatel:prof. RNDr. Miroslav Fiedler DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Hlavní směry výzkumu - A) Teoretické základy a vlastnosti některých tříd strukturovaných matic (Hankelovy, Toeplitzovy, Vandermondovy, Cauchyovy, Loewnerovy, Bézoutovy, průvodní, atd.) a zobecnění těchto trříd na případy splývání a případy nekonečnědimenzionální. B) Algoritmické problémy a jejich složitost pro strukturované matice. C) Speciílní podtřídy strukturovaných matic. D) Apliace struturovaných matic. - Výsledky budou předkládány formou publikací v matematických časopisech.
1994-01-01 -1996-12-31Analýza informačních schopností vybraných typů umělých neuronových sítí s cílem optimalizace jejich struktury
Číslo:201/94/0729
Zadavatel: Ing. Dušan Húsek CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1994-01-01 -1996-12-31Metody návrhu modulárních umělách neuronových sítí
Číslo:A230404
Zadavatel:prof. Ing. Emil Pelikán CSc.
Spoluřešitel:doc. RNDr. Ladislav Pecen CSc.
Anotace:
Hlavním cílem předloženého projektu je základní výzkum v oblasti metod návrhu architektur neuronových sítí s vysokým stupňem modularity. Výsledkem výzkumu bude soubor metod a optimalizačních postupů, vedoucích k návrhu modulárních neuronových systímů pro zpracování komplexních souborů dat, pocházejících z různých informačních zdrojů. Konkrétní aplikace navržených postupů se očekává zejména v oblsti medicíny, energetiky a ekonomie. kde je možné využít jak rozsáhlých datových souborů, které jsou k dispozici, tak i dlouholetých skušeností řesšitelského týmu.
1994-01-01 -1996-12-31Nové přístupy k neuronovým sítím v číslicovém zpracování signálů pro aplikace na identifikaci a modelování systémů
Číslo:201/94/0130
Zadavatel:
Spoluřešitel:prof. Ing. Emil Pelikán CSc.
Anotace:
Cílem projektu je mezioborový výzkum obecných metod číslicového zpracování signálů se zaměřením na návrh nových architektur neuronových sítí, adaptivní metody a diskrétní transformace. Těžiště projektu spočívá dále v analýze a identifikaci nelineárních systémů a nestacionárních diskrétních signálů sledovaných technických, biologických a ekonomických soustav. Navržené metody budou využity při analýze a modelování fiziologických signálů včetně detekce a klasifikace významných složek signálů pro diagnostické účely, při predikci chování energetických soustav a v modelování ekonomických časových řad. Projekt poskytuje možnost studia obecných metod, jejich aplikaci ve význammných prioritních oblastech a rovněž účast studentů a doktorandů an projektu spojující výzkumné a pedagogické zájmy řešitelských pracovišť v návaznosti na jejich spolupráci s dalšími zahraničními institucemi a univeristami. Získané výsledky včetně vyvinutých algoritmů bude možné bezprostředně aplikovat i v dalších oblastech medicíny, energetiky a ekonomie.
1994-01-01 -1996-12-31Vyhledávání v textových databázích s využitím principů umělé inteligence a neuronových sítí
Číslo:102/94/0728
Zadavatel: Ing. Dušan Húsek CSc.
Spoluřešitel: Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný CSc.
Anotace:
1994-01-01 -1996-12-31Využití moderních matematických metod pro analýzu ekonomických informací
Číslo:201/94/1327
Zadavatel:prof. Ing. Emil Pelikán CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Hlavním cílem projektu je výzkum možností aplikací nejmodernějších metod umělé inteligence při řešení ekonomických problémů. Teoretická část projektu bude orientována na využití umělých neuronových sítí (NS) a znalostních systémů (ZS). Jejich užitečné propojení povede k návrhu aplikací v rúzných oblastech ekonomie (např. predikce vývoje směnných kurzů, vyhodnocování bonity klienta apod.). Prjekt umožní spojení výzkumných i výukových aktivit řešitelů v návaznosti na jejich spolupráci s dalšími institucemi a univerzitami a předpokládá rovnež zapojení studentů. V neposlední řadě projekt také přinese nové informační know-how pro ekonomické analýzy v naší zemi.
1994-01-01 -1998-12-31
Číslo:IZ 1807
Zadavatel:
Spoluřešitel: RNDr. Jan Klaschka Ph.D.
Anotace:
1993-10-01 -1995-09-30Tvorba metod pro analýzu dat v epidemiologických studiích, vyhledávání rizikových faktorů a modelování rizika onemocnění
Číslo:313/93/0616
Zadavatel:
Spoluřešitel: RNDr. Kryštof Eben CSc.
Anotace:
Hlavním cílem projektu je přispět k vývoji metod vhodných pro analýzu dat z epidemiologických studií, vyhledávání rizikových faktorů a pro vypracování nových teoretických přístupů k modelování rizika onemocnění. Projekt se opírá o širokou interdisciplinární spolupráci pracovníků Univerzity Karlovy v Praze, Akademie věd ČR a zdravotnickích institucí. V rámci proejktu budou analyzována data s onkologických a imunigenetických studií a rozvíjeny teoretické přístupy založené na analýze dat a vyhledávání vhodných matematických modelů s použitím metod matematické statistiky, logiky a teorie informace. Výsledky dosažené v projektu budou zavedeny do výuky na UK a začleněny do projektu EuroMISE programu TEMPUS. Pro praktickou aplikaci v lékařství a zdravotnictví budou vytvořeny prototypy systému programů pro sosbní počítače.
1993-09-01 -1995-08-31Automatická identifikace rostlin pěstovaných v řádkové kultuře pomocí neuronových sítí
Číslo:102/93/0912
Zadavatel:
Spoluřešitel: Ing. Marcel Jiřina DrSc.
Anotace:
V tomto úkolu se bude řešit s pomocí neuronových sítí vyhodnocování dat s optického čidla s cílem co nejpřesneji lokalizovat polohu kulturní rostliny. Důvodem pro aplikaci neuronových sítí je různorodost a poměrně nízká kvalita dat. Budou proto hledány jak statické neuronové rozpoznávací principy, tak neuronové sítě s průběžným učením. Tato identifikace bude použita pro řízení strojů při hubení plevelů, který je předmětem řešení jiného, aplikačně orientovaného projektu.
1993-09-01 -1995-12-31Tvorba inteligentních systémů
Číslo:201/93/0781
Zadavatel:
Spoluřešitel: Doc. RNDr. Ivan Kramosil DrSc.
Anotace:
Hlavním cílem projektu je vytvořit programové prostředí pro testování různých teoretických přístupů k tvorbě inteligentních systémů, pro výuku těchto technik na vysokých školách a pro usnadnění zavádění inteligentních systémů do praktického používání. Tento cíl se může zdát příliš vysoký, nicméně je to jediná cesta umožňující budoucí používání inteligentních systémů v praxi. Pro jeho dosažení bylo potřeba sdružit několik pracovišť různého zaměření, která se uvedenou problematikou zabývají v posledních letech a jejichž teoretická úroveň i pracovní kapacita dává záruku dosažení vytyčeného cíle. Součástí projektu je výzkum a vývoj metod použitelných pro získavání formalizovaných znalostí a metod potřebných pro prezentaci výsledků uživatelům (vysvětlovací moduly systémů)
1993-07-01 -1995-06-30Hadronové interakce v TeV energiích a jejich výběr z hlediska fyziky kvarků
Číslo:202/93/0178
Zadavatel:
Spoluřešitel:
Anotace:
Interakce pp při těžištové energii 16 TeV v rámci mezinárodní spolupráce na experimentu ATLAS. Experiment se připravuje a je součástí projektu LHC-CERN. Náš příspěvek: 1.Simulace interakcí na počítači z hlediska fyziky CP-invariance a zkoumání vlastností b-kvarku a t-kvarku, 2.Dráhový systém a identifikace nabitých částic ve vnitřním detektoru ATLAS, 3.Navržení architektury pro rychlý výběr interakcí s danou topologií na základě metod neuronových sítí, 4.Vývoj a realizace opoelektronických neuronových sítí pro trigger druhé úrovně.
1993-07-01 -1995-12-31Aproximace funkcí a architektury neuronových sítí
Číslo:201/93/0427
Zadavatel: RNDr. Věra Kůrková DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je vytvoření matematického podkladu pro volbu architektury neuronové sítě (typ jednotek a jejich aktivačních funkcí, jejich počet a uspořádání) z hlediska teorie aproximací funkcí. Budou použity metody funkcionální analýzy pro stanovení aproximačních vlastností různých typů architektur a teorie kódů pro representace výstupných signálů.
1993-07-01 -1995-12-31Výzkum optimalizačních metod a vývoj interaktivního systému pro univerzální funkcionální optimalizaci
Číslo:201/93/0429
Zadavatel:prof. Ing. Ladislav Lukšan DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Hlavním cílem našeho výzkumu je teoretické i praktické vyštřování optimalizačních metod a vývoj efektivních optimalizačních algoritmů založených na moderních přístupech, jakými jsou technika řídkých matic, paralelizace, automatické derivování a použití bází znalostí. Pozornost je věnována zejména netradičním oborům, mezi které patří řídké a strukturované nelineární programování, nehladká optimalizace a odhad parametrů dynamických systémů. Nové výsledky budou využity k vývoji interaktivního systému pro univerzální funkcionální optimalizaci, který se tak stane významným nástrojem pro různé aplikace v technické a ekonomické praxi
1993-01-01 -1995-01-01Matematické modelování metastatické aktivity nádorových buněk
Číslo:A230106
Zadavatel: RNDr. Kryštof Eben CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1993-01-01 -1995-12-31Matematické modely prodění vod a transportu rozpuštěných látek pro účely sanace následků těžby uranu v severních Čechách
Číslo:201/93/0067
Zadavatel:
Spoluřešitel:prof. Ing. Miroslav Tůma CSc.
Anotace:
1993-01-01 -1995-12-31Teorie a metody návrhu systémů se zvýšenou spolehlivostí
Číslo:101/93/0430
Zadavatel:
Spoluřešitel:
Anotace:
1993-01-01 -2000-12-31
Číslo:IZ 1407
Zadavatel:
Spoluřešitel: RNDr. Jan Klaschka Ph.D.
Anotace:
1992-02-01 -1994-12-31Nenumerická kvantifikace a zpracování nejistoty v systémech pro podporu usuzování a rozhodování
Číslo:17555
Zadavatel: Doc. RNDr. Ivan Kramosil DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Při zpracování reálných dat a informací nejrůznejšího druhu a původu pro účely usuzování, rozhodování a adekvántího cílového jednání nutno brát v úvahu nejistotu a neurčitost s daty spojenou, zejména nutno vyšetřit, jak se tato nejistota promítne do nejistoty spojené s přijatým závěrem, rozhodnutím nebo akcí. Matematická teorie zpracování nejistoty pro tyto účely může být size založena na numerické kvantifikaci nejistoty (jako např. teorie pravděpodobnosti), z řady důvodů lze ale také uvažovat o nenumerické kvantifikaci a zpracování nejistoty. Cílem projektu je systematicky prozkoumat možnosti a přednosti nenumerické kvantifikace nejistoty v usuzovacích a rozhodovacích modelech s nejistotou pracujících a navrhnout takové konkrétní modely pro tyto účely, které budou vykazovat některé teoretické nebo praktické přednosti před modely numerickými a přitom budou ve výrazné míře prakticky použitelné.
1992-01-01 -1993-01-01Zákonitosti tvorby podmíněných spojů a jejich aplikace v oblasti umělých neuronových sítí
Číslo:24453
Zadavatel:
Spoluřešitel: RNDr. Ladislav Andrej CSc.
Anotace:
1992-01-01 -1994-12-31Aproximační vlastnosti vrstevnatých neuronových sítí
Číslo:23057
Zadavatel: RNDr. Věra Kůrková DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je vytvořit teoretický základ pro metodologii volby architektury neuronové sítě na základě studia aproximačních vlastností různých typů vrstevnatých neuronových sítí. Navrhujeme využít technik teorie aproximací funkcí a funckionální analýzy pro zkoumání, které vlastnosti implementované funkce hrají roli při určování typu architektury sítě, a dále k určení rychlosti konvergence aproximace v závislosti na počtu skrytých prvků a dimenzy vstupního prostoru. Dále hodláme studovat možnosti zjednodučení algoritmů učení na základě částečního pevného nastavení parametrů sítě.
1991-04-01 -1993-12-31Techniky vyhledávání modelů
Číslo:23003
Zadavatel:doc. Ing. Václav Šebesta DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je podstatně zvýšit efektivnost algoritmicjých technik vyhledávání modelů pomocí prostředků paralelního programování a vhodné volby počáteční množiny modelů. Pro tento účel je nutné provést analýzu složitostí těchto postupů a cest k jejich paralelizaci. Podstatná je rovněž složitost dosažených výsledků, kteoru lze snižovat vhodnými metodami representace a využitím nových kritérií pro výběr modelů. Uvažované techniky jsou svázány s využitím při získávání a representaci znalostí ve znalostních systémech a s metodami návrhu databází.
1991-03-01 -1992-12-31Analýza generalizačních vlastností vrstvenných neuronových sítí pro analýzu signálů
Číslo:23010
Zadavatel:prof. Ing. Emil Pelikán CSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Možnosti využití modelů neuronových sítí (NS) v různých oblastech byly zkoumány až do dnešní doby převážně experimentálním spůsobem. Teoretické vysvětlení takto zjištěných, mnohdy velmi zajímavých poznatků, však většinou chybí. Je to spůsobeno vysokým paralelismem a nelinearitou zkoumaných modelů. Navrhovaný projekt je orientován na výzkum generalizačních vlastností tzv. vrstvenných neuronových sítí s možností využití zejména v oblasti zpracování signálů. Schopnost generalizace, t.j. schopnost správné reakce NS na nenaučené situace, závisí na vhodně zvolené architektuře sítě, na strategii učení, na učícím algoritmu apod. Tyto závislosti budeme zkoumat s využitím metod kombinatorické geometrie, pravděpodobnostní, optimalizační a aproximační teorie. Získané poznatky chceme verifikovat v oblasti kvasifikace, predikce a filtrace biomedicínských i technologických signálů.
1991-03-01 -1992-12-31Matematické základy inference v expertních systémech
Číslo:130108
Zadavatel: Prof. RNDr. Petr Hájek DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Je obecně uznaným faktem, že inference v expertích systémech nemá striktně logickou povahu a zahrnuje práci s nejistotou. To dává této inferenci jak logický tak pravděpodobnostní charakter a vede ke vzniku nových alternativních teorií nejistoty. Přístup charakteristický pro navrhovaný projekt lze označit jako tolerantně-kritický. Cílem je provést matematicky co nejhlubší analýzu logických, algebraických a prevděpodobnostních aspektů zejména dvou formalizmů: klasického kompozicionálního inferenčního mechanizmu a Dempster-Shaferovy teorie evidence. Chceme se vyhnout zjednodušením a jednostranostem typickým pro většinu podobných analýz a přispět k teoretickým základům nejisté inference v expertních systémech.
1991-03-01 -1992-12-31Neuronové sítě s neurony s omezeným počtem synapsí
Číslo:23005
Zadavatel: Ing. Marcel Jiřina DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
1991-03-01 -1993-12-31Analýza a aplikace nových architektur neuronových sítí
Číslo:23011
Zadavatel:
Spoluřešitel:
Anotace:
Efektivní využití neuronových sítí při řešení úloh umělé inteligence naráží především na problémy návrhu vhodných konfigurací modelů a podstaty jejich schopnosti adaptace (existence, rychlost) a specifické reprezentace znalostí (generalizace, extrakce). Hlavním cílem navrženého projektu je proto návrh architektur spřažených neuronových sítí s rychlou adaptivní strategií, vypracování metematické teorie jejich syntézy a vytvoření softwarového prostředí pro jejich experimentální verifikaci. Ta bude zaměřena jednak na teoretické mezní případy, jednak na realizaci znalostního neuronového systému (včetně porovnání výsledků s klasickým expertním systémem). Hlavní ideje přístupu jsou založeny na dynamickém řízení prahových funkcí, vícestupňové syntéze sítí a geometrické interpretaci vytvořených zobrazení. Řešitelský kolektiv dosáhl již v těchto oblastech mezinárodně prezentované výsledky, na základě kterých mu byla nabídnuta spolupráce v rámci dvou zahraničních projektů.
1991-03-01 -1993-12-31Konvergence a stabilita metod typu konjugovaných gradientů pro řešení lineárních systémů a výpočet vlastních čísel v aritmetice s konečnou přesností
Číslo:23007
Zadavatel:prof. Ing. Zdeněk Strakoš DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Cílem projektu je přispět k lepšímu pochopení ztráty ortogonality a jejího vlivu na reálnou rychlost konvergence v procesech typu konjugovaných gradientů a algoritmů Lanczosovy metody. To by mohlo vést k návrhu přesnějších a robustnějších metod typu konjugovaných gradientů s velkým vlivem na řešení reálných problémů v široké třídě aplikací. Začneme řešením několika otevřených otázek týkajících se zjemnéna shlukování Ritzových čísel v Lanzosově algoritmu implementovaném v aritmetice s konečnou přesností, konvergence Ritzovských čísel a jejich vztahu k urychlování procesu konjugovaných gradientů a vliv u volby zahájení výpočtu na rychlost konvergence algoritmu. V metodologii předpokládáme kombinaci teoretické praxe s numerickými experimenty založenými na výsledcích orf. A. Greenbaumové.
1991-02-01 -1994-12-31Výzkum optimalizačních metod a vývoj interaktivního systému pro univerzální funkcionální optimalizaci
Číslo:23012
Zadavatel:prof. Ing. Ladislav Lukšan DrSc.
Spoluřešitel:prof. Ing. Miroslav Tůma CSc.
Anotace:
Hlavním cílem našeho výzkumu je teoretické i praktické vyšetřování optimalizačních metod a vývoj efektivních algoritmů pro jejich realizaci pomocí moderních programových prostředků jakými jsou technika řídkých matic, paralelizace a použití bází znalostí. Pozornost je věnována zejména netradičným oborům, mezi které patří nehladká optimalizace, nelineární regrese, rozsáhlé nelineární programování, globální a stochastická optimalizace. Nové výsledky budou využity při vytváření portabilního interaktivního systému pro univerzální funkcionální optimalizaci UFO, který bude hlavním praktickým výsledkem tohoto výzkumu
1991-01-01 -1992-12-31Matematické základy inference v expertních systémech
Číslo:11924
Zadavatel: Prof. RNDr. Petr Hájek DrSc.
Spoluřešitel:
Anotace:
Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...