Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...

Program výzkumné činnosti

Ústav informatiky je v souladu se svou zakládací listinou institucí základního výzkumu.

Jeho hlavní cíle jsou:

(i) provádět výzkum v oblasti informatiky v souladu s aktuálními trendy v teorii a aplikacích informatiky a tyto trendy také spoluvytvářet;
(ii) přenášet získané znalosti do společnosti, konkrétně vědecké komunitě, studentům a aplikačním oblastem vědy a výzkumu.

Program výzkumné činnosti navazuje na předchozí výzkum a pro roky 2012-2017 se zaměřuje na oblasti výzkumu, které byly zvoleny s ohledem na jejich význam, vztah k aktuálním trendům, kompatibilitu se zaměřením badatelů v ústavu a v neposlední řadě i s ohledem na potenciální aplikační oblasti. V souladu s tím bude profil výzkumné činnosti pracoviště i nadále rozdělen do dvou oblastí převážně základního výzkumu a dvou převážně interdisciplinárních oblastí:

Oblasti základního výzkumu:

Matematické a logické základy informatiky: hlavní podporovaná témata budou zejména výzkum matematických, složitostních a algoritmických aspektů moderních výpočetních paradigmat jako jsou fuzzy systémy, neuronové sítě, specializované a nekonvenční výpočetní modely, evoluční výpočty, multi-agentní systémy a také výzkum jejich aplikací v oblasti strojového učení, dolování znalostí z dat, a sémantického webu.

Výpočetní metody: výzkum ve vybraných oblastech numerické matematiky, vědeckotechnických výpočtů a matematického modelování, především řešení náročných problémů numerické lineární algebry, teorie matic, intervalové aritmetiky, optimalizace a nelineárního programování, numerického řešení diferenciálních rovnic a verifikace hybridních dynamických systémů s možným využitím v příbuzných matematických disciplínách a praktických aplikacích.

Oblasti mezioborového výzkumu:

Modelování komplexních procesů: výzkum bude orientován na několik hlavních oblastí. První oblastí bude modelování složitých (komplexních) systémů, zejména lidského mozku, atmosféry a klimatického systému Země. Hlavním bodem bude vývoj metod pro odhad směrových vazeb mezi subsystémy, rozvoj a aplikace teorie komplexních sítí a rozvoj metod pro odhalování subsystémů. Dále bude pozornost soustředěna na metody identifikace a redukce neurčitosti v komplexních modelech počasí a kvality ovzduší. V neposlední řadě se bude příslušný výzkum zabývat aplikovanou statistikou s důrazem na analýzu dat, zejména výzkumem nových statistických metod a modelů.

Medicínská informatika: zde se výzkum soustředí na další rozvoj systému eZdraví (eHealth) v ČR, zejména v oblasti interoperability s využitím standardů pro komunikaci a sdílení dat ve zdravotnictví. Dále bude pokračovat vývoj elektronického zdravotního záznamu, systémů pro podporu rozhodování, formalizaci znalosti, a telemedicíny s využitím nových informačních technologií. Aplikovaný výzkum bude směřovat hlavně do oblasti biomedicínských oborů, především klinických oborů, preventivní medicíny a molekulární genetiky.

Nedílnou součástí výzkumu bude mezinárodní spolupráce, organizování vědeckého ruchu a ve spolupráci s vysokými školami výchova doktorandů a jejich zapojování do výzkumu.


Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...